Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2009. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Hatályos: 2009. 10. 01

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2009. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

2009.10.01.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet megalkotásának célja, Szarvas Város Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási feladatokat ellátó intézmények gazdaságos, törvényes és hatékonyabb szakmai színvonalon történő működtetése, a közoktatási intézmények és a fenntartó közötti adatszolgáltatás részletes szabályainak rögzítése, megalapozott fenntartói döntés-előkészítő tevékenység megvalósítása érdekében.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Szarvas Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő közoktatási intézményekre (továbbiakban: Közoktatási intézmény).

Statisztikai adatszolgáltatás

3. § A Közoktatási intézmény – a külön jogszabályban meghatározottakon kívül – az Önkormányzat számára:

a) az országos, területi, helyi közoktatási felmérések teljesítése,

b) az állami támogatások igénylése,

c) a közoktatási esélyegyenlőségi tervek elkészítése,

d) a pályázati részvétel, és

e) az önkormányzati döntések előkészítése céljából a Közoktatási intézmény működésével összefüggő adatokat szolgáltat.

Intézményi, szakmai jellegű adatszolgáltatás

4. § (1) A Közoktatási intézmény – a külön jogszabályban meghatározottakon kívül az Önkormányzat számára:

a) a tankötelezettség teljesítésének megállapítása,

b) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet, illetve a sajátos nevelési igény megállapítása,

c) a térítési és tandíjkedvezményre való jogosultság ellenőrzése,

d) a szolgáltatások igénybevételére való jogosultság ellenőrzése,

e) szerződési, megállapodási kötelezettségek teljesítése,

f) az egyéni- és a felülbírálati kérelmek elbírálása

céljából az óvodai nevelésben, az iskolai nevelésben-oktatásban, az alapfokú művészetoktatásban résztvevőkkel összefüggő adatokat szolgáltat.

(2) A fenntartó képviselője az önkormányzati feladat ellátása és működése biztosításával, továbbá a gazdálkodással összefüggésben rendkívüli adatszolgáltatást rendelhet el abban az esetben, ha előre nem látható ok, jogszabályi változás, tervezés, elszámolás szükséges, illetve a fenntartó tevékenységével összefüggésben felmerült adatigényt a rendelkezésre álló adatállomány nem képes teljesíteni. A rendkívüli adatszolgáltatás rendjére az e rendeletben foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Tervezési, pénzügyi adatszolgáltatás

5. § (1) A Közoktatási intézmény – a külön jogszabályokban meghatározottakon kívül – az Önkormányzat számára:

a) a műszaki állapot felmérése,

b) a költségvetési, gazdálkodási tervezés,

c) a beruházások előkészítése,

d) a vagyonfelhasználás ellenőrzése,

e) a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése,

f) a pénzügyi, számviteli rend ellenőrzése,

g) a foglalkozási, munkaügyi előírások betartásának ellenőrzése

céljából, az intézmény vagyonával, foglalkoztatási, gazdálkodási helyzetével összefüggő adatokat köteles szolgáltatni.

(2) A Közoktatási intézmények az Önkormányzat számára a pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét megalapozó fenntartói döntések, illetve a tanügy-igazgatási feladatok ellátásához a rendelet 1. mellékletében felsorolt adatokat szolgáltatják, az ott meghatározott határidők betartásával.

Adatszolgáltatás teljesítése

6. § (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett Közoktatási Intézmény az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal az Önkormányzat által meghatározott módon, teljes körűen, a meghatározott időpontig köteles szolgáltatni.

(2) A Közoktatási intézmény a saját intézményi szervezete keretén belül gondoskodik a közoktatási információs rendszer (KIR) működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

(3) Az Önkormányzat a fenntartásában működő közoktatási intézményekkel elsősorban papír alapon folytat információcserét, kér és nyújt tájékoztatást.
Amennyiben a lehetőségek adottak, az adatszolgáltatás elektronikus úton is teljesíthető, az elektronikus úton történő adatszolgáltatások jogszabályi előírásainak betartásával.
Az elektronikus változattal megegyező adattartalmú kinyomtatott adatlapot, a Közoktatási intézmény cégszerű aláírásával ellátva megküldi Szarvas Város Polgármesteri Hivatala illetékes osztálya részére.

(4) A Közoktatási Intézmény a tanügy irányítási és- igazgatási feladatok ellátásához szükséges tantárgyfelosztásról szóló adatszolgáltatást, megküldi az Önkormányzat részére.

(5) A Közoktatási intézmény a magasabb szintű jogszabályban meghatározott határidőben teljesített adatszolgáltatásról, a párhuzamos adatkérés elkerülése céljából az Önkormányzatot tájékoztatja.

(6) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért az adatszolgáltatásra kötelezett Közoktatási Intézmény vezetője tartozik felelősséggel.

Adatok kezelése, nyilvántartása

7. § (1) Az Önkormányzat az elvégzendő feladatokról, az adatszolgáltatás szükségességéről értesíti a Közoktatási intézmény vezetőjét.

(2) Az adatok kezelésére a Közoktatási intézmény az adatvédelmi szabályok betartásával jogosult.

(3) Az adatok kezelője, a közoktatással összefüggésben szolgáltatott adatra irányuló külső szerv vagy személy általi megkeresésről, az adatszolgáltatást megelőzően értesíti Szarvas Város Jegyzőjét.

Záró rendelkezések

8. § E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.