Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzati kitüntetésekés díjak alapításáról és adományozásáról szóló

Hatályos: 2021. 06. 15

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzati kitüntetésekés díjak alapításáról és adományozásáról szóló

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bogyiszló Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

I.

Általános rendelkezések

1. § Kitüntetés Bogyiszló községhez kötődő természetes személynek, szervezetnek vagy közösségnek adományozható.

2. § A Képviselő-testület

 • a) Bogyiszló Község Díszpolgára címet
 • b) Bogyiszló Közégért kitüntető címet
 • c) Bogyiszló Építészeti Díjat
 • d) Tiszta Udvar, Rendes Ház elismerést
 • e) Virágos Bogyiszlóért elismerést [az a-e) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: általános kitüntetések], valamint
 • f) ágazati kitüntetéseket adományoz.

3. § (1) Ágazati kitüntetés adományozható az egészségügyi, oktatási és közigazgatási ágazat dolgozójának.

(2) Ágazati kitüntetések:

 • a) Dr. Tillmann József-Díj
 • b) Mözsi-Szabó István Díj
 • c) Dr. Sümegi Zoltán-Díj

II.

Általános kitüntetések

Bogyiszló Község Díszpolgára kitüntető cím

4. § (1) Bogyiszló Község Díszpolgára kitüntető cím a község önkormányzatának legnagyobb elismeréseként a kimagasló életmű, tevékenység és alkotások megkülönböztetett eseteiben azoknak a magyar, vagy külföldi személyeknek adományozható, akik

 • a) település gazdasági, társadalmi, tudományos, vagy művészeti életében maradandót alkottak;
 • b) egész életművűkkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladást, kultúra vagy művészet ügyét, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve a község tekintélyéhez, jó hírnevének növeléséhez.

(2) Évente legfeljebb csak egy Díszpolgár kitüntető cím adományozható.

5. § (1) Bogyiszló község Díszpolgára címet az – elismert-, kimagasló érdem megjelölésével – a Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többségi döntéssel adományozza.

(2) A Díszpolgári cím adományozásáról díszes kivitelű Díszpolgár oklevelet és igazolványt kell kiállítani, melyet ünnepélyes keretek között kell az adományozottnak átadni.

(3) A kitüntetéshez aranylánc adományozható medállal. A medált Bogyiszló község címerével kell díszíteni.

(4) A díszpolgár cím adományozására javaslatot tehetnek:

 • a) Képviselő-testület bizottsága
 • b) képviselők
 • c) legalább 300 bogyiszlói állandó lakos

6. § (1) Bogyiszló község Díszpolgárait a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti.

(2) Bogyiszló község Díszpolgárát:

 • a) megilleti Bogyiszló község Díszpolgára kitüntető cím viselésének joga,
 • b) a képviselő-testület vagy a Polgármesteri Hivatal által rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni,
 • c) külön döntés alapján a Bogyiszló községi Önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni,
 • d) a Díszpolgárcím adományozásáról a jegyző díszes kivitelű népkönyvet vezet

Bogyiszló Községért kitüntető cím

7. § Bogyiszló Községért kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) a tudományok, a művészetek, a fejlesztés, a gyógyítás, az oktatás-nevelés, vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Bogyiszló fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez.

8. § (1) Bogyiszló Községért kitüntető címet a község önkormányzatának képviselő-testülete minősített többségi döntéssel adományozza.

(2) Évente legfeljebb egy kitüntető cím adományozható.

(3) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:

 • a) a képviselő-testület bizottsága
 • b) képviselők
 • c) legalább 200 bogyiszlói állandó lakos

9. § (1) A kitüntetett közösségeknek és szervezeteknek Bronzplakett adományozható. A plakett egyik oldalát plasztikusan kiképezve a község címerére, a másik oldalát Bogyiszlóért felirat díszíti.

(2) A kitüntetett személyeknek a település címerével aranygyűrű adományozható.

