Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI.4.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 12/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 05

Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 12/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló Zalavár község önkormányzata képviselő testületének 12/2006 (IX.15.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §-ában meghatározott feladatkörében a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. §-ában biztosított ellátás, valamint a községi konyha által biztosított egyéb szolgáltatások után fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló Zalavár község önkormányzata képviselő testületének 12/2006 (IX.15.) önkormányzati rendelete 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) A rendelet területi hatálya Zalavár község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Térítési díjat kell fizetni az óvodai ellátottak, a szociális étkeztetettek, a napközisek, az óvodai és konyhai dolgozók, az alkalmazottak, illetve a vendégétkezők által igénybe vett étkezés után.

2. § Az étkezést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak és intézményi térítési díjak összegét az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló Zalavár község önkormányzata képviselő testületének 12/2006 (IX.15.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

Étkezési térítési díjak

A szociális étkeztetés intézményi és személyi térítési díja, valamint a kiszállítási díj az ÁFÁ-t tartalmazza. A kiszállítási díj helyben 65,-Ft.

A

B

C

Étkeztetést igénybe vevők

Napi nettó nyersanyagnorma

Térítési díj (nyersanyagnorma+ÁFA)

Óvoda
Gyermek tízórai+ebéd+uzsonna

390,-Ft

495,-Ft

Általános iskola
Tízórai+ebéd+uzsonna

520,-Ft

660,-Ft

Általános iskola
Ebéd

354,-Ft

450,-Ft

Térítési díj (nyersanyagnorma+rezsi+ÁFA)

Felnőtt ebéd
(közalkalmazott)

400,-Ft

508,-Ft

Ebéd vendégétkeztetés
(helyben)

400,-Ft

850,-Ft

Ebéd vendégétkeztetés
(csoportos, kiszállítás nélkül)

400,-Ft

765,-Ft

Ebéd vendégétkeztetés
(csoportos 10 fő felett)

400,-Ft

800,-Ft

Ebéd vendégétkeztetés
(csoportos környező településekre szállítással)

400,-Ft

830,-Ft

Szociális étkeztetés
Ebéd

370,-Ft

Intézményi térítési díj:
525,-Ft/ellátási nap
Személyi térítési díj:
- az intézményi térítési díj 72,5 %-a, 381,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.
- az intézményi térítési díj 87,5 %-a, 455,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg.
- az intézményi térítési díj 100 %-a, 525,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át meghaladja.”