Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról

Pénzesgyőr Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontban, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (3)-(5) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1-2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. Eljárási rendelkezések

1. § (1) Az ellátások iránti kérelmet a Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatalban, szóban vagy írásban személyesen lehet benyújtani, hivatali kapun vagy írásban postai küldeményként feladni.

(2) Az ellátásokat a Közös Önkormányzati Hivatalnál ügyfélfogadási időben rendelkezésre álló formanyomtatványon lehet kérelmezni.

(3) Az eljárás rendkívüli települési támogatás esetén hivatalból is indítható, ebben az esetben az eljárás megindítására javaslatot tehet:

 • a) polgármester
 • b) települési képviselő
 • c) gyermekjóléti szolgálat
 • d) egészségügyi szerv
 • e) köznevelési intézmény.

2. § (1) A pénzbeli és természetbeni ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek a saját és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyilatkoznia kell. (1.-2. számú melléklet)

(2) A kérelemhez csatolni kell:

 • a) a támogatást kérő jövedelméről szóló igazolást,
 • b) a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmeiről szóló igazolást
 • c) a család vagyoni helyzetéről szóló nyilatkozatot,
 • d) betegség, fogyatékosság, súlyos mozgáskorlátozottság vagy várandósság esetén orvosi igazolást,
 • e) a középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói jogviszony fennállásáról,
 • f) a gyermek és családja kapcsolattartásához a gyámhivatali határozatot,
 • g) elemi kár esetén hatósági bizonyítványt és
 • h) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás esetén a temetési költségek igazolására a kérelmező nevére a temetési szolgáltatást végző által kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát
 • i) gyermek születése esetén a születési anyakönyvi kivonat másolatát.

(3) Az ellátások igénylése esetén a kérelmező köteles az elbíráláshoz szükséges adatokat az eljáró szerv rendelkezésére bocsátani, melynek valódisága környezettanulmány elkészítésével ellenőrizhető.

(4) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmező életkörülményeit a hivatal már bármely ügyben 1 éven belül vizsgálta, s nem feltételezhető azokban lényeges változás.

(5) Amennyiben a környezettanulmány eredményeként vélelmezhető, hogy a kérelmező jövedelmi- és vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt, Szt. 10. § (6)-(7) bekezdései szerint kell eljárni.

(6) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátások kifizetése házipénztárból készpénzben, bankszámlára utalással, vagy a jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával történhet.

(7) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás esetén a kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 60 napon belül kell előterjeszteni, ezen határidő elmulasztása jogvesztő.

(8) A Rendelet 6. §-ban szabályozott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza.

2. A települési támogatás

3. § A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.

4. § (1) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható, különösen akkor, ha a kérelmező háztartásában kiskorú gyermek él, valamint, ha a család vagy a kérelmező esetében különösen a gyermekek körülményeinek, érekeinek mérlegelését követően feltételezhető, hogy a természetben nyújtott támogatás a célravezetőbb. Ebben az esetben a támogatás közvetlenül a szolgáltató vagy intézmény felé kerül megfizetésre. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

(2) A természetbeni szociális ellátás formái: étkezés, gondozási díj átvállalása, a gyermek tanulmányaival és a lakhatással összefüggő kiadások támogatása.

(3) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.

(4) A természetbeni ellátásként megállapított lakhatási támogatást havonta kell folyósítani.

3. A települési támogatás formái

5. § Rendkívüli települési támogatás a létfenntartási gondok enyhítésére adott támogatás.

6. § Egyéb települési támogatás

 • a) települési temetési támogatás,
 • b) települési beiskolázási/óvodakezdési támogatás,
 • c) települési születési támogatás,
 • d) karácsonyi települési/idősek támogatása,

7. § (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetén a 200%-át és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert

 • a) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kár a keletkezett vagy
 • b) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik vagy
 • c) legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy
 • d) váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy
 • e) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek.

(2) A mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfél szeresét, éves viszonylatban 200 %-át.

