Zalavár község önkormányzata képviselő testületének 12/2006 (IX.15.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2021. 06. 05

Zalavár község önkormányzata képviselő testületének 12/2006 (IX.15.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak megállapításáról

Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §-ában meghatározott feladatkörében a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. §-ában biztosított ellátás, valamint a községi konyha által biztosított egyéb szolgáltatások után fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:[1]

1. § [2] (1) A rendelet területi hatálya Zalavár község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Térítési díjat kell fizetni az óvodai ellátottak, a szociális étkeztetettek, a napközisek, az óvodai és konyhai dolgozók, az alkalmazottak, illetve a vendégétkezők által igénybe vett étkezés után.

2. § [3] Az étkezést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak és intézményi térítési díjak összegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) E rendelet 2006. október hó 01. napjával lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2003. (XII.11.) számú rendelet hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

1.melléklet a 12/2006.(IX.15.) számú rendelethez[4]

1. melléklet [5]

Étkezési térítési díjak

A szociális étkeztetés intézményi és személyi térítési díja, valamint a kiszállítási díj az ÁFÁ-t tartalmazza. A kiszállítási díj helyben 65,-Ft.

A

B

C

Étkeztetést igénybe vevők

Napi nettó nyersanyagnorma

Térítési díj (nyersanyagnorma+ÁFA)

Óvoda
Gyermek tízórai+ebéd+uzsonna

390,-Ft

495,-Ft

Általános iskola
Tízórai+ebéd+uzsonna

520,-Ft

660,-Ft

Általános iskola
Ebéd

354,-Ft

450,-Ft

Térítési díj (nyersanyagnorma+rezsi+ÁFA)

Felnőtt ebéd
(közalkalmazott)

400,-Ft

508,-Ft

Ebéd vendégétkeztetés
(helyben)

400,-Ft

850,-Ft

Ebéd vendégétkeztetés
(csoportos, kiszállítás nélkül)

400,-Ft

765,-Ft

Ebéd vendégétkeztetés
(csoportos 10 fő felett)

400,-Ft

800,-Ft

Ebéd vendégétkeztetés
(csoportos környező településekre szállítással)

400,-Ft

830,-Ft

Szociális étkeztetés
Ebéd

370,-Ft

Intézményi térítési díj:
525,-Ft/ellátási nap
Személyi térítési díj:
- az intézményi térítési díj 72,5 %-a, 381,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.
- az intézményi térítési díj 87,5 %-a, 455,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg.
- az intézményi térítési díj 100 %-a, 525,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át meghaladja.


[1] A bevezető a Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az 1. § a Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] Módosította a 2/2020. (II.143.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. március 1-től A 2. § a Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[4] Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2012. április 1-től.
[5] Az 1. mellékletet a Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.