Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelete

EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosítószámú ,,Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” elnevezésű projekt keretében felépített lakások bérletére vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2021. 07. 15

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosítószámú ,,Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” elnevezésű projekt keretében felépített lakások bérletére vonatkozó szabályokról

Mány Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az Mötv. 13. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti feladatkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában lévő, EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosítószámú ,,Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” elnevezésű projekt során felépített lakások bérletére vonatkozó szabályok alapján a következőket rendeli el.

1. § (1) A jelen rendelet tárgyi hatálya az EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosítószámú ,,Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” elnevezésű projekt keretében felépített 5 darab, önkormányzati tulajdont képező lakásra terjed ki, melyek a következők:

 • a) Mány, 1583 hrsz. (Mátyástelep) alatti I. és II. lakások és
 • b) Mány, Kossuth Lajos út 9. alatti (Mány, 654 hrsz.) III. – IV. – V. lakások.

(2) A jelen rendelet személyi hatálya Mány Község Önkormányzata közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1) – (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.

(3) E rendelet alkalmazásában a család, az egyedülálló, egyedülélő, háztartás, jövedelem fogalmat az Szoctv. 4. §-a szerint kell értelmezni.

 • a) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerinti fogalom.
 • b) tartózkodási hely: az Nytv. szerinti fogalom,
 • c) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmező rendelkezése szerinti fogalom.

1. A bérlakások üzemeltetése és bérbeadása

2. § (1) A lakások feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket Mány Község Önkormányzata gyakorolja, mely feladatok a bérleti szerződésben kerülnek részletesen szabályozásra.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó lakások bérbeadásával kapcsolatos bérbeadói döntések meghozatala a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) A bérlakások igénylésével kapcsolatos pályázati eljárások, kérelmek és a bérleti szerződések megkötésével kapcsolatos előkészítő, adminisztratív feladatokat a Mányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el.

(4) Az e rendeletben meghatározott bérlakások bérbeadása pályázati eljárás keretében történik, a pályázatot a képviselő-testület hirdeti meg úgy, hogy a megüresedő lakások bérbeadása lehetőleg folyamatos legyen.

(5) Mány Község Önkormányzata a lakásokat szociális helyzet alapján adja bérbe, önkormányzati lakás nem lakás céljára nem adható bérbe.

3. § (1) A bérleti jog elnyerésére irányuló pályázati felhívást helyben, hirdetmény útján kell közzétenni.

(2) A pályázati hirdetménynek tartalmazni kell:

 • a) a pályázati jogosultság feltételeit,
 • b) a bérbeadásra meghirdetett bérlakások számát,
 • c) a bérleti jogviszony határozott időtartamát,
 • d) a 3. melléklet szerinti bérleti díj összegét (továbbiakban: lakbér),
 • e) a pályázati kérelem benyújtásának helyét, módját és határidejét és
 • f) a pályázatok elbírálásának, valamint az eredmény ismertetésének várható határidejét.
 • g) A pályázati adatlap tartalmazza:
  • ga) a pályázó alapvető személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakó-, illetve tartózkodási helyét,
  • gb) a pályázó fennálló lakhatásának jogcímét a pályázat benyújtásának időpontjában,
  • gc) a pályázóval együtt lakó és jogszerűen együtt költöző személyek alapvető személyazonosító adatait, hozzátartozói minőségét és
  • gd) a pályázó és a pályázóval jogszerűen együttköltözők jövedelmére vonatkozó igazolását, valamint a szociális és vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat.

(3) Egy pályázó egyidejűleg egy lakásra nyújthat be pályázatot.

(4) Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat előkészítőjét, vagy a pályázat elbírálóját szándékosan megtéveszti vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül törölni kell, és 5 évig bérleti jog megszerzésére irányuló pályázati eljárásban nem vehet részt.

(5) A rendelet hatálya alá tartozó bérlakás csak annak a kérelmezőnek, pályázónak adható bérbe, aki a rendeletben meghatározott pályázati feltételeknek megfelel.

