Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 02

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása

A zárszámadás főösszegei

1. § (1) Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

 • a) Bevételi főösszegét 2.097.268 ezer forintban ebből:
  • aa) - működési bevételek 888.387 ezer forintban
  • ab) - felhalmozási bevételek 1.050.867 ezer forintban
  • ac) - finanszírozási bevételek 158.014 ezer forintban
 • b) Kiadások főösszegét 1.239.470 ezer forintban ebből
  • ba) - működési kiadások 807.778 ezer forintban
  • bb) - felhalmozási kiadások 273.678 ezer forintban
  • bc) - finanszírozási kiadások 158.014 ezer forintban
 • c) Többlet összegét 857.798 ezer forintban összeggel állapítja meg.

(2) A zárszámadás mérlegét a 6. és 7. melléklet, az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat forrásonként a 8. és 9. melléklet, költségvetési szervenként illetve címenként a 23. és a 27. melléklet tartalmazza.

2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg belül:

 • a) személyi juttatások 215.453 ezer forint
 • b) munkaadókat terhelő járulék 32.954 ezer forint
 • c) dologi kiadás 177.070 ezer forint
 • d) egyéb működési kiadások 2.100 ezer forint
 • e) támogatás jellegű működési kiadás 329.913 ezer forint
 • f) átadott pénzeszközök 17.777 ezer forint
 • g) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.913 ezer forint
 • h) beruházás 262.385 ezer forint
 • i) felújítás 10.346 ezer forint
 • j) egyéb felhalmozási célú kifizetések 947 ezer forint
 • k) államháztartáson belüli megelőlegezések 22.598 ezer forint
 • l) központi, irányító szervi támogatás 158.014 ezer forint

II. FEJEZET Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi pénzmaradványának elszámolása

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát – amely tartalmazza az előző évekből fel nem használt pénzmaradványt is a 22. melléklet tartalmazza, a felsorolt mellékletek szerinti 857.798 ezer forint összegben.

(2) A Képviselő-testület a tényleges pénzmaradvány összegét az Önkormányzat 2021. évi költségvetése céltartalékába helyezi.

III. FEJEZET Simontornya Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak bemutatása

4. § (1) A Képviselő-testület Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi egyszerűsített mérlegét a 3. melléklet, eredmény kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 2. melléklet, a nullára leírt eszközöket a 4. melléklet és az érték nélkül nyilvántartott eszközöket az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 24. melléklet tartalmazza.

(4) A Simontornyai Városi Könyvtár bevételeit és kiadásait a 25. melléklet tartalmazza.

(5) A Simontornyai Vár bevételeit és kiadásait a 26. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 31. melléklet tartalmazza

(7) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 20. melléklet, ezen belül az Európai Uniós projekteket a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a 28., 29. és 30. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatottak létszámát a 15. és a 16. melléklet tartalmazza intézményenként megbontva.

(10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 19. melléklet tartalmazza.

(11) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét részletezve a 18. melléklet, és az átadott pénzeszközöket részletezve a 17. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat központosított támogatásainak elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat 2020. évi feladatalapú támogatásának elszámolását a 10., és a 11. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat 2020. évi egyéb bevételeit a 12.,13. és a 14. melléklet tartalmazza

(15) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 8. melléklet tartalmazza

(16) Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulást a 32. melléklet tartalmazza

IV. FEJEZET A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5. § A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell.

6. § A pénzmaradvány miatti változásokat a 2021. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet az Európai Uniós versenyjogi szabályaival összehangolt szabályozást tartalmaz.

(3) Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 17/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Simontornya Város Önkormányzatának 2020. évi Eredménykimutatása

Simontornya Város Önkormányzatának 2020. évi Eredménykimutatása

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

67 555

161 675

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

37 911

31 825

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

15 402

21 122

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

120 868

0

214 622

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

13 851

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

13 851

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

684 774

706 215

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

130 226

151 587

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

450 789

277 040

10

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

24 397

5 601

11

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

1 290 186

0

1 140 443

12

09 Anyagköltség

57 065

46 957

13

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

71 066

69 826

14

11 Eladott áruk beszerzési értéke

4

908

15

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

709

0

627

16

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

128 844

0

118 318

17

13 Bérköltség

216 962

167 127

18

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

35 133

29 844

19

15 Bérjárulékok

43 043

29 853

20

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

295 138

0

226 824

21

VI Értékcsökkenési leírás

28 326

60 376

22

VII Egyéb ráfordítások

617 923

668 197

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)
(23=04±07+11-(16+20+21+22))

354 673

0

281 350

24

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

25

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

26

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

0

0

0

27

18a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

28

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)
(28=24+...+26)

0

0

0

29

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

2

0

30

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

31

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

11

0

32

21a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

33

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

14

0

0

34

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

-14

0

0

35

C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

354 659

0

281 350

36

22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

37

23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

0

38

X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

0

0

0

39

XI Rendkívüli ráfordítások

0

40

D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

0

0

0

41

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

354 659

0

281 350

2. melléklet

Simontornya Város Önkormányzatának 2020. évi Vagyonmérlege

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

2

A/I/2 Szellemi termékek

2 159

1 233

3

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

2 159

1 233

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 784 685

1 988 690

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

39 418

66 689

7

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

182 904

152 055

9

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

2 007 006

2 206 434

11

A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)

