Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15 - 2021. 06. 14

Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét gyakorló Szedres Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban, 48. § (2)-(4) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 50. §-ban, 51. § (2) bekezdésben, 52. § (1) bekezdés n) pontjában, 53. § (3) bekezdésében, 57. § (1)-(2) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésében, 68. § (2)-(3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat 51. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szedres Község Képviselő-testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.16..) önkormányzati rendelete 47. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat szervei:)

  • „h) Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde;”

2. § (1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.16..) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.16..) önkormányzati rendelete 8. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.16..) önkormányzati rendelete 9. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.16..) önkormányzati rendelete

  • a) 47. § k) pontja,
  • b) 9. melléklet 1. pontja,
  • c) 9. melléklet 4. pontja.

4. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.16..) önkormányzati rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 53a. sorral egészül ki:

(B

C

D

kormányzati
funkció

tevékenység megnevezése

kötelező (k)
önként vállalt (ö)
állami (á))

53a

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

k”

2. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.16..) önkormányzati rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 57a–57c. sorral egészül ki:

(B

C

D

kormányzati
funkció

tevékenység megnevezése

kötelező (k)
önként vállalt (ö)
állami (á))

57a

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

k

57b

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

k

57c

104036

Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

k”

2. melléklet

1. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.16..) önkormányzati rendelete 8. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. „Papp Tamás pénzügyi ügyintéző”

3. melléklet

1. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.16..) önkormányzati rendelete 9. melléklet 2. és 3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„2. „Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás: Kovács János polgármester

3. Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás: Kovács János polgármester”

2. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.16..) önkormányzati rendelete 9. melléklet 5. és 6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„5. „Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás: Kovács János polgármester

6. Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására: Kovács János polgármester”