(6) A pályázatokat az arra rendszeresített 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

4. § (1) A pályázatok elbírálásáról a képviselő-testület a rendelet 1. mellékletében szereplő szempontrendszer alapján felállított sorrend figyelembevételével dönt, mely során figyelembe veszi a benyújtó pályázó és vele együtt költözőkre vonatkozóan a Humánerőforrások Bizottság, a Mányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, a mányi körzeti védőnő, a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője, a Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója, a mányi családsegítő véleményét, valamint az EFOP 1.6.2. projekt szakmai megvalósítóinak a pályázó és vele együtt költőzőkre vonatkozó döntés-előkészítő véleményét.

(2) A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát és a benne szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálói, valamint a döntés-előkészítés során eljárók a pályázat elbírálásához szükséges mértékben megismerjék.

(3) A pályázat eredményéről a pályázókat a Polgármesteri Hivatal a döntéstől számított 8 napon belül írásban értesíti.

(4) A pályázat nyertese a döntés közlésétől számított 15 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatalban megjelenni és a bérleti szerződést megkötni, amennyiben ezen határidőn belül a pályázó részéről nem kerül sor a bérleti szerződés aláírására, elveszíti a bérleti jogot.

(5) A pályázó a pályázati eredmény közlésétől számított 30 napon belül köteles beköltözni a bérlakásba, ennek elmulasztása esetén elveszíti a bérleti jogot és a közléstől számított 2 évig önkormányzati bérlakásra újabb pályázatot nem nyújthat be.

(6) A bérlő nem veszíti el a bérleti és az újabb pályázat benyújtásának a jogát, ha a (4) és (5) bekezdésben meghatározott cselekmény elmulasztásától számított 10 napon belül a mulasztás okát, hitelt érdemlően igazolja és az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül a bérlakásba beköltözik, illetve a bérleti szerződést megköti.

(7) A (4) és (5) bekezdésben foglalt bérleti jog elvesztése esetén a képviselő-testület ismételten dönt a benyújtott pályázatok alapján a bérlő kiválasztásáról.

5. § (1) Az önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére az a Mány Község Önkormányzata közigazgatási területén legalább 5 éve megszakítás nélkül bejelentett állandó lakcímmel rendelkező természetes személy pályázhat, aki:

 • a) a pályázat benyújtásának időpontjában Magyarország területén nem rendelkezik legalább ½-ed tulajdonhányadú lakóingatlan tulajdonjogával, haszonélvezetével vagy önálló lakásnak minősülő ½-ed tulajdoni hányaddal, erről nyilatkozik; és
 • b) a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogáról nem mondott le, vagy bérleti jogviszonya nem a bérlőnek felróható okból szűnt meg.

(2) Az (1) bekezdés pontjaiban foglalt feltételeknek a pályázóval jogszerűen együttköltöző hozzátartozóknak is meg kell felelniük.

(3) A pályázat benyújtásának az (1) bekezdésben foglaltakon kívül további feltétele, hogy a pályázót a pályázat benyújtását megelőző tíz éven belül önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján a kötelezettségszegése miatt nem költöztették ki.

(4) Nem pályázhat önkormányzati bérlakás bérleti jogára, aki szabálysértési elzárás büntetését tölti, illetve szabadságvesztés büntetését tölti.

(5) A bérlő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződés megkötését követően haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés aláírásának napját követő 3 (három) hónapon belül a Bérbeadó költségére gondoskodik a szerződés alapján keletkezett kötelezettségei fennállásáról szóló egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közvetlen bírósági végrehajtásra alkalmas módon, a Bérlő által elfogadott tartalommal történő közokiratba foglalásáról, és annak Bérbeadó részére történő benyújtásáról.

2. A bérlő jogai és kötelezettségei

6. § (1) A bérlő a bérleti szerződésben szereplő időpontban jogosult a bérlakást, a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel együtt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átvenni és azt használni.

