Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016.(VIII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 12

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016.(VIII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Damak Község Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Damak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (8) bekezdésében, 38. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében, valamint 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe vennie és azért díjat fizetnie azon gazdálkodó szervezet - gazdálkodó szervezett alatt értetendő a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § 6. pontjában felsorolt szervezet - vagy egyéni vállalkozó ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba kerül bejegyzésre, ahol a szervezet tulajdonosa, ügyvezetője, vagy az egyéni vállalkozó, illetve azok közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi. Egy lakóingatlan kapcsán legfeljebb három gazdálkodó szervezet, vagy egyéni vállalkozó vonható ki így a díjfizetési kötelezettség alól.

(4) Ha az ingatlan gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó székhelyeként, telephelyeként, fióktelephelyeként bejegyzésre került, de a gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó azt kizárólag bérbeadás útján hasznosítja a bérbeadó és egyben tulajdonosi joggal rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó nem köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni és ezért díjat fizetni. A bérbeadás útján történő hasznosítás tényét a gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó a bérbeadásra vonatkozó jogviszonyt magába foglaló okirattal köteles igazolni a szolgáltató felé.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.