Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 09 - 2021. 06. 11

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 243.988.229 Ft-ban, bevételi főösszegét 243.988.229 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 243.988.229,-Ft-ban

 • a) működési költségvetési bevételét 56.841.661,-Ft-ban
 • b) felhalmozási költségvetési bevételét 187.146.568,-Ft-ban hagyja jóvá

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását 243.988.229 Ft-ban

 • a) működési költségvetési kiadását 50.853.707,- Ft-ban, ezen belül
  • aa) személyi jellegű kiadások 14.874.042,-Ft-ban
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.952,272-Ft-ban
  • ac) dologi jellegű kiadások 12.115.602,-Ft-ban
  • ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 12.073.000,-Ft-ban
  • ae) egyéb működési célú kiadások 2.094.813,-Ft-ban
  • af) működési célú általános tartalék 6.282.494,-Ft-ban
  • ag) Áht. megelőlegezés 1.461.484,-Ft-ban
 • b) felhalmozási költségvetési kiadását 193.134.522,-Ft-ban, ezen belül
  • ba) beruházások előirányzata 158.041.468,-Ft-ban
  • bb) felújítások előirányzata 35.093.054,- Ft-ban
  • bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
  • bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 31.901.251 Ft-ban, ezen belül

 • a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 1.532.751 Ft-ban
 • b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 30.370.500 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat finanszírozási célú műveletek

 • a) bevételét 0 Ft-ban,
 • b) kiadását 1.461.484 Ft-ban hagyja jóvá, amely teljes egészében működési célú kiadás.

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.282.494,-Ft összegben állapítja meg”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. június 9-én lép hatályba.

1. melléklet

4. melléklet

Önkormányzat költségvetési mérlege

Ktúr.mód1.4.melléklet.xlsx

2. melléklet

5. melléklet

Önkormányzatok bevételei összesítve

Ktúr.mód1.5.melléklet.xlsx

3. melléklet

6. melléklet

Önkormányzatok és költségvetési szervek kiadásai

Ktúr.mód1.6.melléklet.xlsx

4. melléklet

9. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervek beruházásai

Ktúr.mód1.9.melléklet.xlsx

5. melléklet

10. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ktúr.mód1.10.melléklet.xlsx

6. melléklet

12. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszáma

Ktúr.mód1.12.melléklet.xlsx

7. melléklet

16. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Ktúr.mód1.16.melléklet.xlsx