(2) A Polgármesteri Hivatal a lakásnak a lakásbérlő részére történő átadásakor lakásátadási jegyzőkönyvet és leltárt készít, amelyben köteles feltüntetni a lakásban előforduló esetleges hibákat, hiányosságokat és az átadott berendezési tárgyakat. A bérlő a lakás átvételét észrevételeinek írásbeli rögzítésével a lakásátadási jegyzőkönyv aláírásával ismeri el.

(3) A bérlő köteles a bérleményben életvitelszerűen tartózkodni, a 2 hónapot meghaladó távollétet és annak időtartamát írásban köteles bejelenteni az önkormányzat felé, ezen rendelkezés a bérleti szerződés kötelező tartalmi eleme.

(4) A bérlő köteles a lakbért és a szerződésben meghatározott összegben és időpontban az önkormányzatnak, a közüzemi szolgáltatások díját a szolgáltatónak megfizetni. A bérlő köteles a lakás lakbérét és költségeit mindaddig megfizetni, amíg azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak vissza nem adja.

(5) A bérlő köteles a bérleményre vonatkozó közmű számlák kifizetéséről szóló igazolást a bérbeadónak kéthavonta bemutatni.

(6) A bérlő a határozott idő lejártát megelőző 60 és 30 nap közötti időszakban kérelmezheti a bérleti szerződés további legfeljebb kettő évvel történő meghosszabbítását. A kérelemhez csatolni kell a jövedelmi, vagyoni helyzet igazolására szolgáló dokumentumokat, és igazolni kell, hogy nincs lakbér- és közüzemi díjtartozásuk. A bérleti szerződés meghosszabbítása csak abban az esetben tagadható meg, ha a bérlő körülményeinél fogva e rendelet szerint lakásbérleti pályázat benyújtására nem lenne jogosult.

(7) Ha a bérlő lakást vásárol, illetve új lakást épít, az adásvételi szerződés megkötésétől, vagy a használatbavételi engedély kiadásától számított

 • a) 30 napon belül köteles ennek tényét bejelenteni a bérbeadó felé és
 • b) 90 napon belül köteles kiköltözni az önkormányzati bérlakásból.

3. A bérbeadó jogai és kötelezettségei

7. § Bérbeadó nem járul hozzá a lakás átalakításához.

8. § (1) A bérbeadó és a bérlő írásban megállapodhatnak abban, hogy a lakásbérleti szerződés megszűnésekor a lakást és berendezéseit az önkormányzat teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá.

(2) Az (1) bekezdésben említett megállapodás csak akkor köthető meg, ha a bérlő vállalja, hogy legkésőbb a kiköltözését követő 30 napon belül a költségeket a bérbeadó részére megtéríti.

9. § (1) A bérbeadó a lakás visszaadásakor lakásátvételi jegyzőkönyvet készít, amelyben rögzíti az esetleges hibákat, hiányosságokat. A bérlőnek a jegyzőkönyvben nyilatkoznia kell az őt terhelő hibák, hiányosságok megszüntetésének a módjáról és határidejéről.

(2) Amennyiben a bérlő a hibák és hiányosságok megszüntetéséről, vagy az ellenérték megtérítéséről nem nyilatkozik, illetőleg a bérbeadó a bérlő nyilatkozatát nem fogadja el, bérbeadó a kötelezettség behajtása érdekében eljár.

(3) Amennyiben a bérlő a saját költségén létesített lakásberendezéseket, felszereléseket a lakás visszaadásakor leszereli, a bérbeadónak köteleznie kell a bérlőt az eredeti állapot visszaállítására vagy a visszaállítás költségeinek megtérítésére.

10. § (1) Bérbeadó képviselője a lakások rendeltetésszerű használatát, továbbá a bérlői kötelezettségek teljesítését a bérlő nyugalmának zavarása nélkül, előzetes írásbeli értesítés alapján, a lakásban munkanapokon 8-16 óra közötti időben évente legalább egyszer ellenőrzi. A bérlő arra alkalmas időben a lakásba történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles.

