Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Cím nélküli

Hatályos: 2021. 05. 27

Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírtelek Város Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdése alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1), (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A Nyírtelek Város Polgármestere Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését:

1.082.211.911 Ft költségvetési bevétel

1.324.154.193 Ft költségvetési kiadás

241.942.282 Ft költségvetési hiány, ebből:

90.609.580 Ft működési hiány

151.332.702 Ft felhalmozási hiány

266.813.366 Ft finanszírozási bevétel

24.871.084 Ft finanszírozási kiadás

241.942.282 Ft finanszírozási többlet, ebből:

74.035.699 Ft működési többlet

167.906.583 Ft felhalmozási többlet

összegben állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 6/a, 6/b, 7/a, 7/b mellékletek részletezik.

2. § A 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1., 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 4/a, 4/b, 4/c, 4/d, 5/a, 5/b, 5/c, 5/d, 6/a, 6/b, számú mellékletek helyébe jelen rendelet 1-19. számú mellékletei lépnek, a 2.1-2.4. számú tájékoztató táblák helyébe jelen rendelet 2.1-2.4 számú tájékoztató táblái lépnek, továbbá kiegészül a 7/a, 7/b. számú mellékletekkel.

4. § Ez a rendelet 2021. május 27-én 11.00 órakor lép hatályba.