(3) A Képviselő-testület egyedi mérlegelés alapján az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól és a (2) bekezdésben meghatározott egyszeri összeghatártól eltérhet.

8. § (1) Települési temetési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulást kell megállapítani annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott feltéve, ha:

 • a) az elhunyt személy Pénzesgyőr község közigazgatási területén lakcímmel rendelkezett és
 • b) az eltemettető családjában az egy főre jutó összeg nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát.

(2) A temetéshez nyújtott települési támogatás összege ötvenezer forint.

(3) Nem állapítható meg az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott támogatás annak, akinek tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján kötelezettsége az elhunyt eltemettetése.

9. § (1) Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében települési beiskolázási támogatásban részesíti a pénzesgyőri lakóhellyel rendelkező szülőt, gondviselőt, vagy más törvényes képviselőt (továbbiakban gondviselőt) feltéve, hogy a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum mindenkori legkisebb összegének húszszorosát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás mértéke 20.000.-Ft/év/gyermek, amely szeptemberben kerül kifizetésre. Amennyiben az intézményi jogviszony október 1. előtt szűnik meg, a támogatást vissza kell fizetni.

(3) Az önkormányzat - kérelemre - a tanévkezdés megkönnyítése érdekében beiskolázási támogatásban részesíti a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező középiskolai tanulókat, feltéve, hogy családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum mindenkori legkisebb összegének húszszorosát.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás mértéke 20.000.-Ft/év/gyermek, amely szeptemberben kerül kifizetésre. Amennyiben az intézményi jogviszony október 1. előtt szűnik meg, a támogatást vissza kell fizetni.

(5) A Gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában, technikumban tanulók esetében, iskolakezdési támogatás kifizetésének feltétele az iskolalátogatási bizonyítvány bemutatása.

(6) A beiskolázási támogatás iránti igényt minden év október 30. napjáig lehet benyújtani, melynek elmulasztása jogvesztő.

10. § (1) Az önkormányzat óvodakezdési támogatást nyújt a pénzesgyőri lakóhellyel rendelkező szülőt, gondviselőt, vagy más törvényes képviselőt (továbbiakban gondviselőt) feltéve, hogy a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum mindenkori legkisebb összegének húszszorosát.

(2) A támogatás összege: 15.000 Ft/fő.

(3) A jogosultságot az óvodával egyeztetett adatok alapján kell megállapítani.

(4) Az óvodakezdési támogatás megállapítása folyó év október 30. napjáig, illetve az év közbeni beiratkozás esetén a beiratkozástól számított 30 napon belül történik.

11. § Települési születési támogatásban kell részesíteni azt a pénzesgyőri lakóhellyel rendelkező szülőt, akinek gyermeke születik, és családjában az egy főre jutó összeg nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát. Összege gyermekenként ötvenezer forint.

12. § Az Önkormányzat települési karácsonyi támogatás, idősek támogatása címen települési támogatást biztosít annak a személynek évente egy alkalommal a karácsonyi ünnepek előtt, aki

 • a) 65 év feletti pénzesgyőri lakóhellyel rendelkezik, és
 • b) családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum mindenkori legkisebb összegének húszszorosát.

13. § Az Önkormányzat települési gyermekek támogatása címen települési támogatást biztosíthat gyermeknap, Mikulás, Karácsony, búcsú alkalmakkor, illetve táboroztatási támogatást nyújthat azon gyermekek részére, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum mindenkori legkisebb összegének hússzorosát.

4. Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások

14. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái:

 • 1. szociális étkezés
 • 2. házi segítségnyújtás
 • 3. falugondnoki szolgálat
 • 4. gyermekjóléti szolgálat.

15. § (1) Szociális étkeztetés keretében az önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) biztosít a szociálisan rászorultaknak.