(2) Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére a bérlőt 15 napon belül írásban, határidő kitűzésével köteles felhívni és a végrehajtást ellenőrizni.

(3) A képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal tudomására jutott olyan körülmények esetén, amelyek fennállása a lakás állagmegóvását veszélyezteti, vagy a bérlők magatartása indokolja, előzetes bejelentés nélkül soron kívüli ellenőrzést tart.

(4) Amennyiben a bérbeadó képviselője az ellenőrzés során vagy más módon tudomást szerez arról, hogy a bérlő a lakást előzetes bérbeadói hozzájárulás nélkül más célra használja, bérleti jogát másnak átengedte, a lakást elcserélte vagy albérletbe adta, illetve a lakást nem lakja, köteles erről a körülményről a képviselő-testületet tájékoztatni. A bérlővel szemben alkalmazandó eljárásról a képviselő-testület dönt.

(5) A Polgármesteri Hivatal a pályázatok elbírálása előtt szükség szerint a lakásbérleti szerződések meghosszabbítására irányuló kérelmek elbírálását megelőzően minden esetben átfogó környezettanulmányt készít a kérelmezők jövedelmi, vagyoni viszonyaira, családi és lakáskörülményeire, valamint a rendeltetésszerű lakáshasználatra vonatkozóan.

4. A befogadás szabályai

11. § (1) A bérlő a lakásba más személyt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) rendelkezéseiben foglaltakon kívül a bérbeadó hozzájárulásával fogadhat be.

(2) A befogadáshoz való hozzájárulást a beköltözés előtt a bérlő és a befogadandó együttes írásbeli kérelemmel kezdeményezheti a képviselő-testülettől.

(3) A kérelemben meg kell jelölni a befogadás okát, a befogadandó és a befogadó esetleges rokoni kapcsolatát, a befogadandó eddigi lakásának címét, az ott lakás jogcímét, a lakás komfortfokozatát, méretét, szobaszámát és az ott lakók számát.

(4) A képviselő-testület a hozzájárulást megtagadhatja, ha a befogadó a befogadást indokolni nem tudja, vagy a befogadás indoka nem valós.

(5) Nem adható hozzájárulás, ha a befogadni kívánt személy beköltözhető lakástulajdonnal vagy önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik.

5. A bérleti jog folytatása és az elhelyezési kötelezettség szabályai

12. § (1) A bérlő bérleti szerződésének megszűnését követően a képviselő-testület hozzájárulásával befogadott, lakásban visszamaradó személy a lakást a szerződés megszűnésekor köteles elhagyni, másik önkormányzati lakásra nem tarthat igényt.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a szociális bérlakásban visszamaradt személy kérelmére a lakásbérleti jogviszonyt folytathatja, amennyiben a rendelet szerint jogosult a szociális bérlakásra és a lakást közüzemi vagy lakbérhátralék nem terheli.

(3) A bérlő halála esetén a lakásbérleti jogviszony folytatására az Ltv. rendelkezéseiben és a (2) bekezdésben meghatározott befogadott személyeken túl más személy nem jogosult. A bérlő halála esetén a befogadottnak a halál bekövetkezésének időpontját követő 90 napon belül a lakást el kell hagynia és elhelyezési igényt nem támaszthat.

6. Hozzájárulás albérleti szerződéshez

13. § (1) Tilos a lakás egészének további bérbeadása, vagy egy részének albérletbe adása, vagy nem lakás céljára történő hasznosítása.

(2) A lakás albérletbe adásához a bérbeadó nem járul hozzá.

7. A lakbér mértéke

14. § (1) A lakásbérleti jogviszony fennállása esetén a bérlő lakbért köteles fizetni, melynek mértéke a rendelet 3. számú melléklete tartalmaz. A lakbért a szerződés időtartama alatt a Képviselő-testület évente felülvizsgálhatja.

