Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2021. 06. 11

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Soponya Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés ében foglaltak szerint, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8a.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) A rendelet Soponya Nagyközség Álmos vezér utca, Árpád utca, Árpád köz, Arany János utca, Kölcsey utca által határolt, egyéb belterületi, illetve Kispuszta külterületi lakott hely területére terjed ki, mely terület lényegében Soponya Nagyközséghez 1936 évben csatlakozott Nagyláng települést foglalja magába.

(2) A rendelet személyi hatálya a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások tekintetében kiterjed Soponya Nagyközség Álmos vezér utca, Árpád utca, Árpád köz, Arany János utca, Kölcsey utca, Kispuszta által határolt területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, illetve a bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra illetve a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.

(3) A tanyagondnoki feladatellátás egyszemélyes szolgálat keretében működik.

2. § (1) A tanyagondnoki szolgálat az 1. § (2) és (3) bekezdés szerint meghatározott, egyéb bel-és külterületi lakott településrészen a helyi szükségletek alapján

 • a) közvetlen, személyes alapszolgáltatásokat, ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat,
 • b) az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat,
 • c) egyéb feladatokat lát el.

(2) A személyes alapszolgáltatáson belül alapellátási, kötelezően ellátandó feladatok:

 • a) közreműködés az étkeztetésben,
 • b) közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában,
 • c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
 • d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,
 • e) gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása.

(3) A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli kiegészítő feladatai:

 • a) a közösségi művelődési, sport-és szabadidős rendezvények szervezése, segítése,
 • b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
 • c) közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben,
 • d) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(4) Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

 • a) a település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára,
 • b) önkormányzati, intézményi információk közvetítése az egyéb belterületi lakott településrészen élő lakosság részére (írásos anyagok, szórólapok terjesztése, a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz juttatása)
 • c) az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés.

3. § (1) Az étkeztetésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi feladatok helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján biztosított szociális étkeztetést az étel házhoz szállításával az egyéb belterületi lakott településrészen elő ellátottak számára.

(2) Az ellátott a szociális étkeztetés díjaként az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet alapján megállapított térítési díjat köteles fizetni.

(3) A szállítás térítésmentes.

4. § A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat a jelen rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatározott rendeletben foglaltaknak megfelelően az alábbi tevékenységek szükség szerinti ellátását biztosítja:

 • a) a gyógyszerek kiváltása,
 • b) bevásárlás.

5. § A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz szükséges információk az egyéb bel és külterületi lakott településrész lakói számára történő eljuttatása körében a tanyagondnok feladata: a helyben vagy a legközelebbi település(ek)en elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások, információk felkutatása, és ezekről a lakosság tájékoztatása, ezen belül az önkormányzati, rendőrségi, bűnmegelőzési, polgárőri információk megosztása.

6. § (1) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése feladat három fő területe:

 • a) a betegek háziorvoshoz, egyéb egészségügyi intézménybe szállítása,
 • b) a gyógyszerek kiváltása,
 • c) a gyógyászati segédeszközök beszerzése.

(2) A tanyagondnoki szolgálat alapfeladata, hogy a településen élő érintett lakosok minél korábban jussanak el a háziorvoshoz, indokolt esetben a megfelelő szakorvoshoz, jussanak gyógyszereikhez.

(3) Az alapfeladat különös jelentőséggel bír az idős, koruk, egészségi állapotuk, családi körülményeik folytán rászoruló lakosok, a településen életvitelszerűen tartózkodók tekintetében.

(4) A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni, indokolt esetben a saját településen belül is.

(5) A településen kívüli betegszállítás esetén alkalmazkodni kell a rendelési időkhöz és a betegek számára biztosított, előjegyzett időpontokhoz.

(6) Az egyéb egészségügyi intézménybe (pl. szakorvosi rendelésre) történő szállítás; egyéni kórházi, intézeti látogatás céljából történő szállítás abban az esetben oldható meg, ha nem ütközik a kötelező feladat ellátásával.

(7) A fertőző betegek szállításánál különös körültekintéssel kell eljárni.

(8) A tanyagondnok a betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi betegszállítást nem helyettesítheti. Kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet, kivéve, ha a mentő kihívására, vagy megérkezésére nincs lehetőség.

(9) A betegszállítás biztonságos megoldása érdekében a tanyagondnoknak rendelkeznie kell az alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel.

7. § A gyermekszállítási feladatok körében a tanyagondnok gondoskodik a településen működő oktatási-, nevelési intézményekbe (óvodába, iskolába) óvodások, iskolások szállítása az egyéb belterületi lakott településrészről, az útvonalba eső megállóhelyekről férőhely, illetve igény szerint. Továbbá a gyermekek iskolai rendezvényekre, versenyekre, a fiatalok sportversenyekre való szállításáról.

8. § A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli kiegészítő feladatai, közösségi művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése feladatok körében gondoskodik:

 • a) helyi egyesületek tagjainak, nyugdíjasok, sportolók szállításáról,
 • b) a rendezvényekkel kapcsolatos beszerzésekről, helyszín biztosításáról, berendezések helyszínre szállításáról.

9. § (1) A tanyagondnoki szolgálat az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása feladat ellátása körében segítséget nyújt az egyéb belterületi lakott településrész lakossága hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek tanyagondnok által történő elintézésével.

(2) A tanyagondnok köteles az egyéb belterületi lakott településrész lakosságát érintő problémákat az önkormányzat felé továbbítani, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, e körben a visszajelzéseket eljuttatni az érintettekhez. Feladatellátása során rendszeres kapcsolatban van a lakossággal, jelzéseiket, kérdéseiket meghallgatja.

10. § (1) A tanyagondnoki szolgálat közreműködik a településen élők tömegközlekedéshez való hozzájutásának biztosításában. A tanyagondnoki szolgálat menetrendszerű járatot nem üzemeltethet, a tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása az alapfeladatokat nem akadályozhatja. A közlekedési szolgáltatásokhoz való kapcsolódás az egyedi eseteket előnyben részesíti (késői járatokhoz, iskolások közlekedéséhez való igazodás).

(2) A tanyagondnok feladata a szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása.

(3) A tanyagondnok munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság, és különösen a veszélyeztetett családok életkörülményeit.

11. § Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés feladatkörében a tanyagondnok ellátja a korábban felsorolt feladatokhoz közvetlenül nem tartozó feladatokat, így például esetenkénti, napi fogyasztású áruk beszerzése (a mindennapi megélhetéshez szükséges áruk, pl. alapvető élelmiszerek beszerzése és házhoz szállítása), nagybevásárlás: az igénybe vevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával vagy – megbízásuk alapján – a tanyagondnok által, nagyobb tételben történő egyidejű beszerzések, melyek egyik célja az ellátottak korlátozott anyagi lehetőségei folytán a gazdaságos vásárlás.

12. § (1) A tanyagondnok – amennyiben ez nem az alapellátási feladat ellátása, a személyes segítségnyújtás rovására történik – közreműködik azon önkormányzati feladatok megoldásában is, amelyeknek célja az egyéb belterületi lakott településrész lakosságának minél magasabb színvonalon történő ellátása, tájékoztatása, de amely feladatokat nem személyesen és közvetlenül az egyes rászorulók, igénybe vevők számára végez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok a település ellátásával, működésével összefüggő anyag-, és árubeszerzések az önkormányzat és intézményei számára, az önkormányzati, intézményi információk közvetítése az egyéb belterületi lakott településrész lakossága részére (írásos anyagok, szórólapok terjesztése - a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz juttatása).

13. § (1) A tanyagondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A további kötelező feladatokat úgy kell ellátnia, hogy az ne ütközzön, illetve ne akadályozza az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátást.

(2) A kötelezendően ellátandó feladatok rangsorolását a tanyagondnok végzi a polgármester iránymutatása szerint. A további feladatok esetében, amennyiben rangsorolni kell, a polgármester dönt.

14. § (1) A szolgáltatásról, az igénybe vételi lehetőségekről az egyéb belterületi lakott településrész lakossága a helyben szokásos tájékoztatásnak megfelelően értesül. A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes.

(2) Az egyéb kül-és belterületi lakott településrészen életvitelszerűen tartózkodók, a szolgáltatás iránti igényeiket a tanyagondnoknál vagy az önkormányzat ügyfélszolgálatán személyesen vagy telefonon jelezhetik.

(3) A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét minimum 2 munkanappal előbb bejelentheti és egyeztetheti a tanyagondnokkal, a településen kívüli szolgáltatási igényét pedig 3 munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie.

(4) A feladatellátás a bejelentés sorrendjétől, valamint a bejelentett probléma fontosságától függ.

(5) Az igénybevétel engedélyezéséről, azon tevékenységek esetén, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységektől, a polgármester dönt.

(6) A tanyagondnoki szolgáltatások térítésmentesek.

(7) A szolgáltatásokkal és a felmerülő problémákkal kapcsolatban tájékoztatást munka idejében a tanyagondnok, valamint az önkormányzat ügyfélszolgálata nyújt. A tájékoztatás alapja a szolgálat szakmai programja.

15. § (1) A tanyagondnoki ellátások igénybevétele iránti eljárás az ügyfél kérelmére, vagy hivatalból indul.

(2) A kérelmeket a tanyagondnoknál személyesen vagy írásban kell bejelenteni. Az igények ellátása fontossági sorrendben történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket.

(3) A tanyagondnoknak elsősorban a szociális alapellátás körébe tartozó feladatait kell ellátnia, az egyéb szolgáltatás jellegű feladatait csak akkor láthatja el, ha az a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyezteti.

(4) A tanyagondnoki szolgálat által ellátandó feladatokat részletesen a tanyagondnoki szolgálat szakmai programja, valamint a tanyagondnok munkaköri leírása tartalmazza.

(5) A tanyagondnoki szolgálat által biztosított ellátások igénybevétele térítésmentes.

(6) A tanyagondnoki szolgálatot igénybe vevő, az ellátással kapcsolatban személyesen vagy írásban a polgármesternél panasszal, kifogással élhet. A panaszt a polgármester 15 napon belül kivizsgálja és annak eredményéről azonnal értesíti az ellátást igénybe vevőt, és tájékoztatja a képviselő-testületet.

(7) A tanyagondnoki szolgálat által igénybe vett ellátás megszűnik:

 • a) az ellátás írásban történő lemondásával,
 • b) a kérelmező halálával.

16. § (1) Az önkormányzat a tanyagondnoki szolgálat feladatainak ellátásához szükséges gépjárművet biztosítja.

(2) A tanyagondnoknak a feladatait a munkaköri leírásában, a polgármester utasításának megfelelően kell ellátnia.

(3) A feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarendben köteles ellátni. A munkarendet a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani.

17. § Ez a rendelet 2021. június 11-én lép hatályba.