Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI.4.) önkormányzati rendelete

A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 07 - 2021. 06. 07

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete

A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljárva Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdése, 25. § (3) bekezdés b) pontja, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 32. § (3) bekezdése, 45. § (1) bekezdése, 62. § (2) bekezdése, valamint a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja a következő af) és ag) alponttal egészül ki:

(Simontornya Város Önkormányzata a Simontornya és térsége szociális alapszolgáltatásokat biztosító társulásban való részvételével az alábbi alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosítja:
alapszolgáltatások:)

 • „af) tanyagondnoki szolgáltatás
 • ag) gyermekjóléti szolgáltatás”

2. § A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet a következő 17/B. és 17/C. §-sal egészül ki:

„17/B. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja Simontornya külterületi és egyéb belterületi lakosainak az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.

(2) A tanyagondnooki szolgáltatás által ellátandó körzetek: Simontornya külterület, Némedi út, Beszédes Ferenc utca, Óvoda utca, Víghegy uca, Régitemető utca, Szarvas utca, Tükör utca, Pósapart.

(3) A tanyagondnoki szolgáltatás az Szt. 115/A.§ (1) bekezdés a) pontja alapján térítésmentes.

(4) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó alapfeladatok:

 • a) közreműködés:
  • aa) az étkeztetésben,
  • ab) a házi segítségnyújtásban,
  • ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásban
 • b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
  • ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
  • bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
  • bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása,
 • c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása
  • ca) az óvodába, iskolába szállítás,
  • cb) egyéb gyermekszállítás.

(5) A tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő feladatai:

 • a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
 • b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
 • c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a (4) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívül egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(6) A tanyagondnoki szolgáltatás során az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül:

 • a) az ételszállítás a házi gondozó akadályoztatása esetén,
 • b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
 • c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(7) A tanyagondnoki szolgáltatás működésének részletes szabályait a Szakmai program tartalmazza.

17/C. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formái:

 • a) gyermekjóléti szolgáltatás és
 • b) családsegítés a Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata útján,
 • c) gyermekek napközbeni ellátása a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsőde útján,
 • d) gyermekek átmeneti ellátása külön szerződés alapján.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés

 • a) igénybevételének részletes szabályait, a kérelem benyújtásának rendjét és elbírálásának szempontjait a Gyvt. 31.§ (1) és (2) bekezdése határozza meg, a szolgáltatás megszüntetésére a Gyvt. 37/A.§ bekezdése irányadó,
 • b) a Gyvt. 149.§ szerint térítésmentesen kell biztosítani.

(3) A gyermekek napközbeni ellátásnak formája a bölcsődei ellátás. Az ellátás igénybevételére vonatkozó kérelemt a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjénél kell benyújtani. Az intézményvezető saját hatáskörben dönt az ellátás biztosításáról, figyelemmel a Gyvt. 42/A.§-ra. A bölcsődei ellátás térítésmentes.”

3. § A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2021. június 7-én lép hatályba.

1. melléklet

1. A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.”