Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.8.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2021. 06. 09 - 2021. 11. 01

Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről[1]

Ácsteszér Község Polgármestere a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, a 27/2021.(I.29.) sz. korm. rendeletben kihirdetett vészhelyzetben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CXXV. törvény 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

Általános szabályok

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 18. életévét betöltött természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Ácsteszér Község közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra, valamint a magatartások elkövetőivel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályaira.

(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás az a magatartás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg.

(3) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít vagy más módon szankcionál.

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások elkövetőjével szemben alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények és eljárási szabályok

2. § (1) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztető felhívás alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és az elkövető személyi körülményeire is figyelemmel a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.

(2) A közigazgatási bírságot a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetni.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság kiszabására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.

Az egyes közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: A temetőkertben keletkezett hulladékokat nem a kijelölt szemétgyűjtőben helyezi el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén százezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a közterületi zöldfelületek fenntartásának rendje elleni cselekményt valósít meg, azaz:

 • a) az ingatlan tulajdonosaként az ingatlan határától az úttestig terjedő zöld sáv gondozásáról, tisztán tartásáról nem gondoskodik,
 • b) az ingatlan tulajdonosaként nem gondoskodik az ingatlanról és a hozzá tartozó zöld sávról, a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.
 • c) az ingatlan tulajdonosaként az a)–b) pontokban jelzett területeken nem gondoskodik gyommentesítéséről és a fű rendszeres nyírásáról,

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén százezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos helyi előírások megsértésével összefüggő cselekmények

5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos helyi előírásokat sértő cselekményt követ el, azaz:

 • a) az ingatlan tulajdonosaként, az ingatlannal határos árokszakaszt, a járműbehajtók átereszét és a folyókákat szükség szerint, de évente legalább egyszer nem tisztítja, folyamatosan nem gyomtalanítja, nem gondozza.
 • b) az ingatlan tulajdonosaként, nem gondoskodik az ingatlannal határos füves árokban a fű rendszeres nyírásáról,
 • c) az ingatlan tulajdonosaként az ingatlannal határos zöld sávon nem távolítja el a csapadékvíz lefolyását akadályozó tárgyakat, anyagokat, ezáltal nem biztosítja, hogy a csapadékvíz elvezető árokba vagy zárt csapadékvíz elvezető csatornába a csapadékvíz szabadon lefolyhasson.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén százezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A köztisztaság rendje elleni cselekmények

6. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki nem gondoskodik a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanon az ideiglenesen tárolt hulladék elszállításáról.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését valósítja meg az ingatlanhasználó, ha az ingatlan rendben-és tisztán tartásáról, gyomnövényektől való mentesítéséről nem gondoskodik,

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén százezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

7. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a használó, illetőleg –a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki a köztisztaság rendje elleni cselekményt valósít meg, azaz:

 • a) amennyiben az időjárás szükségessé teszi minden reggel legkésőbb 08:00 óráig, és a nap folyamán legalább még egyszer nem gondoskodik az ingatlanával határos járdák hótól való letisztításáról, jegesedés esetén azok csúszásmentesítéséről,
 • b) az üzlet és egyéb elárusító hely, intézmény, szolgáltató egység tulajdonosa, aki a vendéglátó egységek, intézmények, szolgáltató egységek bejárata mellett szemétgyűjtőt, nem helyez el és azoknak a szemétszállításra rendszeresített edénybe való ürítéséről nem gondoskodik.
 • c) az építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint minden közműépítéssel kapcsolatos burkolatfelbontási, illetve talajfeltárási tevékenységet nem úgy végzi, hogy az annak során keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését ne akadályozza, a környező növényzetet ne károsítsa,
 • d) közterületen építési, bontási és egyéb anyagokat közterület-foglalási engedély nélkül tárol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén százezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Közterületek rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos cselekmények

8. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a Község közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokat nem tartja be, a közterületet tiltott módon használja, azaz a közterületen:

 • a) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol,
 • b) 3.5 tonnánál nagyobb össztömegű járművet, vagy munkagépet engedély nélkül tárol,
 • c) az építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot 72 órán túl engedély nélkül közterületen tárol,

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén százezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályai elleni cselekmények

9. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás követ el, aki:

 • a) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart,
 • b) aki zárt rendszerű állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt szivárgásmentes gyűjtéséről.

(2) Mindenki köteles a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló ebet más tulajdonában lévő magánterületre való átjutását megakadályozni.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén százezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Eljárási rendelkezések

10. § (1) A rendeletben foglaltak betartásának megszegőivel szemben az Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jár el.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe, feljegyzésbe kell foglalni.

(3) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartásnak, az elkövetés helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez. Bizonyitás hiányában az eljárást meg kell szüntetni.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] Az önkormányzati rendeletet az Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2021. november 1. napjával.