Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI.7.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetés és az egyéb étkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Hatályos: 2021. 06. 09- 2022. 06. 30

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetés és az egyéb étkeztetés térítési díjainak megállapításáról

2021.06.09.

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés e) pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a), 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja az Előszállás Nagyközség Önkormányzatának fenntartásában működő konyhán biztosított étkeztetések térítési díjainak megállapítása.

2. § Előszállás Nagyközség Önkormányzata az Előszállási Patakparti Óvodában működő konyhán keresztül biztosítja az óvodai és az általános iskolai gyermekétkeztetést, a szünidei gyermekétkeztetést, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásként megállapított étkeztetést, továbbá a munkahelyi és vendég étkeztetést.

2. Térítési díjak

3. § A gyermekétkeztetés személyi térítési díjait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások személyi térítési díjait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

5. § A vendég és munkahelyi étkeztetés térítési díjait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

6. § Az étkeztetés intézményi térítési díjának kiszámítását e rendelet 4. melléklete, az intézményi térítési díjakat e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. § A képviselő-testület a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjból a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXX. törvény 21/B. §-ban meghatározott normatív kedvezményen felül további étkeztetési kedvezményt nem állapít meg.

3. Az igénybevétel, a megszüntetés és a díjhátralék kezelésének általános szabályai

8. § (1) Az étkezés igénybevételére irányuló írásbeli vagy szóbeli kérelmet az élelmezésvezetőnek kell benyújtani.

(2) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 14 órájáig lehet írásban vagy szóban lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(3) Az igénybevétel megszűnésének napja a nyilatkozat benyújtását követő nap.

9. § (1) Ha a gyermekétkeztetést igénybe vevőnek térítési díj hátraléka keletkezik, akkor a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(2) Ha a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat igénybe vevőnek térítési díj hátraléka keletkezik, akkor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 102. § szerint kell eljárni.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

(4) A (3) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítésidíj-hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.

10. §1

11. § Ez a rendelet 2021. június 8-án lép hatályba.

1

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.