(2) Szociálisan rászorult az a személy, aki

 • a) a nyugdíjkorhatárt elérte vagy azt meghaladta, illetve rokkantnyugdíjas,
 • b) egészségi állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezéséről gondoskodni, vagy
 • c) az Szt. 62. § (1) bekezdés c)-e) pontja szerinti személy, ha a kérelmező jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át.

(3) A szociális helyzet miatti rászorultságot nyugdíjszelvénnyel vagy jövedelemigazolással, a b) és c) pont szerinti rászorultságot háziorvosi vagy szakorvosi igazolással kell alátámasztani.

(4) Az étkeztetés történhet

 • a) házhoz szállítással vagy
 • b) a jogosult általi elvitellel.

(5) A térítési díjat és a térítési díj csökkentésének, elengedésének eseteit a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

(6) Az étkezés bármely okból történő lemondását legkésőbb a tárgynapot megelőző nap 1000 óráig a Falugondoknál, vagy az élelmezésvezetőnél lehet megtenni.

16. § (1) Az Önkormányzat 1997. szeptember 1. napjától falugondnoki szolgáltatást biztosít. A szolgáltatás működési területe Pénzesgyőr község közigazgatási területe.

(2) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok:

 • a) Alapellátási feladatok:
  • aa) egyes szociális alapellátási feladatok biztosítása
  • ab) egészségügyi ellátásban való közreműködés
  • ac) helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között
 • b) Egyéb szolgáltatási feladatok:
  • ba) lakosság részére szolgáltatások szervezése
  • bb) közreműködés az Önkormányzati feladatok ellátásában

17. § (1) Az alapellátási feladatok körében a falugondnoki szolgálat közreműködik:

 • a) az étkeztetésben,
 • b) a házi segítségnyújtásban,
 • c) együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, tájékoztatja a szolgálatot, jegyzőt a támogatásra szoruló családokról, személyekről.

(2) A falugondnoki szolgálat

 • a) az egészségügyi ellátásban való közreműködésben gondoskodik a betegek orvoshoz szállításában, kiváltja a gyógyszert,
 • b) közreműködik az önkormányzati feladatok megoldásában, feladata kapcsolattartás a lakossággal, észrevételek, kérések továbbítása az önkormányzat felé.
 • c) ellátja a település külterületén élő gyermekek iskolába és óvodába szállítását.

(3) Egyéb szolgáltatási feladatok körében:

 • a) bevásárló utakat szervez
 • b) árubeszerzést végez az önkormányzati intézmények számára
 • c) részt vesz az önkormányzati, illetőleg helyi rendezvények lebonyolításában,
 • d) segíti az egyéni és önkormányzati hivatalos ügyek intézését.

18. § (1) A falugondnoki szolgáltatás igénybevételét a munkáltatói jogkört gyakorló személy engedélyezi.

(2) A falugondnok tevékenységét „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szóló 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 39. § (4) bekezdésében meghatározottal alapján tevékenységnaplóban dokumentálja.

(3) A falugondnok munkakörét a munkaköri leírásban és a szakmai programban meghatározottak szerint köteles ellátni.

(4) A falugondnok távolléte esetén annak helyettesítéséről a munkáltatói jogkört gyakorló személy gondoskodik.

(5) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

(6) A falugondnoki szolgáltatás feladatellátásához szükséges gépjármű igénybevételét az intézményvezető, illetve a képviselő-testület által jóváhagyott Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat rögzíti.

19. § A házi segítségnyújtásról az Önkormányzat a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulásával útján gondoskodik.

20. § A családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért Család-és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.

21. § (1) Jelen rendelet 2021. június 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelete.

22. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Települési támogatás iránti kérelem

A települési támogatást

- létfenntartási gondok enyhítése,

- települési temetési támogatás,

- települési házasságkötési támogatás,

- települési beiskolázási/óvodakezdési támogatás,

- települési születési támogatás,

- települési karácsonyi támogatása,

miatt kérem. * (a támogatás fajtájának kiválasztásához a körbe x-t tegyen)

Igénylő neve: …………………………………………………………………………………..

születési neve: …………………………………………………………………………

Lakóhelye: …….……………………………………………………………..…………………

Tartózkodási helye: ……………..………………………….…………………

Születési helye: …………………………………. ideje: ………………………………………

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..

