Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím adományozásáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 03. 31

Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím adományozásáról

Cegléd Város Önkormányzatának polgármestere Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 29. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiról szóló 2011. CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Cegléd Város Önkormányzata helyi kitüntetései közül legnagyobb elismerésként, a díszpolgári cím adományozásáról szóló 3/1993. (I. 29.) Ök. rendelettel alapított "Cegléd Város Díszpolgára" cím (a továbbiakban: elismerés) annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki:

 • a) kiemelkedőt alkotott, vagy tevékenységet végzett a hazának, és ennek során Cegléd várossal állt, vagy került kapcsolatba, vagy
 • b) akit a Képviselő-testület arra alkalmasnak tart, vagy
 • c) Cegléd város fejlesztéséért kimagaslóan tevékenykedett, a várossal kapcsolatban, továbbá
 • d) a város lakossága érdekében más módon maradandót alkotott.

(2) Az elismerés posztumusz is adományozható.

2. § (1) Évente legfeljebb egy elismerés adományozható, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.

(2) 2021-ben kettő elismerés adományozható arra való tekintettel, hogy 2020-ban helyi kitüntetések adományozására nem került sor, a városi ünnepségek veszélyhelyzetben elrendelt tilalma miatt.

3. § (1) Az elismerés megjelenése a következő:

 • a) pecsétgyűrű,
 • b) posztumusz elismerés esetén pecsétgyűrű helyett az elhunyt síremlékének méltó megjelölése a sírhely felett rendelkező személy egyetértése esetén, amely lehet:
  • ba) “Cegléd Város Díszpolgára” felirat, vagy
  • bb) Cegléd külön önkormányzati rendeletben megállapított címerének vésete
 • c) díszoklevél és
 • d) az elismerés adományozásáról szóló igazolás.

(2) Az elismeréssel adományozott pecsétgyűrű:

 • a) lehetőleg egyedi méretben készül,
 • b) mintegy 7-8 g,
 • c) 14K sárga aranyból,
 • d) vésett,
  • da) fejrészén Cegléd város külön önkormányzati rendeletben megállapított címere,
  • db) belső körívén „Cegléd Város Díszpolgára” szöveggel

(3) A díszoklevél tartalmazza:

 • a) Cegléd Város Önkormányzata, mint adományozó megnevezését,
 • b) a díszpolgár nevét,
 • c) az adományozás keltét,
 • d) a polgármester aláírását.

(4) Az elismerés igazolása tartalmazza:

 • a) Cegléd Város Önkormányzata, mint adományozó megnevezését,
 • b) az elismerés adományozásáról szóló döntés számát,
 • c) a díszpolgár nevét,
 • d) az adományozás keltét,
 • e) a polgármester aláírását.

4. § (1) Az elismerésre személyi javaslatot a polgármester, a Képviselő-testület tagjai és bizottságai tehetnek.

(2) Az elismerésre irányuló személyi javaslatot

 • a) írásban,
 • b) a javasolt személy neve, életútja, méltatása ismertetésével,
 • c) évente legkésőbb május 30-ig

a polgármesterhez lehet benyújtani.

(3) A díszpolgári cím adományozásáról a Képviselő-testület legkésőbb a nyári ülésszünet előtti utolsó ülésen határoz.

5. § (1) Az elismerés átadására Kossuth Lajos szeptember 24-ei toborzóbeszédének évfordulója alkalmából megrendezett ünnepi eseményen kerül sor.

(2) Az elismerést a polgármester, vagy megbízottja adja át a díszpolgárnak, a díszpolgár személyes meghatalmazottjának, özvegyének, leszármazottjának, felmenőjének vagy örökösének.

6. § (1) Cegléd Város Díszpolgára az alábbiakra jogosult:

 • a) viselheti a pecsétgyűrűt
 • b) nevével együtt használhatja a "Cegléd Város Díszpolgára" címet;
 • c) közreműködik a Képviselő-testület felkérésére a város protokoll jellegű képviseletében;
 • d) meghívást kap az önkormányzat által szervezett jelentősebb eseményekre, ünnepségekre;
 • e) díjtalanul látogathatja az Önkormányzat és intézményei művészeti, kulturális és sport rendezvényeit,
 • f) ingyenes példányra jogosut az Önkormányzat által támogatott vagy kiadott sajtótermékekből, kiadványokból.

(2) Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a díszpolgár rászorultság esetén történő megsegítésére.

(3) Az elhunyt díszpolgárt Cegléd Város Önkormányzata saját halottjának tekinti. A hozzátartozói igények egyeztetése alapján a polgármester dönt:

 • a) a temetési költségek, vagy annak egy része átvállalásáról, vagy
 • b) díszsírhely adományozásáról, a köztemetőről szóló önkormányzati rendeletben rögzített előírások szerint.

7. § (1) A díszpolgárokról külön önkormányzati rendelet alapján nyilvántartást kell vezetni.

(2) Az elismerést a Képviselő-testület megvonhatja, amennyiben a kitüntetett arra méltatlanná vált. A cím viselésére méltatlan az, akit jogerős bírói ítélettel a közügyektől eltiltottak.

(3) Az elismerés megvonását az érintettel közölni kell.

8. § Hatályát veszti:

 • 1. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 3/1993. (I. 29.) Ök. rendelet,
 • 2. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 3/1993. (I. 29.) Ök. rendelet módosításáról szóló 15/1993. (IV. 2.) Ök. rendelet,
 • 3. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 3/1993. (I. 29.) Ök. rendelet, valamint a Gubody Ferenc Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/1998. (VII. 10.) Ök. rendelet módosításáról szóló 6/2004. (III. 4.) Ök. rendelet 1. §-a, valamint
 • 4. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 3/1993. (I. 29.) Ök. rendelet, valamint a Gubody Ferenc Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/1998. (VII. 10.) Ök. rendelet módosításáról szóló 3/2007. (II. 22.) Ök. rendelet 1. §-a.

9. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

10. § Ez a rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdése szerint kerül kihirdetésre.