5 580

5 580

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

14

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

0

0

15

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

16

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

17

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

18

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

5 580

5 580

19

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

1 527 707

1 527 707

20

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

21

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

1 527 707

1 527 707

22

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

3 542 452

3 740 955

23

B/I/1 Vásárolt készletek

0

650

24

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

25

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

26

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

27

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

28

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

0

650

29

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

30

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

0

0

31

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

32

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

33

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

34

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

35

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

36

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

0

0

37

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

0

650

38

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

39

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

246

727

40

C/III Forintszámlák

797 942

873 230

41

C/IV Devizaszámlák

0

42

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

43

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

798 187

873 957

44

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)

42 460

40 987

50

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

2 645

2 983

D/I/6 Költségvetési évben esedékeskövetelések működési célú átvett pénzeszközre

2 000

2 000

53

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)

1 250

1 100

55

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

1 108

956

57

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

50 626

48 026

58

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

47 414

0

59

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

60

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0

0

61

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

62

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

47 414

34 309

63

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

64

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

65

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

0

0

66

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

67

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)

0

0

68

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

69

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

0

0

70

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

71

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

47 414

34 309

72

D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)

5 776

7 904

73

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

74

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

5 000

5 000

75

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

76

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

335

2 447

77

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

441

457

78

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

79

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

80

D/III/4 Forgótőke elszámolása

370

370

81

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

82

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

83

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

162

0

84

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

6 308

8 273

85

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

104 348

90 609

86

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-14 371

-2 824

87

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

88

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

89

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

90

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

4 430 616

4 703 346

FORRÁSOK

92

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

249 598

249 598

93

G/II Nemzeti vagyon változásai

613 118

613 152

94

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

136 505

136 505

95

G/IV Felhalmozott eredmény

2 959 246

3 314 023

96

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

97

G/VI Mérleg szerinti eredmény

354 659

281 351

98

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

4 313 126

4 594 629

99

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

5

15 957

100

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

101

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

102

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

103

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

0

0

104

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

105

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

106

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

107

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0

0

108

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

109

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

0

0

110

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

111

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

112

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

113

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

114

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

115

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

116

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

117

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

118

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

5

15 597

119

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

120

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

121

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

122

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

123

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

0

0

124

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

125

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

126

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

127

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0

0

128

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

129

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

18 814

21 872

130

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

18 814

21 872

131

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

132

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

133

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

134

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

135

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

136

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

137

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

138

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

18 814

21 872

139

H/III/1 Kapott előlegek

24 742

21 402

140

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

46

24

141

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

324

0

142

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

4 535

3 404

143

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

144

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

145

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

146

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

29 648

24 830

147

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)

48 468

62 659

148

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

149

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

150

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

47 414

34 354

151

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

21 608

0

152

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

11 705

153

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

69 023

46 058

##

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

4 430 616

4 703 346

3. melléklet

Egyszerűsített mérleg

ESZKÖZÖK

előző év

tárgy év

Változás %

A

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

3 542 452

3 740 954

106

I.

Immateriális javak

2 159

1 233

57

II.

Tárgyi eszközök

2 007 006

2 206 434

110

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

5 580

5 580

100

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

1 527 707

1 527 707

0

B

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

650

############

I.

Készletek

0

650

############

II.

Értékpapírok

0

0

C

Pénzeszközök

798 187

873 957

109

D

Követelések

104 348

90 609

87

E

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-14 371

-2 824

0

F

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

############

Eszközök összesen

4 430 616

4 703 346

106

FORRÁSOK

G

Saját tőke összesen

4 316 415

4 594 628

106

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

249 598

249 598

100

II.

Nemzezi vagyon változásai

613 118

613 152

100

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

129 955

136 504

105

IV.

Felhalmozott eredmény

2 960 951

3 314 024

112

V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI

Mérleg szerinti eredmény

362 793

281 350

78

H

Kötelezettségek

48 468

62 659

129

I

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

J

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K

Passzív időbeli elhatárolások

58 536

46 058

404 208

407 789

101

Források összesen

4 423 419

4 703 345

106

4. melléklet

"0"-ra leírt eszközök nyilvántartása

Megnevezés

Br érték

Immateriális javak

3 588

Ingatlanok

3 535

Gépek, berendezések

58 020

Járművek

43 025

Üzemeltetésre átadott eszközök

0

Összesen

108 168

5. melléklet

Érték nélkül nyilvántartott eszközök 2020.

Megnevezés

jellege

helye

Anya gyermekével

szobor

Templom utca

Plakett

dombormű

Patika homlokzat

Szent István szobor

szobor

Szent István tér

Egressy Béni

szobor

Vártér

Sárkányfejes szökőkút

szökőkút

Mészáros utca

Petőfi szobor

szobor

Pillich sétány

Illyés Gyula emléktábla

emléktábla

Iskola utca

I. Világháborús emlékmű

szobor

Hivatal elött

II Világháborús emlékmű

szobor

Gyógyszertár elött

Simontornyai mennyegző

Kerámia dombormű

Polgármesteri hivatal

Szent Kristóf szobor

szobor

Mészáros utca

Milleniumi emlékfal

emlékfal

Helytörténeti ház

6. melléklet

Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi bevétel - kiadás mérlege

Sorszám

Kiadások

2020.évi eredeti ei.