Állampolgársága : magyar

bevándorlási engedéllyel rendelkező menekültként elismert

letelepedési engedéllyel rendelkező (a megfelelőt kérjük aláhúzni)

TAJ száma: ………………………

A megállapított ellátást: számlára utalásra kéri,szlaszám:………………………………..

postai címre kéri: ………..……………………………

házipénztárból veszi fel (a megfelelőt kérjük aláhúzni)

Telefonszáma : ……………….…………………

Kérelem indoka: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN ÉLŐK ADATAI

Név, születési név

Rokoni kapcsolat


Születési hely, év, hó, nap

Anyja neve

Taj számCsalád: egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Kérelmező jövedelme

Házastársa
(élettársa) jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Alkalmi munkavégzésből származó

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (GYÁS, GYED, GYES, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
(pl. rendszeres szociális segély, ápolási díj, álláskeresési ellátások)

7. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, végkielégítés, ingó és ingatlan értékesítéséből, bérbeadásból származó) az előző sorokban nem feltüntetett jövedelem

8. Összes jövedelem
(1+2+3+4+5+6+7)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ………………….Ft/hó.

A kérelmező és a család valamennyi tagjának vagyona

A) Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község ........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ............év

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

B) Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

Személygépkocsi típusa, rendszáma, szerzés ideje, valamint a gyártás éve.

Tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű típusa, rendszáma, szerzés ideje, valamint a gyártás éve

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közöltek a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat az illetékes NAV útján ellenőrizheti, illetve ugyanezen törvény 34. § (3) bekezdése alapján adatot kérhet az ingatlanügyi hatóságtól.

Pénzesgyőr, …….. év …………….. hó ……… nap

…………………………………..

a kérelmező aláírása

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni.

Közeli hozzátartozók:

a házastárs, az élettárs,

a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vérszerinti, örökbefogadott, ill. nevelt gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt; a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vérszerinti és az örökbe fogadó szülő, ill. a szülő házastársa vagy élettársa.

Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.

Az 1. 4. 5. és 6. jövedelemtípusba tartozó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell szerepeltetni. (A táppénzt akkor lehet figyelembe venni, ha a keresőképtelenség a 30 napot meghaladja. Ha nem haladja meg, akkor a táppénzes állományba kerülést megelőző hónapra járó munkabért kell figyelembe venni.)

A 3. jövedelemtípus esetén csatolandó a megelőző 3 hónapra vonatkozóan az alkalmi munkavállalói könyv

(másolat), és/vagy a saját nyilatkozat a jövedelem összegéről.

A 2. és 7. jövedelemtípusba tartozó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell szerepeltetni, kivéve a 7. jövedelemtípusba tartozó ösztöndíjat.

Az ösztöndíj esetében a megelőző hónapban folyósított ellátást kell szerepeltetni.

A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát, (pl. munkáltatói igazolás, postai igazoló szelvény, bankszámla kivonat, NAV igazolás, szerződés, stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

Az önkormányzat által folyósított ellátásról (pl. méltányossági ápolási díj, rendszeres szociális segély) nem kell csatolni az igazolást.

2. melléklet

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

A

(A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.)

1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye, időpontja:

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

Állampolgársága:

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Tartására köteles személy

a) neve:

b) lakóhelye:

Telefonszáma:

Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)

a) neve:

b) lakóhelye:

c) telefonszáma:

Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma:

2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri


2.1. alapszolgáltatás

szociális étkezés
házi segítségnyújtás
közösségi ellátás
nappali ellátás(idősek)
nappali ellátás(fogyatékosok)
támogató szolgálat
családsegítés
gyermekjóléti szolgálat.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:

3.1. Étkeztetés

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:

milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:

az étkeztetés módja:


elvitellel

kiszállítással
Dátum:Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása: ……………………………………………………