Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

A gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról

Hatályos: 2021. 06. 15- 2022. 07. 31

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

A gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés a.)-d.) pontja, 21/B. § (2) bekezdés, a 29. § (1)-(2) bekezdés, 131. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre, valamint az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekre, gyermekjóléti szolgáltatókra terjed ki.

A gyermekek védelmének rendszere

2. § Az Önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat és természetbeni ellátásokat biztosítja:

 • a) család- és gyermekjóléti szolgálat,
 • b) gyermekétkeztetés.
 • c) bölcsődei ellátás.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

3. § (1) Az Önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgálatot a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás (4254 Nyíradony, Árpád tér 1.) fenntartásában működő Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (4254 Nyíradony, Dózsa Gy. u. 5.) szociális intézményen keresztül biztosítja.

(2) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a tulajdonát képező 4264 Nyírábrány, Hajnal utca 2. szám alatt biztosítja a család- és gyermekjóléti szolgálatot.

Gyermek étkeztetés

4. § (1) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetést – beleértve a szünidei gyermekétkeztetést is – a Nyírábrányi Önkormányzat Konyhája által biztosítja.

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

5. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott térítési díj 50 %-át kell megfizetni abban az esetben, ha 3 vagy több gyermeket nevel a család, illetve a gyermek tartós betegsége fennállása esetén.

(2) A térítési díj kedvezmény megállapítása iránti kérelmet - e rendelet 2. melléklete és 3. melléklete szerinti formanyomtatványon - a gyermekélelmezést biztosító köznevelési intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(3) A kérelemhez csatolni kell a Gyvt. 21/B. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján a közös háztartásban élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat.

(4) A jogosultság megállapításakor

 • a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
 • b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
 • c) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon részét, amelyen egy éven belül nem kerül sor életvitelszerű, tényleges lakhatás célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására, az eladást vagy átruházást követő egy naptári év leteltét követő napon megszerzett jövedelemnek kell tekinteni.
 • d) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.
 • e) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
  • ea) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
  • eb) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,
  • ec) * a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
 • f) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből.

(5) Az óvodavezető sommás eljárásban nyolc napon belül határozattal dönt a térítési díj csökkentéséről vagy annak elutasításáról.

(6) Az óvodavezető döntése ellen – annak kézhezvételétől követő 15 napon belül – Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületéhez jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani.

Bölcsődei ellátás

6. § (1) A mini bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

(2) A mini bölcsődei ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(3) Az intézmény vezetője dönt a mini bölcsődei ellátás biztosításáról, döntéséről írásban értesíti az igénylő törvényes képviselőjét. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylő törvényes képviselőjével megállapodást köt.

(4) Az intézmény vezetője a mini bölcsődei ellátás biztosításáról történő döntéssel egyidejűleg megállapítja a térítési díjat.

7. § (1) Amennyiben a mini bölcsődei ellátást igénylő törvényes képviselője az ellátás nyújtására, vagy a gyermekétkeztetés térítési díjára vonatkozó intézményvezetői döntéssel nem ért egyet, azt vitatja, vagy ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, úgy az Önkormányzat képviselő-testülete általi felülvizsgálatot kérheti a döntés kézhezvételét követő 8 napon belül a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtott illetékmentes kérelmével. A képviselő-testület határozattal dönt a kérelemről.

(2) Ha az intézményvezető férőhely hiányában a mini bölcsődei ellátásra vonatkozó igényt nem teljesíti, úgy a kérelmet a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás célja az igények teljesítési sorrendjének megállapíthatósága.

8. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a törvényben megállapított szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok közül a polgármesterre ruházza az alábbi hatásköröket:

 • a) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét,
 • b) a személyi térítési díj megállapítása, ha az intézményvezető által megállapított térítési díj összegét a jogosult vitatja, és ezért a fenntartóhoz fordul,
 • c) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése,
 • d) jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosító intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a házirendet,
 • e) szabályozza a bölcsődei felvétel rendjét.

9. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása mini bölcsődében, valamint a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) hatálya alá tartozó óvodában, köznevelési intézményben történik.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani:

 • a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 • b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
 • c) akinek eltartásáról szülője, vagy a gondozására köteles más személy, szociális vagy egészségügyi helyzetére tekintettel a gyermek ellátásáról megfelelően gondoskodni nem képes.

(3) A köznevelési intézményekben (óvodában, iskolában) a gyermekek napközbeni ellátásáról az intézmény köteles gondoskodni.

(4) Az Önkormányzat a mini bölcsődei ellátást a Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde 4264 Nyírábrány, Máv telep 24. szám alatti telephelyén működő mini bölcsődében biztosítja.

(5) A mini bölcsőde a családban nevelkedő három éven aluli gyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a harmadik évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a negyedik évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

(6) A mini bölcsőde az (5) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátás keretében az Nkt. szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító fejlesztő felkészítésében és gondozásában, vagy fejlesztő felkészítésében vehet részt. A fejlesztő felkészítéshez a bölcsőde helyszínt biztosít.

(7) A bölcsődei ellátás megszűnik, megszüntetésre kerül:

 • a) ha a megszűnést a szülő kéri,
 • b) határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam leteltével,
 • c) a jogosultsági feltételek megszűnésével,
 • d) ha az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn,
 • e) ha a jogosult ismételt figyelmeztetés ellenére megsérti a házirendet,
 • f) ha a szülő a térítési díjat három egymást követő hónapban nem fizeti,
 • g) ha a bölcsőde magas feltöltöttsége miatt a harmadik életévet betöltött gyermek számára év közben óvodai hely biztosított.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2021. június 14-én lép hatályba.

11. § [1]

12. § [2]

13. § [3]

1. melléklet

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata által biztosított gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjai és élelmezési térítési díjak

Gyermekek napközbeni ellátása

A

B

C

1

Ellátási forma

Térítési díj a Gyvt. 147. § (1) bekezdése alapján

Térítési díj a Gyvt. 147. § (4) bekezdése alapján

2

Bölcsődei gondozás és a Gyvt. 43. § (4) bekezdése alapján a bölcsődei szünet idejére biztosított bölcsődei ellátás

2.495 Ft/nap/fő

100 Ft/nap/fő*

3

*Az intézmény nyitvatartási napjai számához igazodva, ellátási naponként, kivéve a Gyvt. 43. § (4) bekezdése alapján a bölcsődei szünet idejére biztosított bölcsődei ellátást, mely esetben igénybevételi naponként.

Élelmezési térítési díjak


Megnevezés


Térítési díj

Bölcsőde

415 Ft

- reggeli

115 Ft

- tízórai

60 Ft

- ebéd

180 Ft

- uzsonna

60 Ft

Óvoda

350 Ft

- reggeli

70 Ft

- ebéd

210 Ft

- uzsonna

70 Ft

Ált. Isk. napközi 2x-i étkezés

345 Ft

Ált. Isk. napközi 3x-i étkezés

410 Ft

- reggeli

65 Ft

- ebéd

280 Ft

- uzsonna

65 Ft

Ált. Isk. menza

280 Ft

Szünidei étkeztetés (1x-i étk.)

- bölcsődés korú

450 Ft*

- óvodás korú

450 Ft*

- általános iskolás korú

450 Ft*

- középiskolás korú

450 Ft*

*Fizetendő: 0,- Ft, ugyanis a szünidei gyermekétkeztetést jogszabály erejénél fogva ingyenesen és kötelezően biztosítja az önkormányzat.

A táblázatban feltüntetett díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

2. melléklet

NYILATKOZAT
a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez *

1. Alulírott ........................... (születési név: .............................., születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ..............................) ........................................ szám alatti lakos, mint a

1.1. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),

1.2. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),*

1.3. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),*

szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):**

 • a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év .................. hónap ...... napjától,
 • b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
 • c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • d) * családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***
 • e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

-----------------------------------------------------------------------

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

1a. * Az étkeztetés biztosítását

□ kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy

□ a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy

□ a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy

□ bölcsőde, mini bölcsőde esetében a déli meleg főétkezés mellett a reggeli főétkezés és két kisétkezés vonatkozásában kérem.

1b. * Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi állapotra tekintettel: ......................................................

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

....................................................

az ellátást igénybe vevő


(szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető) aláírása

3. melléklet

NYILATKOZAT
a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez

1. Alulírott ........................... (születési név: .............................., születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ..............................) ........................................ szám alatti lakos, mint a

1.1. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),

1.2. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),*

1.3. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),*

szülője/más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):**

 • a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év .................. hónap ...... napjától,
 • b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
 • c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***
 • d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy e) utógondozói ellátásban részesül.

2. Az étkeztetés biztosítását

□ kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy

□ a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy

□ a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy

□ kollégiumi, externátusi ellátás esetén a következő étkezések: ...........................................

vonatkozásában kérem.

3. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi állapotra tekintettel: ....................................................................

4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

....................................................
az ellátást igénylő


(szülő, más törvényes képviselő,
nevelésbe vett gyermek esetén
az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető,
utógondozói ellátott fiatal felnőtt esetén
az ellátást igénylő) aláírása


[1] A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.