2020 évi mód..ei.

2020. évi teljesítés

teljesítés %-a

I.Tárgyévi működési célú kiadások

1.

Költségvetési szervek működési célú kiadása

198 376

200 189

184 788

92%

1,1

Ebből:wszemélyi juttatás

109 714

113 795

111 748

98%

1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

17 965

18 597

19 276

104%

1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

70 697

67 797

53 764

79%

1,4

wegyéb működési kiadások összesen

0

0

############

1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

0

0

1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

0

0

1,4,3

wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

1,5

wellátottak pénzbeni juttatása

0

0

############

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)

590 291

666 893

622 990

93%

2,1

Önkormányzati működési kiadások

576 784

630 964

600 392

95%

2,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

114 516

123 787

103 705

84%

2,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

13 667

14 356

13 678

95%

2,1,3,1

wdologi és egyéb folyó kiadás

96 923

109 492

125 406

115%

2,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

351 678

383 329

357 603

93%

2,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

322 083

350 990

329 913

94%

2,1,4,2,1

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

11 000

13 744

17 777

129%

2,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

18 595

18 595

9 913

53%

2,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

############

2,2

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

############

2,3

Működési célú céltartalékok

13 507

13 817

0

0%

2,4

Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése

0

0

############

2,5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

22 112

22 598

102%

3.

Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési
kiadásai (1+2+3+4)

788 667

867 082

807 778

93%

II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások

1

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása

0

0

2 693

############

1,1

Ebből: wberuházási kiadások áfá-val

0

2 080

############

1,2

wfelújítási kiadások áfá-val

0

0

613

2.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

761 730

1 059 744

270 985

26%

2,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

742 258

272 730

260 305

95%

2,1,1

Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások

742 258

272 730

260 305

95%

2,1,2

Beruházási kiadások

0

0

2,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

8 100

8 100

9 733

120%

2,3

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

947

############

2,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

947

############

2,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

0

2,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

2,5

Felhalmozási célú céltartalékok

11 372

778 914

0

0%

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási
célú kiadásai(1+2)

761 730

1 059 744

273 678

26%

Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

1 550 397

1 926 826

1 081 456

56%

III. Áthúzódó kötelezettségek

1,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó
kiadások

0

0

0

1,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0

0

0

2

Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth.
kiadások

0

0

0

Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

0

0

0

0

IV. Finanszírozási kiadások

Intézményfinanszírozás

167 796

171 846

158 014

0

Intézmény finanszírozás összesen

167 796

171 846

158 014

1

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

1 718 193

2 098 672

1 239 470

1

Létszám összesen (4.1sz.melléklet ) fő

118

118

100

ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete

6

6

3

intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete

38

38

31

önkormányzatnál foglalkoztatottak

80

80

66

7. melléklet

Simontornya Város Önkormányzatának 2020. évi működési - felhalmozási egyensúlya

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

I.Működési célu bevételek

2020

2020

2020. évi

teljesítés

II.Felhalmozási célu bevételek

2020

2020

2020. évi

teljesítés

Összesen bevételek (I+II)

2020

2020

2020. évi

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

%-a

eredeti

mód.

teljesítés

%-a

eredeti

mód.

teljesítés

%-a

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

Költségvetési szervek műk.c.bevétele

30 580

24 820

33 555

135%

Költségvetési szervek felh.c.bevétele

0

0

0%

Költségvetési szervek bevétele

30 580

24 820

33 555

135%

Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa

6 493

#########

Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa

0

0

0

Költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

6 493

##########

Önkormányzati mük.c.bevételek

736 845

816 730

848 339

104%

Önkormányzati felh.c.bevételek

100 863

293 040

282 488

96%

Önkormányzati bevételek

837 708

1 109 770

1 130 827

102%

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény

0

0

#########

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk.
eredmény

682 109

792 236

768 379

97%

Önkormányzati műk. pénzmaradvány
és vállalk. eredmény

682 109

792 236

768 379

97%

Intézmény finanszírozás

167 796

171 846

158 014

92%

Intézményfinanszírozás

0

Intézmény finanszírozás

167 796

171 846

158 014

Működési célu bevételek összesen

935 221

1 013 396

1 046 401

103%

Felhalmozási célu bevételek összesen

782 972

1 085 276

1 050 867

97%

Bevételek összesen

1 718 193

2 098 672

2 097 268

100%

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

I.Működési célu kiadások

2020

2020

2020

teljesítés

II.Felhalmozási c.kiadások

2020

2020

2020. évi

teljesítés

Összesen kiadások (I+II)

2020

2020

2020. évi

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

%-a

eredeti

mód.

teljesítés

%-a

eredeti

mód.

teljesítés

%-a

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

Költségvetési szervek műk.c.kiadása

198 376

200 189

184 788

92%

Költségvetési szervek c.felh.kiadása

0

2 693

##########

Költségvetési szervek kiadása

198 376

200 189

187 481

94%

Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó
kiadások

0

0

#########

Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és
felhalm.áth. kiadások

0

Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék,
áthúzódó kiadások

0

0

0

##########

Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai
és műk.c.hitel

590 291

666 893

622 990

93%

Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési
c. hitel tőketörlesztése

