Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.4.) önkormányzati rendeletének indokolása

2021. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2021. 06. 05
2021. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről
Végső előterjesztői indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.
Az igazgatási szünet elrendelése lehetőséget biztosít arra, hogy a közös önkormányzati hivatalban a munkavégzés szervezettebben, koncentráltabban valósuljon meg, ezáltal a közös önkormányzati hivatalban már kellő időben tervezhetővé válik az év végi munkarend. Az igazgatási szünet költségvetési szempontból a közös önkormányzati hivatal dologi kiadásainak kismértékű megtakarítását is jelenti. A rendelet végrehajtása az eddigiekhez képest nem jelent többlet adminisztratív és szervezési terhet.
Részletes indokolás
1. §-hoz: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdés alapján meghatározza az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet személyi hatályát.
2. §-hoz: A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja tartalmazza a Kormány ajánlását a nyári és téli igazgatási szünet időtartamára vonatkozóan, amely nyáron öt egybefüggő naptári hét, augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, télen legfeljebb két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét követő első vasárnapig tart. A rendelet ennek figyelembevételével ennek keretei között határozza meg az igazgatási szünet időtartamát.
3. §-hoz: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, illetve a 10. § (6) bekezdése szerint a hatályvesztés időpontjának meghatározása esetén rögzíteni kell a hatályvesztés naptári napját.
Hatásvizsgálat
(a Jat. 17. §-a alapján)

A vizsgált kritériumok

A vizsgálat eredménye

A tervezett rendelet társadalmi hatásai

az ügyfelek részére tervezhetővé válik a hivatali munkarend

A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai

kisebb dologi megtakarítást jelent

A tervezett rendelet környezeti következményei

nincs

A tervezett rendelet egészségügyi következményei

nincs

A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság előrelátható ütemezése, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

a szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak