Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívül történő engedélyezéséről és a fizetendő díjakról szóló

Hatályos: 2017. 06. 22 - 2021. 06. 14

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívül történő engedélyezéséről és a fizetendő díjakról szóló

Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § [1] (1) A házasságkötés hivatali munkaidőben történő létesítése és az esemény méltó körülményeinek biztosítása céljára a Képviselő-testület hivatali helyiségként a 3921 Taktaszada, Petőfi utca 17. szám alatti házasságkötő termet és a 3921 Taktaszada, Kossuth utca 74. szám alatti Polgármesteri Hivatal tárgyaló termét jelöli ki. A hivatali munkaidőt a Polgármesteri Hivatal munkarendje határozza meg.

2. § [2] (1) A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a szolgáltatás igénybevevői által az önkormányzat részére fizetendő díjak mértékét e rendelet 5.§-a tartalmazza.

(2) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés kérelemre engedélyezhető.

(3) A kérelmet írásban, a házasság iránti szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani. A díj fizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 8 napon belül vissza kell utalni.

(4) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a megjelölt helyszínen szemlét tarthat, melynek eredményéről tájékoztatja a jegyzőt.

(5) Hivatali helyiségen kívüli, hivatalai munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll.

(6) Meg kell tagadni a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését, amennyiben az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvi kellékek ( Házassági lap, Emlékkönyv, Anyakönyvi kivonat) a helyszínre történő szállítása és hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállítása, a kellékek helyszínen való biztonságos kezelésének feltételei, továbbá az eseményhez méltó körülmények nem biztosítottak.

3. § (1)[3] A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolítása díjköteles. A díj befizetését a szándék bejelentésével egyidejűleg kell igazolni.

(2)[4] A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő díjat és az anyakönyvvezető díjazását e rendelet melléklete állapítja meg.

4. § [5] (1) A szolgáltatás igénybevevői a 2. §- 3. § -ban foglaltak szerint megállapított díj 50%-ának visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötési szándékra vonatokozó bejelentésüket a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés tervezett időpontjában megelőzően legalább 10 munkanappal korábban, írásban visszavonják.

(2) A szolgáltatás igénybevevői a 2. §- 3. §- ban foglaltak szerint megállapított díj 50%-ának visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötési szándékra vonatkozó bejelentésüket a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal korábban írásban visszavonják.

(3) Amennyiben a szolgáltatás igénybevevői a házasságkötési szándékra vonatkozó bejelentésüket a (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően, vagy egyáltalán nem vonják vissza, és a házasságkötésre nem kerül sor, a szolgáltatás igénybevevői a díj visszatérítésére nem jogosultak.

5. § [6] (1) A házasságkötés lebonyolításának díja:

  • a) munkaidőn kívül hivatali helyiségben (ünnepi beszéd): 10.815,-Ft
  • b) munkaidőn kívül hivatali helyiségben (gépzene, ünnepi beszéd,

szülők köszöntése,gyertya gyújtás, pezsgő szervírozása

igény szerint- pezsgőt a szolgáltatás igénybevevők biztosítják): 16.220,-Ft

c) hivatali helyiségen kívül (gépzene, ünnepi beszéd, szülők

köszöntése, gyertya gyújtás, pezsgő szervírozása igény szerint- pezsgőt a

szolgáltatást igénybevevők biztosítják): 21.630,-Ft

A díjak az a 27%-os Általános Forgalmi Adó összegét nem tartalmazzák.

Az ÁFA fizetési kötelezettség a Taktaszadai Polgármesteri Hivatalt terheli.

A házasságkötésnél egyéb igénybe vehető szolgáltatás nincs,- a szolgáltatást igénybevevők egyénileg biztosítják.

(2) Az anyakönyvvezető és a kisegítő részére fizetendő díj mértéke:

a) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködők díja eseményenként:

a.a) anyakönyvvezető: 5.400,-Ft

6. § [7] A mellékletben meghatározott díjak megfizetése alól kizárólag valamelyik fél halálával fenyegető egészségi állapota miatt, a jegyző előzetes engedélye alapján adható mentesség.

7. § A 2. §- 3. §-ban meghatározott díját a Taktaszadai Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.

8. § (1)[8] E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívül történő engedélyezéséről és a fizetendő díjakról szóló 9/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet [9]


[1] Az 1. § a Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 2. § a Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 3. § (1) bekezdése a Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 3. § (2) bekezdése a Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[5] A 4. § a Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[6] Az 5. § a Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[7] A 6. § a Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[8] A 8. § (1) bekezdése a Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[9] Az 1. mellékletet a Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.