(3) Az adományozásáról oklevelet kell kiállítani, és nyilvántartást vezetni. Az adományozás indokát és okát a nyilvántartásba fel kell tüntetni.

Bogyiszló Építészeti Díja

10. § (1) Bogyiszló Építészeti Díj elismerés a Bogyiszló építészeti arculatát előnyösen befolyásoló újonnan épült vagy példamutató módon felújított épület építtetője, tulajdonosa, tervezője, illetve kivitelezője részére adományozható. A Képviselő-testület a Díjból minden pályázati kiírást követően legfeljebb kettőt adományoz.

(2) A Díj adományozása e rendelet hatálybalépését követő minden 2. évben pályázat alapján történik jelen rendeletben, valamint a pályázati hirdetményben meghatározott feltételek szerint.

(3) Pályázatot az (1) bekezdés szerinti személy nyújthat be.

(4) Elismerésre méltó épületet az (1) bekezdés szerinti személy hozzájárulásával más is ajánlhat, ha az ajánlott épületről összeállított pályázata megfelel a pályázati hirdetményben rögzített feltételeknek. Egy pályázó csak egyszer kaphat Bogyiszló Építészeti Díjat.

(5) A Képviselő-testület a Díj adományozása feltételeinek megfelelő, Díjban nem részesített épületet dicséretben részesítheti. A Képviselő-testület dicséretből minden pályázati kiírás alkalmával legfeljebb hármat adományoz.

(6) A Díjjal a Képviselő-testület az épület falára helyezhető 31x21 cm-es márvány vagy gránit emléktáblát „Bogyiszló Legszebb Háza …….évben” felirattal és Bogyiszló címerével ellátott és díszoklevelet, a dicséretben részesülők részére díszoklevelet adományoz.

11. § Bogyiszló Építészeti Díja elismerést a Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többségi döntéssel adományozza.

A Tiszta udvar, rendes ház, valamint a Virágos Bogyiszlóért elismerés

12. § (1) A Tiszta udvar, rendes ház elismerés annak a természetes személynek, lakóközösségnek vagy szervezetnek adományozható, aki/amely az adott év során a lakókörnyezete (kert, park, lakóépület körüli közterület) saját költségén történő magas szakmai színvonalú, példaértékű fenntartásával, gondozásával hozzájárult Bogyiszló településképének javításához, a község vonzerejének növeléséhez, a környezeti állapot fejlesztéséhez.

(2) A Virágos Bogyiszlóért elismerés annak a természetes személynek, lakóközösségnek vagy szervezetnek adományozható, amely az adott év során a környezete, a közterületről látható erkély vagy ablak saját költségén történő látványos virágosításával hozzájárult Bogyiszló településképének javításához, a környezeti állapot fejlesztéséhez.

13. § (1) A Tiszta udvar, rendes ház, valamint a Virágos Bogyiszlóért elismerés (a továbbiakban együtt: elismerés) évente egyszer adományozható.

(2) Az elismerés adományozása ajánlás alapján történik az e rendeletben, valamint az ajánlási felhívásban meghatározott feltételek szerint.

(3) Az elismerésre javaslatot tehet:

 • a) Képviselő-testület bizottsága
 • b) képviselők
 • c) legalább 100 bogyiszlói állandó lakos

(4) A Képviselő-testület a Tiszta udvar, rendes ház elismeréssel az épület falára helyezhető emléktáblát, a Virágos Bogyiszlóért elismeréssel díszoklevelet adományoz.

14. § (1) A Tiszta udvar, rendes ház elismeréssel adományozott emléktábla 31-szer 21 centiméter méretű zománcozott lemeztáblán, rajta felül Bogyiszló címere, alul a „Tiszta udvar, rendes ház” felirat látható.

(2) Az emléktábla egy elismert személynek, illetve lakóközösségnek egy alkalommal adományozható, és az elismerés újbóli elnyerése esetén díszoklevéllel erősíthető meg.

III.

Ágazati kitüntetések

15. § Az ágazati kitüntetéssel a Képviselő-testület díszoklevelet és bronzból készült emlékplakettet adományoz.

