Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.8.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2021. 11. 01

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgármestereként, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja: a szociális alapellátások bővítése, a külterületi tanyán élők települési hátrányának csökkentése, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, az életfeltételek javítása, Szabadkígyós településen, elsősorban a külterületen élő lakosok számára egyéni, közösségi szintű szükségetek teljesítésének segítése érdekében az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, a közösség fejlesztése, a civilszféra erősítése, jobb életminőség biztosítása, elsősorban a tanyán élők részére

(2) Szabadkígyós község közigazgatási területén egy ellátandó körzet kerül kialakításra. Külterületi településrészek, lakott helyek: Apáti, Cseretelepitanyák, Kastély, Kétvasútköze, Major, Makkoshát, Máv-tanyák, Tangazdaság.

(3) A rendelet hatálya Szabadkígyós község közigazgatási területén a (2) bekezdésben meghatározott ellátási körzetben életvitelszerűen tartózkodó személyekre terjed ki.

Tanyagondnoki szolgáltatás feladatai

2. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai:

  • a) közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
  • b) A tanyagondnok feladata az igénybevevő részére a napi egyszeri meleg étel ételhordóban történő házhoz szállítása.
  • c) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása: háziorvosi, fogorvosi, gyermekorvosi rendelésre szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítás, gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása, bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése
  • d) a szociális gondozó, szakápoló szállítása, segítségnyújtás a ház körüli munkák elvégzésében (bevásárlás, egyszerűbb javítási, karbantartási munkák, télen hóeltakarítás, tüzelő bekészítése),
  • e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban (családtagokkal, szomszédokkal, ismerősökkel való kapcsolatfelvétel - és fenntartás segítése)
  • f) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásnak megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában (orvos, mentő rendőrség értesítése)
  • g) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása: óvodába, iskolába szállítás, egyéb gyermekszállítás, a tanyagondnoki szolgáltatás keretében a gyermekek az önkormányzati fenntartású intézményekbe történő szállítását és hazaszállítását biztosítja a tanyagondnok.
  • h) Az egyéb gyermekszállítás pedig kiterjed a gyermekek rendezvényekre, ismeretterjesztő, készségfejlesztő egészségmegőrző stb. eseményekre, ünnepségekre, versenyekre, táborokba történő szállításra, és hazaszállításra annak érdekében, hogy a gyermekek minél több közösségi programban tudjanak részt venni.

(2) A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó feladatai a lakossági szolgáltatások: közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, valamint az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3) A tanyagondnoki szolgáltatás során az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül az ételszállítás, az önkormányzat információinak közvetítése a lakosság felé, a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(4) A Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala munkájának segítése.

(5) A településen kívül, egyéb településre történő szállításhoz előzetesen jóváhagyás szükséges az intézményvezető részéről.

Tanyagondnoki szolgáltatás biztosításának módja

3. § (1) A tanyagondnoki szolgálat feladatait a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Alapszolgáltatási Központja (5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7.) (a továbbiakban: SZAK) keretén belül látja el, mely intézmény keretén belül a tanyagondnoki szolgálat önálló szakmai egységként működik.

(2) A tanyagondnoki feladatok ellátását egy főállású tanyagondnok látja el közalkalmazotti jogviszony keretében.

(3) A tanyagondnok felett a munkáltatói jogokat a SZAK intézményvezetője gyakorolja.

(4) Tanyagondnok munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges tanyagondnoki alapképzésre és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi.

(5) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok a munkaköri leírásában foglaltaknak, valamint a SZAK intézményvezető utasításainak megfelelően látja el.

(6) A tanyagondnok a tevékenységét köteles külön jogszabályban meghatározott tevékenységnaplóban dokumentálni.

(7) A tanyagondnok helyettesítése a szakmai programban meghatározottak szerint történik.

(8) A tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről a tanyagondnok a Képviselő-testület előtt évente beszámol.

A tanyagondnoki szolgálat működése

4. § (1) A tanyagondnoki szolgálat önálló, részletes szakmai programmal rendelkezik.

(2) Szabadkígyós Község Önkormányzata a tanyagondnoki szolgálat ellátásához 1 db gépjárművet (akadályoztatás esetén helyettesítő gépjárművet) biztosít. A gépjármű kötelező felelősségbiztosítással és CASCO biztosítással rendelkezik. A gépjármű folyamatos üzemképes állapotban tartásáért a tanyagondnok a felelős, rendellenes használatából, valamint a tanyagondnok hibájából a gépjárműben keletkezett károkért anyagi felelősséggel tartozik.

A tanyagondnoki szolgálat igénybevételi rendszere

5. § (1) A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele szóbeli és írásbeli kérelemre, illetve az adott intézményvezető jelzése alapján történik. Az igényeket a tanyagondnoknál vagy a SZAK vezetőjénél jelezhetik.

(2) A tanyagondnoki szolgálat által biztosított ellátások igénybevétele térítésmentes, jövedelmi viszonyok vizsgálatától függetlenül történik.

(3) A tanyagondnoki szolgáltatás iránti igények kielégítésének lehetőségéről és módjáról a tanyagondnok önállóan dönt, a felsorolt feladatok rangsora és a racionális munkaszervezés szempontjainak figyelembevételével.

(4) A tanyagondnoknak elsősorban a szociális alapellátás körébe tartozó feladatokat kell ellátni, az egyéb feladatok ellátása ezen feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.

(5) A vitás szolgáltatási igények felmerülése esetén a SZAK intézményvezetője dönt.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

Balogh József polgármester Zatykó Katalin jegyző