761 730

1 059 744

270 985

26%

Önkormányzati gazd. kiadásai

1 352 021

1 726 637

893 975

52%

Intézméní finanszírozás

167 796

171 846

158 014

92%

Intézmény finanszírozás

0

0

Intézmény finanszírozás

167 796

171 846

158 014

Működési c.pótigény

0

0

0

Pótigények összesen

0

0

0

Működési célu kiadások összesen

956 463

1 038 928

965 792

93%

Felhalmozási célu kiadások összesen

761 730

1 059 744

273 678

26%

Kiadások összesen

1 718 193

2 098 672

1 239 470

59%

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

I.Működési célu költségvetés egyenlege

2020

2020

2020

II.Felh. c.költségv. egyenlege

2020

2020

2020

Összesen hitel, hiány(I+II)

2020

2020

2020

eredeti

mód. új

teljesítés

eredeti

mód. új

teljesítés

eredeti

mód. új

teljesítés

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

Működési költségvetés egyenlege

-21 242

-25 532

80 609

Felh. célu költségvetés egyenlege

21 242

25 532

777 189

Egyenleg

0

0

857 798

8. melléklet

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege

Sor-

Megnevezés

2020. évi

2020.évi

A 2020. évi eredeti előirányzatból

szám

előirányzat

teljesítés

kötelező feladat

önként vállalt
feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

I.Tárgy évi működési célú bevételek

1

Költségvetési szervek működési célú bevétele

196 666

191 569

184 460

7 109

0

1,1

Ktgvetési szervek működési bevétele

24 820

33 555

26 351

7 109

0

1,1,1

Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val

17 640

30 080

22 971

7 109

0

1,1,2

wegyéb intézményi működési bevételek

7 180

3 380

3 380

0

0

1,2

Egyéb működési bevételek összesen

0

95

95

0

0

1,2,1

Támogatásérétkű működési bevételek összesen

0

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

0

1,2,2

Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

1,2,3

Irányító szervi támogatás

171 846

158 014

158 014

0

0

2.

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

816 730

848 339

749 631

3 650

95 058

2,1

Működési bevételek összesen

21 030

27 908

24 258

3 650

0

2,1,1

Működési c.önkormányzati egyéb bevételek

19 530

25 306

21 656

3 650

0

2,1,2

Működési célú Áfa megtérülés

0

71

71

0

0

2,1,3

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

1 500

2 531

2 531

0

2,1,4

Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)

0

0

0

0

0

2,1,5

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

0

0

2,1,6

Kamatbevételek

0

0

0

0

0

2,2

Sajátos működési bevételek összesen

92 200

95 058

0

0

95 058

2,2,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

88 000

92 057

0

0

92 057

2,2,1,1

Ebből:wépítményadó

10 500

7 838

0

7 838

2,2,1,2

wtelekadó

0

0

0

0

0

2,2,1,3

wkommunális adó

12 050

11 266

0

11 266

2,2,1,4

wiparűzési adó

64 000

71 205

0

71 205

2,2,1,5

widegenforgalmi adó

1 450

1 748

0

1 748

2,2,1,6

wadóhátralékok beszedése

0

0

0

0

0

2,2,2

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

2,2,2,1

wgépjárműadó

0

0

0

0

2,2,2,2

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

0

0

0

0

2,2,4

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

4 200

3 001

0

0

3 001

2,2,4,1

Ebből wbírság - és pótlék

1 000

1 285

0

1 285

2,2,4,2

wtalajterhelési díj

3 200

1 716

0

1 716

2,3

Működési támogatások összesen

551 983

548 200

548 200

0

0

2,3,1

Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak
finanszírozása

545 705

548 200

548 200

0

2,3,2

Működési célú egyéb központi támogatások

6 278

0

0

0

0

2,4

Egyéb működési bevételek összesen

151 517

151 517

151 517

0

0

2,4,1

Működési célú tám. értékű bevételek

33 730

35 143

35 143

0

0

2,4,2

Támogatás értékű működési bevétel

117 787

116 374

116 374

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezés

25 656

25 656

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei
(1+2)

1 013 396

1 039 908

934 091

10 759

95 058

II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek

1.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

0

0

0

0

1,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

1,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

1,2,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

1,2,2

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

1,2,3

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

0

0

0

0

2.

Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen

293 040

282 488

0

282 418

0

2,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen

14 680

5 249

0

5 249

0

2,1,1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5 500

5 249

0

5 249

0

2,1,2

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

9 180

0

0

2,1,3,1

Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevétel

0

5 573

5 573

2,2,1

Fejlesztési célú központosított előirányzat

0

0

0

2,2,2

Fejlesztési célú támogatások

0

2 000

0

2 000

0

2,3

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

278 360

269 666

0

269 596

0

2,3,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

278 360

269 596

0

269 596

0

2,3,2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

0

70

0

0

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei
(1+2)

293 040

282 488

0

282 418

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

1.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

IV.

Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások

0

0

0

0

0

Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)

1 306 436

1 322 396

934 091

293 177

95 058

V. Pénzmaradvány

1,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

3 523

6 493

6 493

0

0

1

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

0

0

0

2,1

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

0

0

0

0

2,2

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

788 713

768 379

768 379

0

Pénzmaradvány összesen

792 236

774 872

6 493

768 379

0

Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)

2 098 672

2 097 268

940 584

1 061 556

95 058

I.Tárgyévi működési célú kiadások

1.

Költségvetési szervek működési célú kiadása

200 189

184 788

175 586

1 855

7 347

1,1

Ebből:wszemélyi juttatás

113 795

111 748

105 713

6 035

1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

18 597

19 276

18 319

957

1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

67 797

53 764

51 554

1 855

355

1,4

wegyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

0

1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

0

0

0

0

0

1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

0

0

0

0

0

1,4,3

wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

0

1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

1,5

wellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)

666 893

622 990

585 298

37 692

0

2,1

Önkormányzati működési kiadások

630 964

600 392

562 700

37 692

0

2,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

123 787

103 705

103 705

0

0

2,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

14 356

13 678

13 678

0

0

2,1,3,1

wdologi és egyéb folyó kiadás

109 492

125 406

109 151

16 255

0

2,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

383 329

357 603

336 166

21 437

0

2,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

350 990

329 913

319 253

10 660

0

2,1,4,2,1

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

13 744

17 777

7 000

10 777

0

2,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

18 595

9 913

9 913

0

2,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

2,1,5

wellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

0

0

2,2

Mközponti irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

2,3

Működési célú céltartalékok

13 817

0

0

0

0

2,4

Előző évi normatív támogatás visszafizetés

0

0

2,5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

22 112

22 598

22 598

0

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési
kiadásai (1+2+3+4)

867 082

807 778

760 884

39 547

7 347

II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások

1

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása

0

2 693

0

2 693

0

1,1

Ebből: wberuházási kiadások áfá-val

0

2 080

0

2 080

0

1,2

wfelújítási kiadások áfá-val

0

613

0

613

0

2.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

1 059 744

270 985

0

270 985

0

2,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

272 730

260 305

0

167 472

0

2,1,1

Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások

272 730

260 305

167 472

0

2,1,2

Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

2,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

8 100

9 733

0

102 566

0

2,3

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

947

0

947

0

2,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

947

0

947

2,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

0

0

0

0

2,3,3

wáfa befizetés

0

0

0

0

0

2,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

0

0

0

2,6

Felhalmozási célú céltartalékok

778 914

0

0

0

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat
felhalmozási célú kiadásai(1+2)

1 059 744

273 678

0

273 678

0

Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

1 926 826

1 081 456

760 884

313 225

7 347

III. Áthúzódó kötelezettségek

1

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka,
áthúzódó kiadások

0

0

0

0

0

1

Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó
kiadások

0

0

0

0

0

2

Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth.
kiadások

0

0

0

0

0

2

Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm.
áth. kiadások

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

IV. Költségvetési többlet

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési többlet összesen

0

0

0

0

0

V. Intézményfinanszírozás

Intézményfinanszírozás

171 846

158 014

158 014

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

171 846

158 014

158 014

0

0

V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés

Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése

0

0

0

0

0

Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen

0

0

0

0

0

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

2 098 672

1 239 470

918 898

313 225

7 347

9. melléklet

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

sor-szám

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított
előirányzat

2020. évi teljesítés

teljesítés %-a

I.

A települési önkormányzatok általános működésének támogatása

119 602

130 663

130 663

100%

II.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

186 861

204 289

204 289

100%

1.

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

153 576

156 146

154 888

99%

2.

Óvodaműködtetési támogatás

27 077

27 077

27 535

102%

3.

Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása

6 208

6 208

6 571

106%

4.

Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

14 858

15 295

103%

III.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

158 992

183 028

183 028

100%

2.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

23 696

23 696

23 696

100%

3.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

51 408

74 187

85 204

115%

4.

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása

30 864

33 872

27 006

80%

5.

Gyermek étkeztetés támogatása

31 951

29 420

27 498

93%

6.

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása

69

69

848

1229%

7.

Bölcsödei ellátás támogatása

21 004

21 784

18 776

86%

IV.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 216

18 473

18 473

100%

1.

Simontornya Városi Könyvtár támogatása

4 900

8 034

8 034

100%

2.

Simontornyai Vár támogatása

9 316

10 439

10 439

100%

V.

Működési költségvetési és kiegészítő támogatás

0

9 252

11 747

127%

1.

költségvetési kiegészítő támogatás

1 307

3 802

291%

2.

Elszámolásból adódó bevételek

7 945

7 945

100%

VI

Felhalmozási célú költségvetési támogatás

0

0

#########

Összesen:

479 671

545 705

548 200

100%

10. melléklet

Feladatalapú támogatások támogatások elszámolása

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-
adással korrigált támogatás

Támogatás évközi
változás mjus 15.

Támogatás évközi
változás Október 5.

