Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete

az egyéni választókerületi keretről

Hatályos: 2021. 04. 16

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete

az egyéni választókerületi keretről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a város 10 egyéni választókerülete vonatkozásában 10 egyéni választókerületi keretet (a továbbiakban: Keret) hoz létre, melynek célja a város, illetve az adott választókerület fejlesztése, szépítése, a választókerületet érintő közcél megvalósulása, illetve kisebb költségigényű városüzemeltetési és kommunális munkálatok elvégzése, az érintett polgárok részére közérzetjavító szolgáltatást eredményező beruházások, rendezvények támogatása.

2. § A Keretek tárgyévi előirányzatát a Közgyűlés – Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) likviditási helyzetének figyelembevételével - a tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azzal, hogy valamennyi választókerületnek egyenlő összegű Keret áll a rendelkezésére.

3. § (1) A Keretből különösen az alábbi célokra nyújtható támogatás, illetve az alábbi célokra használható fel:

 • a) lakossági önerővel készülő út, járda, vízelvezető-árok, csatorna építése,
 • b) közösségi célt szolgáló beruházás,
 • c) park, játszótér kialakítása, felújítása,
 • d) köztéri fásítás, parkosítás, növénytelepítés, közterület-rendezés,
 • e) köztéri alkotások, szobrok, emlékművek építése, felállítása, felújítása,
 • f) köztéri utcabútorok beszerzése, javítása,
 • g) kulturális, közösségfejlesztő programok, rendezvények megvalósítása,
 • h) egyéb városüzemeltetési és kommunális munkálatok elvégzése.

(2) A Keret nem használható fel:

 • a) választási eljárásról szóló törvényben meghatározott kampánytevékenység céljára,
 • b) politikai célra, politikai rendezvények támogatására,
 • c) civil szervezetek támogatására – kivéve, ha a Keretből juttatott összeget teljes egészében az (1) bekezdésben rögzített célokra kívánják fordítani,
 • d) politikai szervezetek támogatására,
 • e) olyan célra, amely - különösen fenntartási- vagy karbantartási igényére tekintettel – az Önkormányzat részére további olyan terhet keletkeztet, melynek fedezete nem biztosított,
 • f) személyes célokra.

4. § (1)[1] A Keret felhasználására javaslatot tehet bármelyik települési képviselő.

(2)[2] Nagyobb költségigényű, vagy több választókerületet érintő ügyekben a Keretek, vagy azok egy része összevonható.

(3) A Keret felhasználása egy vagy több célra, egy vagy – a keret erejéig – több alkalommal kezdeményezhető.

(4) A Keret felhasználásra javaslatot tenni a jegyzőnél a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésétől a tárgyév október 31-ig lehet. A jegyző a javaslatot jogi, pénzügyi, műszaki és egyéb felmerülő szempontok alapján megvizsgálja.

(5) Ha a jegyző az (4) bekezdésben meghatározott szempontok szerint a javaslatot megalapozottnak találja, a javaslatot továbbítja a Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnökének.

(6) Ha a jegyző a (4) bekezdésben meghatározott szempontok szerinti vizsgálat során a javaslatot aggályosnak találja, álláspontjával együtt visszaküldi a képviselőnek.

(7) A Keret felhasználására vonatkozó javaslatot a Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság hagyja jóvá a javaslat benyújtását követő első rendes ülésén.

5. § (1) A Keret csak az adott költségvetési évben használható fel.

(2) A Keret felhasználásával kapcsolatban szükséges beszerzés, szerződéskötés és elszámolás az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata, illetve a Gazdálkodási Jogkörök Szabályzata alapján történik.

6. § A Keretek felhasználásáról legkésőbb a tárgyévet követő éves zárszámadás beterjesztésekor a polgármester számol be a Közgyűlésnek.

7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A 4. § (1) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 16/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 4. § (2) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 16/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.