Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 11. 28

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2021.05.31.

A Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Buj Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

474.235.791.-Ft

Költségvetési bevétellel

834.948.758.-Ft

Költségvetési kiadással

-360.712.967.-Ft

költségvetési maradvánnyal

426.953.042.-Ft

Finanszírozási bevétellel

9.681.518.-Ft

Finanszírozási kiadással

417.271.524.-Ft

költségvetési maradvánnyal

901.188.833.-Ft

Összes teljesített bevétellel

844.630.276.-Ft

Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös [1] ) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,6.3,6.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. [2]

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

Buj Község Önkormányzata

2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

252 536 130

305 817 227

291 010 285

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

100 868 893

117 258 484

117 258 484

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

45 269 900

50 366 580

50 366 580

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

103 531 296

122 642 238

107 835 296

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 866 041

3 851 171

3 851 171

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

11 698 754

11 698 754

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

86 019 505

180 126 524

96 715 933

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

86 019 505

180 126 524

96 715 933

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

67 339 345

32 440 604

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

67 339 345

32 440 604

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

39 572 974

39 572 974

29 262 525

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

31 600 000

31 600 000

22 444 845

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

3 600 000

3 600 000

4.6.

Telekadó

207 200

207 200

57 732

4.7.

Kommunális adó

4 165 774

4 165 774

6 759 948

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

20 385 000

71 029 410

20 574 162

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 275 591

4 275 591

788 019

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 095 000

18 948 367

9 033 452

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 900 000

209 902

5.4.

Tulajdonosi bevételek

10 855 000

377 888

5.5.

Ellátási díjak

11 610 051

3 242 631

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 934 409

11 331 852

4 545 413

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5 156 712

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

347 457

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

208 092

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 080 000

951 837

1 821 308

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 232 282

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

629 921

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 602 361

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

398 513 609

663 885 480

474 235 791

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

82 845 004

415 449 148

415 449 148

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

82 845 004

415 449 148

415 449 148

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

11 503 894

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 503 894

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

82 845 004

415 449 148

426 953 042

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

481 358 613

1 079 334 628

901 188 833

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

409 134 606

981 463 169

789 314 606

1.1.

Személyi juttatások

198 538 465

299 524 482

258 198 861

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 817 731

42 214 813

35 083 709

1.3.

Dologi kiadások

155 727 462

554 516 013

427 126 642

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 917 748

15 417 748

8 049 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 133 200

69 790 113

60 855 894

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 728 713

2 017 639

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

2 017 639

2 002 713

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 133 200

61 829 415

53 621 196

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 214 346

3 214 346

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

61 289 189

86 436 641

45 634 152

2.1.

Beruházások

29 042 002

35 683 589

7 467 152

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

32 247 187

50 753 052

38 167 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

470 423 795

1 067 899 810

834 948 758

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

1 671 000

2 171 000

417 700

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

1 671 000

1 671 000

417 700

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

500 000

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

9 263 818

9 263 818

9 263 818

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

9 263 818

9 263 818

9 263 818

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

10 934 818

11 434 818

9 681 518

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

481 358 613

1 079 334 628

844 630 276

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-71 910 186

-404 014 330

-360 712 967

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

71 910 186

404 014 330

417 271 524

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

252 536 130

305 817 227

291 010 285

Személyi juttatások

198 538 465

299 524 482

258 198 861

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

86 019 505

180 126 524

96 715 933

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 817 731

42 214 813

35 083 709

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

155 727 462

554 516 013

427 126 642

4.

Közhatalmi bevételek

39 572 974

39 572 974

29 262 525

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 917 748

15 417 748

8 049 500

5.

Működési bevételek

20 385 000

71 029 410

20 574 162

Egyéb működési célú kiadások

7 133 200

69 790 113

60 855 894

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

398 513 609

596 546 135

437 562 905

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

409 134 606

981 463 169

789 314 606

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )

82 845 004

415 449 148

415 449 148

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

82 845 004

415 449 148

415 449 148

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

500 000

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1 671 000

1 671 000

417 700

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)

11 503 894

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

11 503 894

9 263 818

9 263 818

9 263 818

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)

82 845 004

415 449 148

426 953 042

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

10 934 818

11 434 818

9 681 518

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

481 358 613

1 011 995 283

864 515 947

420 069 424

992 897 987

798 996 124

26.

Költségvetési hiány:

10 620 997

384 917 034

351 751 701

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

61 289 189

19 097 296

65 519 823

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

67 339 345

32 440 604

Beruházások

29 042 002

35 683 589

7 467 152

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

4 232 282

Felújítások

32 247 187

50 753 052

38 167 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

67 339 345

36 672 886

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

61 289 189

86 436 641

45 634 152

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

67 339 345

36 672 886

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

61 289 189

86 436 641

45 634 152

27.