Egészségügyi ágazat

16. § (1) A Dr. Tillmann József-Díj annak a háziorvosnak, házi gyermekorvosnak, fogorvosnak, védőnőnek adományozható, akinek szakmai tevékenysége kimagasló, és a hozzáfordulók ellátását tudása legjavával szolgálja annak érdekében, hogy mind a gyógyítás, mind a megelőzés területén a feladatellátás színvonala emelkedjék Bogyiszlón.

(2) A kitüntetés az (1) bekezdésben felsorolt munkakörben dolgozó személy részére adható.

(3) A díj évente egy alkalommal adható.

(4) A kitüntetésre az önkormányzat Polgármestere és képviselői tehetnek javaslatot.

Oktatási ágazat

17. § (1) A Mözsi-Szabó István-Díj annak a pedagógusnak, óvodapedagógusnak vagy kisgyermek-nevelőnek adományozható, aki kimagasló szakmai tevékenységével, a rábízott gyermekek és a közösség érdekében végzett munkájával, a szülőkkel való példaértékű kapcsolattartásával hozzájárult a bogyiszlói oktatási élet fejlődéséhez, gyarapodásához, ezzel emelve Bogyiszló oktatás területen szerzett hírnevét.

(2) A kitüntetés évente legfeljebb 3 pedagógus, illetve óvodapedagógus részére adható.

(3) A kitüntetésre javaslatot tehet az óvodavezető, illetve az iskolaigazgató, aki a javaslatot egyezteti a munkaközösséggel, a Diákönkormányzattal és az intézmény fenntartójával.

Közigazgatási ágazat

18. § (1) A Dr. Sümegi Zoltán-Díj annak a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőnek adományozható, aki kimagasló szakmai tevékenységével, felkészültségével, kreatív gondolkodásával, problémamegoldó képességével segíti az Önkormányzat munkáját, hozzájárul a köz szolgálatához, az ügyfelek minél hatékonyabb, minél szélesebb körű kiszolgálásához, ügyeik mielőbbi jogszerű és megalapozott elintézéséhez, ezzel is segítve a hivatali munkavégzés színvonalának folyamatos emelkedését.

(2) A kitüntetés évente egy fő részére adható.

(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület valamennyi tagja és a jegyző.

IV.

Vegyes rendelkezések

19. § (1) A kitüntetésekről szóló javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Az adományozásnál csak a megadott határidőben és az írásban benyújtott javaslatokat lehet figyelembe venni.

(2) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos költségeket Bogyiszló Község Önkormányzatának költségvetésében kell biztosítani.

(3) Az adományozott díszoklevél tartalmazza a

 • a) kitüntetés megnevezését,
 • b) kitüntetett nevét,
 • c) képviselő-testületi határozat számát,
 • d) kitüntetés rövid indokolást,
 • e) dátumot,
 • f) polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát

20. § (1) Az általános kitüntetéseket a polgármester az Orbán napi rendezvénysorozatba illesztve, ünnepélyes keretek között adja át.

(2) Az ágazati kitüntetések átadására

 • a) az egészségügyi ágazatban a Semmelweis Nap (július 1.),
 • b) a közigazgatási ágazatban a Köztisztviselők Napja (július 1.),
 • c) az oktatási ágazatban az Évzáró (az iskolai év befejezésekor rendezett esemény).

21. § A kitüntetések posztumusz is adományozhatóak.

VI.

A kitüntető díjak visszavonása

22. § (1) A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen különösen az, akit a bíróság a közügyek vagy a foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(2) A kitüntető díj visszavonására Bogyiszló Község Önkormányzatának Polgármestere, Képviselője tehet javaslatot, mely esetben a visszavonás okát indokolni kell.

(3) Az e rendelet alapján adományozott kitüntető díj visszavonásáról a képviselő testület minősített többséggel dönt.

VII.

Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzati kitüntetésekés díjak alapításáról és adományozásáról szóló 4/2016. (III.24.) önkormányzati rendelet.