Tényleges
támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))

Az önkormányzat által az adott célra
december 31-ig
ténylegesen felhasznált
összeg

Eltérés (támogatásban és
felhasználás szerint)
(=7-(6-8))

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

129 376

0

0

129 376

0

129 376

0

02

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

5

0

0

5

0

5

0

03

I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása

0

0

0

0

0

0

0

04

II.1 Köznevelési feladatok összesen

186 861

364

2 206

188 994

-437

188 994

-437

5

II.2 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz

0

0

0

0

0

0

0

6

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

52 168

-1 873

0

52 403

2 108

52 403

2 108

7

III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a
hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási
feladatok támogatása

30 864

0

0

27 006

-3 858

27 006

-3 858

8

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

31 951

-3 728

0

27 498

-726

27 498

-726

9

III. 6 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése

69

0

-3

848

781

10

-57

10

III.7.Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása

21 004

0

-428

20 576

0

20 576

0

11

Összesen

452 298

-5 237

1 775

446 706

-2 132

445 868

-2 970

11. melléklet

Központosított támogatások

sor-szám

Megnevezés

2020. évi
költségvetés

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi
teljesítés

teljesítés %-a

I. Működési célú támogatások

1.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.

- Prémiumévek

0

0

0

0

2.

Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás

2 250

2 250

2 012

89%

3.

Összevont szociális pótlék

0

0

0

##########

4.

##########

I. Működési célú támogatások összesen:

2 250

2 250

2 012

89%

II. Felhalmozási célú támogatások

II.1.

Fejlesztési célú központosított előirányzat

II.1.

Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:

0

0

0

##########

II. 2.

Fejlesztési célú támogatások

2.1.

Egyszeri támogatás

II. 2.

Fejlesztési célú támogatások összesen:

0

II. Felhalmozási célú támogatások összesen:

0

0

0

##########

I-II. Mindösszesen:

2 250

2 250

2 012

89%

12. melléklet

Államháztartáson belül átvett pénzeszközök

sor-szám

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

teljesítés %-a

Működési célú támogatás értékű bevételek

1.

Közfoglalkoztatás támogatása

91 850

91 850

78 615

86%

2.

Víz és csatorna szolgáltatás

0

0

I.

Működési célú támogatás
értékű bevételek összesen:

91 850

91 850

78 615

86%

II.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra

10 200

10 200

11 882

116%

OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra

8 800

8 800

12 990

148%

OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra

11 800

11 800

13 535

115%

1.

Egyszeri támogatások

0

23 932

29 816

II.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:

30 800

54 732

68 223

125%

I-II.

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett

pénzeszközök összesen:

122 650

146 582

146 838

100%

III.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

1.

Egyszeri támogatások

0

181 497

271 596

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:

0

181 497

271 596

IV.

Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről

1.

Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése

2.

Egyszeri támogatások

IV.

Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:

0

0

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

0

181 497

271 596

V.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

4.

Egyszeri bevételek

0

V.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:

0

0

VI.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

1.

Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése

2.

6.

Egyszeri bevételek

0

0

0

VI.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:

0

0

0

V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:

0

0

0

I-VI.mindösszesen:

122 650

328 079

418 434

1

13. melléklet

Egyéb bevételek

sor-szám

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

teljesítés %-a

I.

Működési bevételek

I.1.

Egyéb sajátos bevételek

1.1.

Intézményi térítési díj

44 750

39 590

33 555

85%

1.2.

Bérleti díjak

1.2.1.

- vendégház

800

800

91

11%

1.2.2

- faház

660

660

200

30%

1.2.3

- intézményi
konyha

600

600

0

0%

egyéb

9 201

1.3.

Környezetvédelmi bírság

50

50

0

0%

1.4.

Lakbér

3 850

3 850

2 995

78%

1.5.

Egyéb egyszeri bevételek

0

8 760

##########

I.1.

Egyéb sajátos bevételek összesen:

50 710

45 550

54 802

120%

I.2.

Működési célú bevételek

2.1.

Kötbér, kártérítés

0

0

2.2.

Továbbszámlázott szolgáltatások

300

300

1 737

579%

2.3.

Egyéb egyszeri bevétel Temető

0

0

32

##########

2.4.

Egyéb bevételek

0

2 594

##########

I.2

Működési célú bevételek összesen:

300

300

4 363

1454%

I.

Működési célú bevételek összesen:

51 010

45 850

59 165

129%

II.

Felhalmozási bevételek

II. 1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása

1.1.

Lakosságtól közművesítésre

0

0

0

##########

1.2.

Egyéb egyszeri bevételek

0

5 573

II. 2.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:

0

0

5 573

##########

II.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

0

5 573

##########

I-II. Mindösszesen:

51 010

45 850

64 738

141%

14. melléklet

Ingatlan értékesítés

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

teljesítés %-a

1.

Szilfa u 49/b

1 500

1 500

0%

2.

Szilfa u 50/b

2 500

2 500

1 800

3.

Vak Bottyán ltp 14

600

4.

Kisasszony tó

2 504

5.

részlet fizetés

345

Összesen:

4 000

4 000

5 249

131%

Mindösszesen:

4 000

4 000

5 249

131%

15. melléklet

1/1Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete

Közszférában foglalkoztatotak létszáma

Cím

Cím és alcím megnevezése

sz.