(2) Az Önkormányzat a bérlő részére lakbértámogatást nem nyújt.

(3) A lakbér az alábbi szolgáltatások ellenértékét tartalmazza:

 • a) lakás használata,
 • b) a lakás és az épület üzemeltetése, a lakbérek közlése és beszedése,
 • c) A lakás és az épület fenntartása:
  • ca) a szavatossági felelősség a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáért;
  • cb) az üzemelés során keletkező hibák kijavítása, az életveszély elhárítása;
  • cc) az épület állagát veszélyeztető hiányosságok megszüntetése.

(4) A bérlő a lakásbérleti jogviszony keretében a lakáshoz tartozó lehatárolt területet (kertet) térítés nélkül jogosult használni A bérlő a lakáshoz tartozó területen felépítményt nem létesíthet.

8. A lakásbérleti jogviszony megszűnése és megszüntetése

15. § (1) A képviselő-testület a lakásokat határozott időre, legfeljebb 2 év időtartamra adja bérbe.

(2) A bérbeadó a bérleti szerződést felmondhatja, ha:

 • a) a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg;
 • b) a meghatározott közüzemi díjával a bérlő legalább kéthavi késedelembe esik a szolgáltató felé;
 • c) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti;
 • d) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak;
 • e) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást rongálják, a lakást vagy a hozzá tartozó kertet rendeltetésükkel ellentétesen használják.

(3) A 15 000 Ft feletti lakbértartozás esetén a szerződés bérbeadó részéről történő felmondása előtt, a lakásbérleti-díjtartozás közlésével tájékoztatja a bérlőt a tartozás részletekben történő megfizetésének lehetőségéről.

(4) Amennyiben a bérlő a lakbértartozás tájékoztatásának kézhezvételétől számított 30 napon belül a fennálló hátralék részletekben történő megfizetését nem kérelmezi, vagy a megállapodásban szereplő kötelezettségét a megállapodás aláírása után nem teljesíti, a lakásbérleti szerződést az Ltv. szerint meghatározott módon kerül felmondásra.

(5) Amennyiben a bérlő a szerződés megszűnését követően a bérleményt nem adja át, a bérlő végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelemben rövid úton, pereskedés nélkül kérheti az ingatlan kiürítését.

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Bírálati szempontrendszer

Az elbírálási szempontrendszer alkalmazása lehetővé teszi a pályázók egymáshoz viszonyított helyzetének bemutatását az egyes pályázók összesített pontszámai alapján történő rangsorolását. Az érvényes pályázatokat az alábbi pontszámítási rendszer alapján kell értékelni:

1.) Amennyiben a pályázó legalább az alábbi időtartam óta rendelkezik állandó mányi lakóhellyel:

a) 5-6 év esetén

1 pont

b) 6-10 év esetén

2 pont

c) 10 évnél több idő esetén

3 pont

2.) Ha a pályázó, vagy a vele együtt költöző közeli hozzátartozója tartós betegségben, vagy súlyos fogyatékosságban szenved

személyenként

1 pont

legfeljebb

2 pont

(3)Gyermekek száma (közös háztartásban élő kiskorú, vagy nappali tagozatontanuló nagykorú gyermekek):

gyermekenként

4 pont

legfeljebb

16 pont

4.) Ha a pályázó és a vele jogszerűen együttköltözők egy főre jutó nettó jövedelme a pályázat benyújtásának időpontjában nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének

család esetén 120 %

5 pont

5.) Ha pályázó, valamint a vele jogszerűen együttköltözők bármely tagja a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban legalább 10 hónap időtartamban TB ellátási jogviszonnyal rendelkezett), vagy nyugdíj ellátásban részesült:

Feltétel fennállása esetén:

10 pont

6.) Ha a pályázó, valamint a vele jogszerűen együttköltözők bármely tagja a pályázat benyújtásakor munkaviszonnyal rendelkezik, és nem áll felmondás alatt:

3 hónapja áll munkaviszonyban:

10 pont

6 hónapja áll munkaviszonyban:

15 pont

több, mint hat hónapja áll munkaviszonyban:

20 pont

7.) Ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapban lakhelyén a lakásfenntartással kapcsolatos (közüzemi díjak, bérleti díj) valamennyi fizetési kötelezettségét határidőre

teljesítette:

5 pont

8.) Ha a pályázónak, valamint a vele jogszerűen együttköltözők egyik tagjának sincs a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti ellátások vonatkozásában jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatással kapcsolatban fennálló tartozása:

Feltétel fennállása esetén:

5 pont

9.) A pályázó jelenlegi lakókörnyezete rendezett. (Az általa életvitelszerűen lakott lakás, annak udvara, kertje és a csatlakozó közterület jellegének megfelelően tisztán tartott.):

Feltétel fennállása esetén:

10 pont

10.) Rendelkezik lakástakarék szerződéssel, vagy beköltözésig vállalja lakástakarék-szerződés kötését.

Feltétel fennállása esetén:

10 pont

2. melléklet

Pályázati adatlap

EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosítószámú ,,Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” elnevezésű projekt keretében felépített lakások bérlésére

Igénylő neve:

Leánykori neve:

Születési helye:

Anyja neve:

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

Adóazonosító jele:

Telefonszáma:

Jelenlegi foglalkozása:

Iskolai végzettsége:

Szakképzettsége:


Jelenlegi munkahely neve:

Jelenlegi munkaviszony kezdete:

Foglalkoztatás jellege:
(megfelelő aláhúzandó)


teljes / részmunkaidős


határozott/ határozatlan

Korábbi munkahelyei (az elmúlt 5 évben)

Munkahely neve:

Alkalmazási időszak:

Munkakör:

A jelenlegi lakáshasználat jogcíme (X)

tulajdonos

bérlő

családtag

Jelenlegi lakásának alapterülete (m²)

A lakásban élők száma (fő)

Egy főre
jutó lakás-alapterület(m²):

A kérelmezőnek fennálló kötelezettségei, terhei: (pl. kölcsön, haszonélvezeti jog,
eltartás stb.):A jelenlegi lakás állapota (műszaki állapot, felszereltség, stb.):
Tervezi-e saját tulajdonú ingatlan vásárlását, építését? Milyen forrásból? Milyen időponttól?

Kedvező döntés esetén az igénylővel együtt költöző személyek felsorolása (a rokonsági fok megjelölésével)

Költöző neve

rokonsági fok, pl. feleség/férj/élettárs/ gyermek, stb.

foglalkozás

életkor

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A család havi nettó jövedelmének összege és forrásai a kérelem benyújtásakor:

Jövedelem forrása

Összege/hó

Összesen

Egy főre jutó nettó jövedelem

A kérelmező bérlakás kérelmének indokai:Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok az adatlapon szereplő adatoknak a kiválasztási eljárásban, az abban résztvevők által történő megismeréséhez, felhasználásához, kezeléséhez.

Kijelentem továbbá, hogy kedvező döntés esetén vállalni tudom a lakás fenntartásával járó rezsiköltségek (villany, víz, szennyvíz) és a lakbér megfizetését.

Csatolandó dokumentumok:

személyi igazolvány másolata, adóigazolvány másolata, jövedelmi igazolások másolata, munkaszerződés másolata, igazolás TB jogviszonyról, lakástakarék-szerződés másolata, egyéb igazolások (fogyatékosságról, gyermekekről, közüzemi számlák megfizetéséről, stb.)

Mány, 20……. év.............................hó............nap.

kérelmező aláírása

3. melléklet

Mány Község Önkormányzata tulajdonában lévő, EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosítószámú ,,Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” elnevezésű projekt során felépített bérlakások bérleti díja:

330 Ft/m2/hó