Költségvetési hiány:

61 289 189

19 097 296

8 961 266

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

61 289 189

19 097 296

8 961 266

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

3. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. I. 1-től XII.31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Sirinya OP-1.2.1-15-SB1-2016-00016

31 912 000

2017-

2 869 998

29 042 002

ÖSSZESEN:

31 912 000

2 869 998

29 042 002

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

4. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. I. 1-től XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Magyar Falu program/Művelődési ház felújítása

14 999 999

2020

14 999 999

14 999 999

14 999 999

Útfelújítás/ Táncsics és Vasút utca/

17 247 184

2020

17 247 184

17 247 184

17 247 184

ÖSSZESEN:

32 247 183

32 247 183

32 247 183

32 247 183

5. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

5. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

TOP 1.2.1-15.-SB1-2016-00016

Összesen:

29 042 002

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

31 912 000

29 042 002

31 912 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

31 912 000

29 042 002

31 912 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

6. melléklet

Összes bevétel, kiadás

6.1. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Buj Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

252 536 130

305 817 227

291 010 285

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

100 868 893

117 258 484

117 258 484

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

45 269 900

50 366 580

50 366 580

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

103 531 296

122 642 238

107 835 296

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 866 041

3 851 171

3 851 171

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

11 698 754

11 698 754

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

86 019 505

179 316 524

95 905 933

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

86 019 505

179 316 524

95 905 933

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

67 339 345

32 440 604

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

67 339 345

32 440 604

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

39 572 974

39 572 974

29 262 525

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

31 600 000

31 600 000

22 444 845

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

3 600 000

3 600 000

4.6.

Pótlék

207 200

207 200

57 732

4.7.

Kommunális adó

4 165 774

4 165 774

6 759 948

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 430 000

38 935 000

5 718 514

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 275 591

4 275 591

788 019

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 150 000

1 885 912

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 900 000

209 902

5.4.

Tulajdonosi bevételek

10 855 000

377 888

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 154 409

4 754 409

1 848 955

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

347 209

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

208 092

5.11.

Egyéb működési bevételek

52 537

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 232 282

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

629 921

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 602 361

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

383 558 609

630 981 070

458 570 143

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

82 788 201

413 844 750

413 844 750

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

82 788 201

413 844 750

413 844 750

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

11 503 894

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 503 894

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

82 788 201

413 844 750

425 348 644

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

466 346 810

1 044 825 820

883 918 787

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

229 328 462

777 990 760

604 421 144

1.1.

Személyi juttatások

72 314 000

177 240 004

135 932 998

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 857 921

22 417 461

15 286 357

1.3.

Dologi kiadások

124 105 593

493 125 434

384 296 395

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 917 748

15 417 748

8 049 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 133 200

69 790 113

60 855 894

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 728 713

2 017 639

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

2 017 639

2 002 713

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 133 200

61 829 415

53 621 196

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 214 346

3 214 346

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

61 289 189

86 265 441

45 467 402

2.1.

Beruházások

29 042 002

35 512 389

7 300 402

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

32 247 187

50 753 052

38 167 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

290 617 651

864 256 201

649 888 546

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

1 671 000

2 171 000

417 700

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

1 671 000

1 671 000

417 700

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

500 000

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

174 058 159

178 398 619

178 398 619

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

9 263 818

9 263 818

9 263 818

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

164 794 341

169 134 801

169 134 801

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

175 729 159

180 569 619

178 816 319

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

466 346 810

1 044 825 820

828 704 865

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

101

101

101

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

80

80

80

6.2. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

BUJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1 880 000

1 355 204

1 596 281

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

800 000

403 367

403 367

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

1 080 000

951 837

1 192 914

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

810 000

810 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

810 000

810 000

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

1 880 000

2 165 204

2 406 281

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

75 702 333

72 291 788

72 291 788

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

75 702 333

72 291 788

72 291 788

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

77 582 333

74 456 992

74 698 069

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

77 582 333

74 406 992

74 147 387

1.1.

Személyi juttatások

62 061 735

56 695 195

56 688 930

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 731 332

9 253 616

9 253 616

1.3.

Dologi kiadások

4 789 266

8 458 181

8 204 841

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

50 000

46 985

2.1.

Beruházások

50 000

46 985

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

77 582 333

74 456 992

74 194 372

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

6.3. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

BUJI ARANYALMA ÓVODA , BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

13 075 000

30 739 206

13 259 367

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

10 295 000

7 395 000

6 744 173

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

11 610 051

3 242 631

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 780 000

6 577 443

2 696 458

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

5 156 712

1.8.

Kamatbevételek

248

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

575 857

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

13 075 000

30 739 206

13 259 367

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

89 148 811

98 447 411

98 447 411

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

56 803

1 604 398

1 604 398

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

89 092 008

96 843 013

96 843 013

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

102 223 811

129 186 617

111 706 778

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

102 223 811

129 065 417

110 746 075

1.1.

Személyi juttatások

64 162 730

65 589 283

65 576 933

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 228 478

10 543 736

10 543 736

1.3.

Dologi kiadások

26 832 603

52 932 398

34 625 406

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

121 200

119 765

2.1.

Beruházások

121 200

119 765

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

102 223 811

129 186 617

110 865 840

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

17

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

7. melléklet

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

Buj Község Önkormányzata

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019 évi tény

2020. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

252 536 130

305 817 227

291 010 285

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

100 868 893

117 258 484

117 258 484

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

45 269 900

50 366 580

50 366 580

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

103 531 296

122 642 238

107 835 296

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 866 041

3 851 171

3 851 171

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

11 698 754

11 698 754

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

86 019 505

180 126 524

96 715 933

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

86 019 505

180 126 524

96 715 933

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

67 339 345

32 440 604

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

67 339 345

32 440 604

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

39 572 974

39 572 974

29 262 525

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

31 600 000

31 600 000

22 444 845

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

3 600 000

3 600 000

4.6.

Telekadó( Ilyen adónem nincs nálunk)

207 200

207 200

57 732

4.7.

Kommunális adó

4 165 774

4 165 774

6 759 948

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

20 385 000

71 029 410

20 574 162

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 275 591

4 275 591

788 019

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 095 000

18 948 367

9 033 452

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 900 000

209 902

5.4.

Tulajdonosi bevételek

10 855 000

377 888

5.5.

Ellátási díjak

11 610 051

3 242 631

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 934 409

11 331 852

4 545 413

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5 156 712

5.8.

Kamatbevételek

347 457

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

208 092

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 080 000

951 837

1 821 308

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 232 282

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

629 921

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 602 361

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

398 513 609

663 885 480

474 235 791

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

82 845 004

415 449 148

415 449 148

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

82 845 004

415 449 148

415 449 148

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

11 503 894

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 503 894

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

82 845 004

415 449 148

426 953 042

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

481 358 613

1 079 334 628

901 188 833

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019 évi tény

2020. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

409 134 606

981 463 169

789 314 606

1.1.

Személyi juttatások

198 538 465

299 524 482

258 198 861

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 817 731

42 214 813

35 083 709

1.3.

Dologi kiadások

155 727 462

554 516 013

427 126 642

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 917 748

15 417 748

8 049 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 133 200

69 790 113

60 855 894

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 728 713

2 017 639

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

2 017 639

2 002 713

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 133 200

61 829 415

53 621 196

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 214 346

3 214 346

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

61 289 189

86 436 641

45 634 152

2.1.

Beruházások

29 042 002

35 683 589

7 467 152

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

32 247 187

50 753 052

38 167 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

470 423 795

1 067 899 810

834 948 758

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

1 671 000

2 171 000

417 700

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

1 671 000

1 671 000

417 700

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

500 000

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

5.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

9 263 818

9 263 818

9 263 818

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

9 263 818

9 263 818

9 263 818

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

10 934 818

11 434 818

9 681 518

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

481 358 613

1 079 334 628

844 630 276

A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Buji Sportbarátok egyesülete

500 000

450

2.

Buji Görögkatolikus Egyházközség

200 000

200

3.

Buji Diáksort Egyesület

200 000

150

4.

Buji Római Katolikus Egyházközség

200 000

200

5.

Buji Református Egyházközség

200 000

200

6.

Napfény Nyugdíjas Egyesület

200 000

100

7.

Buj Polgárőr Egyesület

200 000

100

8.

Bujért Közösen Egyesület

200 000

100

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

1 900 000

1 500

7.1. tájékoztató tábla a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

716 584 920

716 584 920

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

605 841 644

605 841 644

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

605 841 644

605 841 644

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

18 802 817

18 802 817

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

18 802 817

18 802 817

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

91 940 459

91 940 459

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

91 940 459

91 940 459

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

9 464 209

9 464 209

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

50 000

50 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

50 000

50 000

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

9 414 209

9 414 209

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

9 414 209

9 414 209

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

266 717 432

266 717 432

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

992 766 561

992 766 561

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

54 403 821

54 403 821

III. Forintszámlák

51.

654 242

654 242

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

55 058 063

55 058 063

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

46 603 356

46 603 356

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

9 438 703

9 438 703

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

56 042 059

56 042 059

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

58 216 007

58 216 007

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

1 162 082 690

1 162 082 690

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2020. év

Forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 032 039 279

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

-7 645 726

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

10 318 258

IV. Felhalmozott eredmény

04.

214 585 545

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-350 866 091

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

898 431 265

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

97 473 414

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

22 907 693

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

384 139

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

120 765 246

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

142 886 177

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

1 162 082 688

8. melléklet

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

8. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

Forintban

2018. évi L. törvény 2. melléklet e száma*

Jogcím

2020. évi tervezett támogatás összesen

Módisított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

100868893

117258484

117258484

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

45269900

50366580

50366580

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

103531296

122642238

107835296

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2866041

3851171

3851171

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

11698754

11698754

Összesen:

252 536 130

305 817 227

291 010 285

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséról szóló törvény

9. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

9. tájékoztató tábla a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2020. január 1-jén
Ebből:

404 570 216

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

397 267 661

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

7 302 555

4.

Bevételek ( + )

883 918 787

5.

Kiadások ( - )

828 704 865

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-155 861

7.

Pénzkészlet 2020. december 31-én
Ebből:

55 058 061

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

54 403 871

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

654 240