Önállóan működő és gazdálkodó és

2020.évi

2020

2020. évi

teljesítés

önállóan működő költségvetési szervek

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

%-a

megjegyzés

01.

Simontornya Város Önkormányzata

6

6

6

100%

02.

Polgármesteri Hivatal

24

24

25

104%

03.

Simontornyai Vár

4

4

4

100%

04.

Simontornya Városi Könyvtár

2

2

2

100%

Összesen

36

36

37

103%

16. melléklet

Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete

Közfoglalkoztatottak létszám kerete

Cím

Cím és alcím megnevezése

sz.

Önállóan működő és gazdálkodó és

2020. évi

2020. évi

2020. évi

teljesítés

önállóan működő költségvetési szervek

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

%-a

01.

Simontornya Város Önkormányzata

78

78

60

77%

2.

Polgármesteri Hivatal

1

1

1

100%

3.

Simontornyai Vár

1

1

1

100%

4.

Simontornya Városi Könyvtár

1

1

1

100%

Összesen

81

81

63

78%

17. melléklet

Egyéb szervezetek támogatása 2020. év

Cím

Al-

Megnevezés

2020. évi

2020. évi

2020. évi

teljesítés

Megjegyzés

sz.

cím sz.

eredeti előir.

mód. előir.

teljesítés

%-a

4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások

2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

0

0

0

4,1.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:

0

0

0

4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

0

0

0

4,2.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:

0

0

0

4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások

4,3.1

2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

0

0

#########

4,3.

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

0

0

0

#########

4,4. Működési célú pénzeszköz átadások

4,4.2

Köznevelési Társulás támogatása

214 335

215 335

216 145

101%

ebből normatíva: 209.923

4,4.3

Szociális Társulás támogatása

100 890

103 390

107 068

106%

ebből normatíva:79.410

4,4.4

Sürgősségi Társulás támogatása

5 358

5 358

6 298

118%

4,4.5

TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása

7 000

7 000

7 000

100%

4,4,6

rezsicsökkentés

0

0

0

#########

4,4,7

Dám társulás tagi hozzájárulás

1 500

1 500

264

18%

4,4,8

DRV pályázat

2 005

2 005

4,4

Működési pénzeszköz átadások összesen

329 083

334 588

338 780

103%

Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása

4,4.8

SIKK Kézilabda Klub

1 000

4 000

4 360

109%

4,4.9

STC 22 Sportegyesület

1 000

3 000

3 000

100%

4,4.10

Polgárőrség

500

500

500

100%

4,4.11

Tűzoltóság

500

500

500

100%

4,4.12

Színházi Nyár Alapítvány

0

0

0

#########

4,4.12

Fény-Erő Egyesület

0

50

50

100%

4,4.1.3

Egyéb támogatások

100

500

100%

4,4,1,4

Egyéb

1 000

1 000

Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen

4 000

9 150

8 910

223%

4,4.

Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

333 083

343 738

347 690

104%

4.

Mindösszesen:

333 083

343 738

347 690

104%

18. melléklet

Szociálpolitikai feladatok

Cím sz.

Szociálpolitikai feladatok

2020. évi előirányzat

teljesítés %-a

Al-

eredeti

módosított

teljesítés

cím

sz.

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek

1, 1

Önkormányzati segély

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ

1, 2

Települési támogatások

1.

-rendkívűli települési támogatások

3 500

3 500

4 022

115%

-lakhatási támogatás

3 000

3 000

2 856

95%

-gyógyszertámogatás

25

25

0

0%

-ápolási támogatás

500

500

372

74%

1, 3

Temetési segély

150

150

0

1, 4

Köztemetés

120

120

0

0%

1, 5

Közgyógy ellátás

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ

1, 6

Fiatal házasok támogatása

0

916

1, 7

Egyéb

10 000

10 000

1 747

17%

1, 8

Közfoglalkoztatás nem támogatott része

0

0

összesen:

17 295

17 295

9 913

57%

Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek

2,1.1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)

2 250

2 250

2 012

89%

2,1.2

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

2,1,3

Rezsicsökkentés

0

0

összesen:

2 250

2 250

2 012

89%

Szociálpolitikai kiadások összesen

19 545

19 545

11 925

61%

Egyéb támogatás

3,1

Bursa Hungarica

1 300

1 300

930

72%

19. melléklet

Kimutatása közvetett támogatásokról

Kedvezményben részesülök
száma fő

Közvetett támogatás
2020. évi összege

Megnevezés

Indokolás

terv

tényleges

terv

tényleges

I. Helyi adó

- Helyi iparűzési adó

= méltányosságból elengedett adó

0

0

Helyi adókedvezmények összesen:

0

0

0

II. Lakbér tartozás elengedése:

méltányosságból elengedett

0

1

0

112

Lakbér kedvezmény összesen:

0

0

112

-

Mindösszesen

0

0

112

-

20. melléklet

Beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhaszná- lás
2019. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

teljesítés %-a

önerő

BM önerő

várható pályázati támogatás

ebből európai uniós támogatás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Önkormányzat költségvetésében

