Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 27 - 2021. 09. 08

Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Nyírtelek Város Polgármestere Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését:

1.082.211.911 Ft költségvetési bevétel

1.324.154.193 Ft költségvetési kiadás

241.942.282 Ft költségvetési hiány, ebből:

90.609.580 Ft működési hiány

151.332.702 Ft felhalmozási hiány

266.813.366 Ft finanszírozási bevétel

24.871.084 Ft finanszírozási kiadás

241.942.282 Ft finanszírozási többlet, ebből:

74.035.699 Ft működési többlet

167.906.583 Ft felhalmozási többlet

összegben állapítja meg.

(2) [1]

(3) [2]

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1, 2/a, 2/b, 3/a, 3/b, 4/a, 4/b, 5/a, 5/b számú melléklete alapján határozza meg a polgármester.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2/c,2/d,3/c,3/d,4/c,4/d, 5/c, 5/d mellékletek szerint állapítja meg.

(6) [3] A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 6/a, 6/b, 7/a, 7/b mellékletek részletezik.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

A költségvetés részletezése

3. § A Polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A 2020/2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 1. számú tájékoztató tábla mutatja be.

(2) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét 2.1-2.4 számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései alapján kimutatott kötelezettségeket a 3. számú tájékoztató tábla részletezi.

(4) A 2021. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásinak részletezését a 4. számú tájékoztató tábla mutatja be.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 5. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. számú tájékoztató tábla szerint határozza meg.

(7) Az EU-s támogatással és egyéb forrásból megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és hozzájárulásokat a 7- 8. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. tájékoztató tábla tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 10. számú tájékoztató tábla részletezi.

(10) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények éves létszámkeretét a 11.1-11.4 számú tájékoztató tábla tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 200.000.- Ft/fő cafeteria juttatást biztosít.

(8) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2021. évben 46.380.- Ft.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatai között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő hónap 15. napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2021. február 15-én 11.00 órakor lép hatályba.

[1] Hatályon kívül helyezte az 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet, hatálytalan: 2021. május 27-től

[2] Hatályon kívül helyezte az 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet, hatálytalan: 2021. május 27-től

[3] Módosította az 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2021. május 27-től

9. § Ez a rendelet 2021. május 27-én 11 órakor lép hatályba.