Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2009. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

SZARVAS VÁROS CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLAJÁRÓL

Hatályos: 2012. 05. 30

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2009. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

SZARVAS VÁROS CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLAJÁRÓL

2012.05.30.

Szarvas Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés f.) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés a.) pontjában, 10. § (1) bekezdés c.) pontjában és 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a jelképekhez fűződő tisztelet és méltóság megóvása és a városi történelmi és művészeti örökség megőrzése érdekében, a város címeréről és zászlajáról az alábbi rendeletet alkotja:

A VÁROS CÍMERÉNEK LEÍRÁSA

1. § Aranysárga színű, barokk stílusú keretben elhelyezett, alul zöld, felül kék színű pajzson balra ugró gímszarvas, agancsai között nemesi koronával. A címer rajzolatát jelen rendelet 1. számú melléklete ábrázolja.

A VÁROS CÍMERÉNEK HASZNÁLATA

2. § (1) A városi címer kizárólag díszítő és utaló jelképként használható. Hatósági eljárás során – a (2) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel - nem alkalmazható.

(2) A városi címer felhasználható:

a) az önkormányzat bélyegzőjén,

b) a város zászlaján,

c) a polgármesternek, a jegyzőnek, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak készült levélpapírok fejlécén, és a borítékon, valamint Szarvas város önkormányzati képviselőinek, az önkormányzat munkavállalóinak névjegykártyáján,

d) a közterület-felügyelő ruháján,

e) a Városháza homlokzatán és termeiben,

f) a város rendezvényein,

g) a várossal összefüggő kiállításokon,

h) a várossal összefüggő sportrendezvényeken

i) a Képviselő-testület által kiadott, helytörténeti, ismeretterjesztő és propaganda kiadványokon,

j) a Képviselő-testület által adományozott kitüntetéseken, okleveleken,

k) más szervek, vagy személyek kiadványain és emblémáin,

l) a városra utaló emlék- és ajándéktárgyakon,

m) jelvényként,

n) olyan jelleggel, amely a várossal való kapcsolatot tükrözi.

(3) A városi címert kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének betartása mellett lehet alkalmazni.

(4) A polgármester engedélyezheti, hogy a címer a hordozó tárgy anyagának színében (fém, fa, bőr, stb.) készüljön.

(5) Tilos a címert olyan környezetben használni, amely a közízlést sérti, vagy méltatlan a címer jellegéhez.

A VÁROS ZÁSZLAJÁNAK LEÍRÁSA

3. § A bal alsó sarokból induló, átlóval két mezőre osztott téglalap, felső mezőben fehér színnel, az alsó mezőben kék színnel, középen a város címerével és aranyrojt szegéllyel. A zászló rajzolatát jelen rendelet 2. számú melléklete ábrázolja.

A VÁROS ZÁSZLAJÁNAK HASZNÁLATA

4. § A város zászlajának használatára a címer használatára vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A CÍMER ÉS ZÁSZLÓ HASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

5. § (1) A címer és a zászló (a továbbiakban: jelképek) használatával kapcsolatos ügyekben –mint önkormányzati hatósági ügyben – a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester jár el. Az eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A polgármester által hozott határozat ellen benyújtott fellebbezést a képviselő-testület bírálja el

(2) A jelképek használata a 2. § (1) bek. k.)-n.) pontokban foglalt esetekben engedélyköteles.

(3) A jelkép használatára irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, címét (székhelyét),

b) a jelképek használatának célját, módját, idejét, leírását, csatolva lehetőség szerint a kérelemmel érintett dolog mintapéldányát, képét,

c) a jelképhasználattal érintett dolog (tárgy, kiadvány, dokumentum, rendezvény stb.) mennyiségi, minőségi jellemzőit, leírását,

d) a forgalombahozatal, terjesztés, megjelentetés módját, idejét, az előállítani, forgalmazni kívánt mennyiséget,

e) a jelkép használatáért felelős személy nevét.

(4) A jelképhasználati engedélyről szóló határozat tartalmazza:

a) a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét),

b) a jelképhasználat célját, módját, idejét, leírását,

c) a jelképhasználattal érintett dolog mennyiségi, minőségi jellemzőit, leírását,

d) a forgalombahozatal, terjesztés, megjelenítés módját, idejét, az előállítani, forgalmazni kívánt mennyiséget,

e) a jelkép használatáért felelős személy nevét,

f) a jelkép használati díj összegét,

g) a használatra vonatkozó egyéb kikötést, tájékoztatást.

(5) Az engedély határozott időre vagy visszavonásig szólhat.

(6) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a jelképek használatáért jelképhasználati díjat kell fizetni. Minden más esetben a használat ingyenes.

(7) A jelképhasználati díj összege egyszeri 10.000 Ft, amelyet az engedélyben foglaltak szerint kell megfizetni.

(8) A polgármester a jelképhasználati engedély-kérelmet elutasíthatja, ha a jelképek használata a város és az önkormányzat tekintélyét, jó hírnevét, méltóságát sértheti.

(9) A polgármester a jelképhasználati engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes e rendelet szerinti felelősségét jogerősen megállapították.

(10) A jelképhasználatból befolyt díjakat a várost népszerűsítő kiadványokra kell fordítani.

(11) Az e rendelettel szabályozott önkormányzati hatósági eljárásokban az egyes eljárási cselekmények elektronikus úton is gyakorolhatók.

(12) A jelképek védjegyként való használata nem megengedett sem az önkormányzatnak, sem egyéb személynek, szervezetnek.

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK

6. §1

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésével egyidejűleg a 29/2003.(XI.21.) számú rendelettel módosított 5/1991.(IV.15.) számú rendelet hatályát veszti.

(2) Szarvas város önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2007. (III. 23.) számú rendelet 1. sz. melléklete a következő ponttal egészül ki:
A polgármesterre átruházott hatáskörök:
Egyéb átruházott hatáskörök
19. Eljár Szarvas város címerének és zászlajának használatával kapcsolatos ügyekben (37/2009. (XI. 20.) rendelet 5. § (1) bek.).

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. melléklet

2. melléklet

1

Hatályon kívül helyezte: 16/2012.(V.18.) rendelet 18.§ h) pont. Hatálytalan: 2012.V.30.