Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Hatályos: 2021. 07. 01 - 2021. 09. 16

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Réde Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Réde település közigazgatási területén a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

  • a) anyakönyvi esemény lebonyolítására kijelölt helyiség: Rédei Közös Önkormányzati Hivatal 2886 Réde, Széchenyi u. 27. szám alatti hivatalos helyisége.
  • b) hivatali munkaidő: a Rédei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.
  • c) rendkívüli körülmény: ha a házasulók bármelyike mozgásában korlátozott, egészségi állapota vagy kora miatt különös erőfeszítést igényel a házasságkötésre kijelölt hivatalos helyiségben való megjelenés, illetve, ha valamely kérelmezőnek közeli halállal fenyegető vagy ágyhoz kötött betegsége van.

3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés olyan helyszínen engedélyezhető, ahol a méltó megünnepléshez szükséges feltételek adottak és ahol az anyakönyvi iratok védelme biztosított.

(2) Kereskedelmi, vendéglátó üzletben házasságkötés kizárólag akkor engedélyezhető, ha a szertartás lebonyolítására a vendéglátástól elkülönített helyiség, terület biztosított és a tulajdonos vagy üzemeltető hozzájárul.

(3) Nem engedélyezhető hivatali helyiségen kívüli házasságkötés víz alatt, föld alatt, levegőben, mozgó járműben, a résztvevők testi épségét veszélyeztető egyéb körülmények között, illetve vallás gyakorlására szolgáló épületben.

(4) Szabadtéri helyszínen házasságkötés akkor engedélyezhető, ha helyben rendelkezésre áll olyan fedett helyiség, ahol rossz idő esetén a szertartás lebonyolítható.

4. § (1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést hivatali munkaidőben, valamint – a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – hivatali munkaidőn kívül lehet lebonyolítani.

(2) Hivatali munkaidőn kívül házasságkötéseket – az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 27. § (2) bekezdésében meghatározott napok kivételével – hétfőtől csütörtökig 16.00 óra és 18.00 óra, péntekenként 13.30 óra és 17.00 óra, szombatonként pedig 10.00 óra és 17.00 óra között lehet lebonyolítani.

5. § (1) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő megtartását a jegyző engedélyezi. Az engedély iránti kérelmet írásban, az elektronikus anyakönyvi rendszerből generált nyomtatványon kell előterjeszteni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolni kell a kérelemben megjelölt helyszín tulajdonosának, üzemeltetőjének, azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát, vagy a használatról szóló megállapodás egy példányát.

(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés – az At. 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesítésén túl – abban az esetben engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető meggyőződött arról, hogy a helyszínen a házasságkötés ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyvi iratok védelme és a személyes adatok védelme biztosítható.

(4) Rendkívüli körülmény fennállása esetén az engedély megadásakor az e rendeletben foglalt feltételek meglététől el lehet tekinteni.

(5) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötéskor az anyakönyvi iratok biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel.

6. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

7. § (1) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 15/2011. (X.13.) önkormányzati rendelete.