Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI.7.) önkormányzati rendelete

A "SIMONTORNYA VÁROS BORA" elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 6/2005.(III.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 08 - 2021. 06. 10

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

A "SIMONTORNYA VÁROS BORA" elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 6/2005.(III.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a ktasztórfavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A „SIMONTORNYA VÁROS BORA” elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 6/2005. (III.10.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján „SIMONTORNYA VÁROS BORA” cím létesítéséről és odaítéléséről az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § A „SIMONTORNYA VÁROS BORA” elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 6/2005. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § A képviselő-testület annak érekében, hogy a tradicionális simontornyai szőlő- és borkultúra tovább élését segítse, a helyi termelők munkáját erkölcsileg elismerje és támogassa "SIMONTORNYA VÁROS BORA" díjat alapít.

2. § E kitüntető cím évente egy alkalommal, három kategóriában adható

  • a) Simontornya Város Fehér bora
  • b) Simontornya Város Vörös bora
  • c) Simontornya Város Rosé bora címmel.”

3. § (1) A „SIMONTORNYA VÁROS BORA” elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 6/2005. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) - akik simontornyai szőlőültetvénnyel rendelkeznek és a bor innen származik.”

(2) A „SIMONTORNYA VÁROS BORA” elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 6/2005. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) Legalább 100-100 liter áll a termelő rendelkezésére a verseny időpontjában.”

4. § A „SIMONTORNYA VÁROS BORA” elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 6/2005. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A díjat a szakértői bizottság szakvéleménye alapján a képviselő-testület ítéli oda egyszerű szótöbbséggel tartott nyílt szavazáson a címre érdemes fehér, vörös és rosé borra, megnevezve azok tulajdonosát, előállítóját. ”

5. § A „SIMONTORNYA VÁROS BORA” elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 6/2005. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A díjat évente kategóriánként (fehér, vörös, rosé) csak 1 – 1 személy kaphatja meg.

(2) Az elismerésben részesülők nevét, címét helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(3) A díjat ünnepélyes keretek között a város polgármestere adja át a várossá avatás évfordulója tiszteletére tartott ünnepi testületi ülésen.”

6. § A „SIMONTORNYA VÁROS BORA” elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 6/2005. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a kitüntető címet elnyert fehér, vörös és rosé borokból évente legfeljebb 150-150 litert – előre egyeztetett áron – megvásárol, s azt palackoztatja. A palackon feltünteti a kitüntető címen túl a termelő nevét, a bor fajtáját, évjáratát és termelőhelyét is.”

7. § Hatályát veszti a „SIMONTORNYA VÁROS BORA” elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 6/2005. (III.10.) önkormányzati rendelet

  • a) 3. § (2) bekezdés d) pontja,
  • b) 9. § (2) és (3) bekezdése.

8. § Ez a rendelet 2021. június 8-án lép hatályba.