Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelete

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ 15/2006.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 24 - 2021. 06. 24

Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ 15/2006.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nagycserkesz Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § a) pontjában és a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VII.4.) önkormányzati rendeletében meghatározott

- a település teljes lakossága,

- a településen működő érdekképviseleti szervezetek,

- a településen működő civil szervezetek,

- a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

- a településen működő vallási közösségek,

továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet
28. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró:

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

- Országos Vízügyi Főigazgatóság

- Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

- Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztály

- Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Hatósági Főosztály

- Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Hajózási Hatósági Főosztály

- Innovációs és Technológiai Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály

- Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály Légialkalmassági és Légiforgalmi Felügyeleti Osztály

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Útügyi Osztály

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztály

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

- Országos Atomenergia Hivatal

- Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 1.

a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (4) b) pontjában előírt érintett települési önkormányzatok

- Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata

- Nyírtelek Város Önkormányzata

- Hajdúdorog Város Önkormányzata

- Tiszaeszlár Község Önkormányzata

- Tiszalök Város Önkormányzata

- Tiszavasvári Város Önkormányzata

a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (4) b) pontjában előírt érintett területi önkormányzat

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat,

véleményének kikérésével, továbbá

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 40. § (2) bekezdésében biztosított végső szakmai véleményezési jogkörében eljáró állami főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal záró szakmai véleményének

kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL című 15/2006. (IX. 14.) önkormányzati rendelet (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A település közigazgatási területén építési telket és területet alakítani, területet felhasználni, épületet, építményt bontani, építeni, átalakítani, felújítani, e tevékenységekre hatósági engedélyt adni, a (2) bekezdésében meghatározott alaprendelet, valamint az 4/2003 törzsszámú Településrendezési Terv szabályozási tervei (T-2, T-2/1- T-2/18, T-3),továbbá a Nyírségterv Kft. 45/2012. munkaszámú T-2.b tervlappal, 1/2013. munkaszámú T-3.b-I., T-3.b.-II, a KE-21/3. munkaszámú T-3.b-B-III., T-3.b-K-III. szabályozási tervlapok és jelen Helyi Építési Szabályzat együttes figyelembevételével szabad.

2. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL című 15/2006. (IX. 14.) önkormányzati rendelet a következő szöveggel egészül ki:

„- veszélyességi övezetek.”

3. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL című 15/2006. (IX. 14.) önkormányzati rendelet a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Hungaro Chemicals Kft. üzemi terület: A szabályozási terven jelölt, a Hungaro Chemicals Kft. da tömbjének belső, középső, külső – védőzónáin belül építési tevékenység a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényben és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló Korm. rendeletben foglaltak alapján folytatható

4. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL című 15/2006. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A falusias lakóterület építési telkeinek kialakításánál és beépítésénél az alábbi táblázatban megadott értékeket kell alkalmazni:

  • 1. TÁBLÁZAT:


Sajátos
használat
szerinti
terület


Építési
övezet
jele

Beépítési
mód

Az alakítható építési telekre vonatkoztatott

Meg-engedett
maximális
építmény
magasság
(m)

Kialakítható
legkisebb
telekterület
méret
(m2)

Legkisebb
szélessége
(m)

Legkisebb
zöld-felületek
(%)

Leg-nagyobb
beépített-ség (%)

Falusias
lakó

Lf-1

Oldal-határon
álló

800

14

40

30

4,5

Lf -2

Oldal-határon
álló

900

16

40

30

4,5

Lf -3

Oldal-határon
álló

1500

16

40

30

4,5

Lf -4

Oldal-határon
álló

2000

18

40

30

4,5

Lf -5

Oldal-határon
álló

k

18

40

30

4,5

- az Lf-1 építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterület mérete csak abban az esetben alakítható ki, ha a kialakítható telekmélysége nem éri el a 30 m-t.

- Az Lf-1, Lf-2, Lf-3, Lf-4 jelű építési övezetekben 30% legnagyobb beépítettség az utcai telekhatártól 60 m-ig tartó telekrészre érvényes. Az Lf-5 jelű építési övezetben 30% legnagyobb beépítettség az utcai telekhatártól 100 m-ig tartó telekrészre érvényes, a meglévő nyeles telek kivételével, ahol a telekre vonatkoztatott megengedett legnagyobb beépítettség: 30%.

Lf-5 építési övezetben meglévő nyeles telek esetén az utcai telekhatártól számított 100 m-en túl - a hátsókert és a veszélyességi övezet területe kivételével - a falusias lakóterületen elhelyezhető melléképületek, melléképítmények, műtárgyak elhelyezhetők. Ezek a meglévő nyeles telek esetén amennyiben a nyél nélküli telekszélesség 20,0 méternél szélesebb, abban az esetben az oldalkerti méretek betartása mellett szabadonállóan is elhelyezhetők

5. § A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL című 15/2006. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § (1) Beültetési kötelezettség terheli a szabályozási terv szerinti ingatlanokat a gazdasági területek telekhatárán a szabályozási terven jelölt mértékben, mely telkenként személybejáróval és gépjármű ki-bejáróval 2-2 helyen megszakítható. A beültetési kötelezettség a telektulajdonost terheli, melyet legkésőbb a használatbavételi engedély megkérésig köteles elvégezni. A beültetési kötelezettség végrehajtásához az önkormányzat támogatást adhat, melyet külön önkormányzati rendeletben kell szabályozni

6. § (1) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL című 15/2006. (IX. 14.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(2) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL című 15/2006. (IX. 14.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

2. melléklet

3. melléklet

2. A módosítások tervlapjai.pdf 2021