Külterületi utak

145 451

2019-2020

66 781

78 670

78 670

78 441

100%

55 450

90 401

90 401

gépbeszerzés traktor, pótkocsi 13.657

TOP szociális pályázat

123 490

2018-2021

11 826

111 664

118 708

7 954

7%

14 044

116 490

116 490

TOP egészségügyi pályázat

144 363

2018-2020

5 487

5 487

5 624

102%

5 487

89 397

Sió projekt I kikötő

29 240

2018-2021

29 240

29 240

0%

29 240

29 240

Sió Projekt II. kerékpárút

151 998

2018-2021

50 315

151 998

0%

151 998

50 315

Barnamezős beruházás

415 000

2019-2020

4 857

410 143

410 143

114 447

28%

415 000

415 000

Ivóvíz kútfúrás

15 000

2020-2021

15 000

15 000

560

4%

15 000

Konyha fejlesztés

35 159

2019-2021

33 401

33 401

29 542

88%

1 758

33 401

Szivattyú

5 676

2019-2020

5 678

5 678

0%

5 678

GFT ( Arany J. u. kút, Igari út stb)

2 660

2019-2020

2 660

2 660

0%

2 660

Magyar Falu Művelődési Ház

29 643

2020-2021

29 643

29 643

15 013

51%

29 643

Körárok ( Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés)

74 103

2020-2021

74 103

74 103

743

1%

74 103

Ipari park létesítés

2 159

2020-2021

2 159

2 159

0%

2 159

Magyar Falu ingatlan vásárlás

4 982

2020-2021

4 982

4 982

4 982

100%

Közfoglalkoztatás beruházás

2020

538

informatikai eszközök

2 080

Szakfeladat összesen:

1 178 924

46 863

853 145

961 872

259 924

27%

102 236

940 276

790 843

Felújítások

##########

gyógyszertári tető javítás

6 000

6 000

530

5 887

1111%

6 000

Házi szennyvíz átemelők

1 600

1 600

1 600

0%

1 600

Hivatal felújítás

500

500

613

##########

500

Vis maior Művelődési Ház

4 690

4 690

1 218

1 188

98%

1 218

Vis Maior Kossuth tér

5 119

5 119

651

5 119

786%

651

összesen

17 909

17 909

3 999

12 807

320%

Önkormányzat összesen:

1 196 833

46 863

871 054

965 871

272 731

28%

102 236

940 276

790 843

##########

ÖSSZESEN:

1 196 833

46 863

871 054

965 871

272 731

28%

102 236

940 276

790 843

21. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám

Feladat

Összes

Összes

Összes

A kivitelezés kezdeti és befejezési éve

2020. évi

2020.évi

2020.évi

2020.évi

kiadás

kiadásból

kiadásból

eredeti

várható

várható

kiadás

pályázati

sajáterő

előirányzat

pályázati

tény

összeg

összeg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

9

10

Beruházások

1)

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése

145 451

90 401

55 450

2018-2020

66 781

90 401

90 401

ebből: - projekt elszámolható költsége

95 159

el nem számolható ktg

8 290

2)

TOP szociális pályázat

123 490

123 490

7 000

2018-2021

111 664

116 490

116 490

3)

Sió projekt I kikötő

29 240

29 240

2018-2021

29 240

29 240

29 240

4)

Sió projekt II kerékpárút

50 315

50 315

2018-2021

50 315

50 315

50 315

5)

TOP egészségügyi pályázat

5 487

0

5 487

2018-2020

5 487

0

6)

Barnamezős beruházás

415 000

415 000

0

2019-2021

410 143

415 000

415 000

7)

Körárok környezetvédelmi infrastrúra fejlesztés)

74 103

74 103

2020-2021

74 103

74 103

74 103

Összesen:

792 771

732 234

67 937

0

697 418

725 234

725 234

0

Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:

792 771

732 234

67 937

0

697 418

725 234

725 234

0

22. melléklet

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2020

Megnevezés

Előző év

Tárgy év

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 284 373

1 138 726

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

930 114

1 058 858

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

354 259

79 868

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

631 292

958 542

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

196 838

180 612

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

434 454

777 930

7

Alaptevékenység maradványa

788 713

857 798

8

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

9

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

10

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

14

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

15

ÖSSZES MARADVÁNY

788 713

857 798

16

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

17

Alaptevékenység szabad maradványa

788 713

857 798

18

Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

19

Vállalkozási tevékenység szabad maradványa

23. melléklet

Egyéb működési célú kiadások

Kiadások

Hivatal

Vár

Könyvtár

Összesen

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

600 392

153 101

20 723

10 964

785 180

1.1.

Személyi juttatások

103 705

90 381

14 258

7 109

215 453

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 678

15 804

2 260

1 212

32 954

1.3.

Dologi kiadások

123 306

46 916

4 205

2 643

177 070

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 913

9 913

1.5

Egyéb működési célú kiadások

349 790

349 790

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2 100

2 100

1.7.

- Egyéb folyó kiadások

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

329 913

329 913

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamat

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

17 777

17 777

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

270 985

1 941

471

281

273 678

2.1.

Beruházások

260 305

1 328

471

281

262 385

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 733

613

10 346

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

947

947

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

871 377

155 042

21 194

11 245

1 058 858

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

180 612

22 598

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

22 598

22 598

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4

Központi irányító szervi támogatások folyosítása

158 014

158 014

7.5

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

158 014

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása