Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 06. 12

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja a települési hulladékhoz kapacsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását, a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya Abod község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya Abod község közigazgatási területén belül minden ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelőre és használóra (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), valamint minden Abod község közigazgatási területén települési hulladék gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását végzőre kiterjed, függetlenül attól, hogy az természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra.

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában: közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformát függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül elérhető, vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a forgalom elől el nem zárt részét is.

(2) Egyéb fogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése és az egyes hulladékgazdálkodás létesítmények kialakításának és üzemletetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése az irányadó.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

4. § (1) Abod Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

(2) A közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele után biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási tevékenység ellátását ahol az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100 %-ban látják el a közszolgáltatást.

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszony létrejötte

5. § (1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell tekinteni, amelyen az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.

(2) Ha jogszabály, vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti kezdő időpont:

 • a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja;
 • b) birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja;
 • c) vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja;
 • d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja.

(3) A települési hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

6. A háztartási hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok

6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a háztartási hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal — a Közszolgáltató által megjelölt időpontban - igénybe venni. Az ingatlantulajdonos köteles - bizonyítható módon - a rendelet 1. melléklet, vagy 2. mellékletében található adatközlő kitöltésével nyilatkozni Abod Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) arra vonatkozóan, hogy a háztartási hulladék gyűjtéséhez milyen típusú (űrméretű) és darabszámú gyűjtőedényt állított rendszerbe. Az Önkormányzat a nyilatkozatot annak átvételét követő két munkanapon belül köteles rögzíteni.

(2) Az ingatlantulajdonos a háztartási hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a közszolgáltató által rendszeresített érvényes szabvány szerinti gyűjtőedények valamelyikét köteles igénybe venni és kizárólag azt használni.

(3) A háztartási hulladékra vonatkozó közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált ingatlantulajdonost a Közszolgáltató, valamint az Önkormányzat köteles bizonyítható módon írásban tájékoztatni a közszolgáltatás lényeges feltételeiről. A Közszolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének saját internetes honlapján keresztül is eleget tehet.

(4) Az ingatlantulajdonos az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatában rögzített, a háztartási hulladék gyűjtéséhez általa rendszerbe állított gyűjtőedény típusára (űrméretére) és darabszámára vonatkozó választását, a Közszolgáltatóhoz benyújtott egyoldalú nyilatkozatával módosíthatja a rendszeresített gyűjtőedények körének figyelembe vételével, amennyiben az ingatlanán keletkező háztartási hulladék mennyisége rendszeresen

 • a) olyan mértékben lecsökken, hogy kisebb űrméretű rendszeresített gyűjtőedény is elegendő a háztartási hulladék gyűjtéséhez, vagy
 • b) olyan mértékben megnövekszik, hogy nagyobb űrméretű rendszeresített gyűjtőedény szükséges a háztartási hulladék gyűjtéséhez.

(5) Az ingatlantulajdonos nyilatkozatában foglaltak a rögzítést követő hónap első ürítési napjától lépnek érvénybe.

(6) A rendszeresített gyűjtőedények beszerzése, tisztítása, fertőtlenítése, javítása, pótlása az ingatlantulajdonos kötelessége.

(7) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatással érintett területről hozzá kérelemmel fordulókat térítés ellenében - a kérelmezett típusú (űrméretű) és számú — rendszeresített gyűjtőedénnyel ellátni a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(8) A rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezett hulladék súlya

 • a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg
 • b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg
 • c) 240 literes gyűjtőedény esetében 50 kg
 • d) 770 literes gyűjtőedény esetében 175 kg
 • e) 1100 literes gyűjtőedény esetében 250 kg

Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot – negyedévenként 250 kg mennyiségben a Közszolgáltató által meghatározott létesítménybe, valamint az önkormányzat illetékességi területén lévő hulladékudvarba saját maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti lakcímkártya, valamint a közszolgáltatás megfizetését igazoló készpénzátutalási megbízási feladóvevény felmutatásával.

(9) A Közszolgáltató az elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített tartályokban, gyűjtőedényben elhelyezett települési szilárd hulladékok tömegét akkor is, ha azok ürítésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor.

(10) Amennyiben a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék tömege a (9) bekezdésben meghatározott ellenőrzés során történő mérés alapján 20%-kal vagy annál nagyobb mértékben meghaladja a (8) bekezdésben meghatározott mértéket, úgy az előtömörített hulladéknak minősül, az előtömörített hulladékot Közszolgáltató az adott tartályméret egyszeri ürítési díjának 1,5 szeres díja ellenében szállítja el.

(11) Az ingatlantulajdonos a legkisebb rendszeresített űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú edényt nem használhat, illetve nem állíthat rendszerbe.

7. A háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak igazolható módon bejelenteni az ingatlanán folytatott vagy folytatni kívánt - ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb - gazdasági tevékenység során létrejövő, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék keletkezésének a tényét, a keletkezett hulladék minőségét és mennyiségét. A Közszolgáltató e bejelentést annak átvételét követő két munkanapon belül köteles rögzíteni.

(2) Az ingatlantulajdonos által megjelölt minőségű és mennyiségű háztartási hulladékhoz hasonló hulladékhoz kapcsolódó közszolgáltatás igénybevételére a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos írásban külön szerződést köt, abban az esetben, ha a megjelölt hulladék mennyiség a heti 240 litert meghaladja. A szerződésben meg kell határozni különösen

 • a) a gyűjtéshez szükséges gyűjtőedény típusát (űrméret) és számát,
 • b) közszolgáltatás igénybevétele és teljesítése szempontjából a hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó feltételeket (gyűjtés időpontja és gyakorisága, felek kötelezettségei, stb.),
 • c) a közszolgáltatási díj megfizetése kommunális adó formájában történik.

(3) Ha az ingatlantulajdonos által megjelölt minőségű és mennyiségű háztartási hulladékhoz hasonló hulladék mennyisége a heti 240 litert nem haladja meg, akkor az ingatlantulajdonos jogosult igénybe venni külön szerződés megkötése nélkül is a hulladék gyűjtéséhez a háztartási hulladék gyűjtéséhez rendszerbe állított gyűjtőedényt.

(4) A heti 240 litert meghaladó mennyiségű háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtéséhez a Közszolgáltató köteles térítés ellenében biztosítani az ingatlantulajdonosnak a megjelölt minőségű és mennyiségű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt, kivéve, ha az ingatlantulajdonos a szerződésben vállalja, hogy a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül a szükséges gyűjtőedényt más úton beszerzi.

(5) Gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képző elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.

8. A települési hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó közös szabályok

8. § (1) Az ingatlantulajdonos kötelezettsége, hogy az ingatlanon keletkező települési hulladékot - különös tekintettel a hatékony hasznosításra, feldolgozásra, illetve a környezetbarát ártalmatlanításra — az elszállításra való átvételig az ingatlanán gyűjtse, illetve azt megfelelő gyűjtőedényben tárolja.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt, illetve a 7. § (2) bekezdése és a 18. § (2) bekezdése szerinti szerződésben rögzített időben, közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett fedeles gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lenni. A gyűjtőedény (konténer) nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének a megzavarásával.

(3) A települési hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne szóródjon szét, ne porozzon, vagy egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő.

(4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves települési hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(5) Nem szabad a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni települési hulladékként, amely veszélyezteti a gyűjtéssel és szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét.

(6) Nem szabad a közterületre kihelyezett gyűjtőedényt oly módon rögzíteni, amely az edény ürítését lehetetlenné teszi vagy megnehezíti, illetve a gyalogos és gépjármű forgalmat veszélyezteti.

(7) A gyűjtőedényt a gyűjtési és szállítási napok kivételével

 • a) az ingatlanon belül kell elhelyezni és tárolni;
 • b) közterületen csak közterület-használati engedély alapján lehet elhelyezni.

9. § [1] (1) Nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe vennie és azért díjat fizetnie azon gazdálkodó szervezet - gazdálkodó szervezett alatt értetendő a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § 6. pontjában felsorolt szervezet - vagy egyéni vállalkozó ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba kerül bejegyzésre, ahol a szervezet tulajdonosa, ügyvezetője, vagy az egyéni vállalkozó, illetve azok közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi. Egy lakóingatlan kapcsán legfeljebb három gazdálkodó szervezet, vagy egyéni vállalkozó vonható ki így a díjfizetési kötelezettség alól.

(2) Ha az ingatlan gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó székhelyeként, telephelyeként, fióktelephelyeként bejegyzésre került, de a gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó azt kizárólag bérbeadás útján hasznosítja a bérbeadó és egyben tulajdonosi joggal rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó nem köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni és ezért díjat fizetni. A bérbeadás útján történő hasznosítás tényét a gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó a bérbeadásra vonatkozó jogviszonyt magába foglaló okirattal köteles igazolni a szolgáltató felé.

10. § (1) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben tervezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változást megelőzően legalább 7 nappal korábban — írásban értesíteni köteles. Írásbeli értesítés a megadott e-mail címre küldött elektronikus levél is. Emellett ezt az értesítését a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi.

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.

11. § A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik.

9. Elkülönített hulladékgyűjtés

12. §

13. §

14. § Zárt udvarral rendelkező társasházak esetében a zsákok útján történő szelektív hulladékgyűjtés kiváltható a társasház zárt udvarán elhelyezett, a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § szerint meghatározott színes gyűjtőedényekkel, melyeket a Közszolgáltató önköltségi áron biztosít. A gyűjtőedények tisztántartásáért a társasház lakóközössége felel.

15. § Az Önkormányzat által fenntartott közintézményekben a szelektív hulladékgyűjtés a 14. § szerinti színes gyűjtőedények (gyűjtőkonténerek) alkalmazásával valósul meg.

16. § (1) Amennyiben a szelektív hulladék elszállítása a meghatározott időpontban a Közszolgáltató hibájából elmarad, a hulladékot Közszolgáltató köteles 24 órán belül elszállítani.

(2) Közszolgáltató tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat a házhoz menő gyűjtési rendszer szabályairól és esetleges változásairól. A tájékoztatási kötelezettségének eleget tehet a közüzemi számla mellé csatolt szórólappal.

10. Lomtalanítás és kerti hulladékgyűjtés

17. § (1) Az ingatlanokban felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél, mennyiségénél fogva nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.

(2) A lomtalanításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó - társasház és lakásszövetkezet esetében a törvényes képviseletre jogosult – igénybejelentése alapján gondoskodik.

(3) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.

(4) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyezetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.

(5) Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.

(6) Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.

11. A közterületi hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok

18. § (1) A közterületi hulladék vonatkozásában a közterület tulajdonosa, vagyonkezelője köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha a tulajdonában, vagyonkezelésében lévő közforgalmú és zöldterületen települési hulladék keletkezik.

(2) A Közszolgáltató és a közterület tulajdonosa, vagyonkezelője a közterületi hulladékhoz kapcsolódó közszolgáltatás igénybevételére külön írásbeli szerződést köt. A szerződésben meg kell határozni különösen

 • a) a gyűjtéshez szükséges gyűjtőedény típusát (űrméret) és számát,
 • b) közszolgáltatás igénybevétele és teljesítése szempontjából a hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó feltételeket (gyűjtés időpontja és gyakorisága, felek kötelezettségei, stb.),
 • c) a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kikötéseket.

(3) A közterületi hulladék gyűjtéséhez, a háztartási hulladék gyűjtéséhez, illetve a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtéséhez igénybe vehető gyűjtőedények - a rájuk irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával - egyaránt alkalmazhatóak.

12. A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésének megtagadása

19. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha

 • a) az nem a 6. § (1) bekezdés és a 6. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban, illetve a 7. § (2) bekezdése és a 18. § (2) bekezdése szerinti szerződésben rögzített gyűjtőedényben, illetve kiegészítő műanyagzsákban kerül átadásra,
 • b) a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az ingatlan tulajdonosának felróható okból - nem üríthető,
 • c) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot,
 • d) a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet,
 • e) a gyűjtőedényben a 6. § (8) bekezdésében rögzített tömeget meghaladó tömegű hulladékot helyeztek el,
 • f) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak,
 • g) izzásban lévő salakot vagy földet, építési és bontási hulladékot, állati tetemet, elektromos, elektronikai vagy veszélyes hulladékot helyeznek el a gyűjtőedényben,
 • h) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti a települési hulladék elszállítása megtagadásának okáról. Az ingatlantulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha e kötelességének az ingatlantulajdonos a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz eleget, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti, vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban indokoltan és igazoltan felmerült tényleges költségeket a Közszolgáltató - külön tételként feltüntetve - a soron következő számlában érvényesíti.

13. A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése, kedvezmény biztosítása

20. § (1) Szüneteltethető a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladék-gazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybe vétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább 90 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon települési hulladék nem keletkezik.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése, legfeljebb évente 6 hónapos időszakra terjedhet. A fennmaradó 6 hónapos időszakra a díjfizetési kötelezettség fennáll.

(3) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlantulajdonos a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.

(4) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni, és a közszolgáltatást a továbbiakban igénybe venni.

(5) Ha a szünetelés ideje alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék kerül kihelyezésre az előírt gyűjtőedényben, úgy — az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a települési hulladékot köteles begyűjteni és elszállítani.

14. A közszolgáltatási díjfizetés

21. § (1) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla alapján

 • a) a természetes személy ingatlanhasználók negyedévente utólag,
 • b) a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint fizetik meg.

(2) A lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek stb.) által közösen használt gyűjtőedények után a közszolgáltatás díja – a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében – lakóegységek alapján fizetendő.

(3) Az ingatlanhasználó köteles a számlát a Koordináló szerv által kiállított számlán szereplő határidőre megfizetni.

(4) Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március 31. napjáig kiállított számlák vonatkozásában a számla kiállítója, a 2016. április 1. napjától kiállított számlák vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik.

(5) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetén – melyekről az Önkormányzat köteles adatot szolgáltatni Közszolgáltató részére – a fizetendő közszolgáltatási díj, az éves közszolgáltatási díj 50 %-a.

(6) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében a közszolgáltatás időtartama (használati szezon) minden év április 1. napjától szeptember 30. napjáig tart heti ürítési gyakoriság mellett.

(7) A közszolgáltatás igénybevételének módja az üdülőingatlanok esetében is gyűjtőedény vagy a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsák, melyek űrtartalma nem lehet kevesebb 120 l-nél.

22. § (1) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlantulajdonos köteles fizetni.

(2) Nem terheli díj azon ingatlant ahol a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség a 20 §. (1) bekezdés alapján szünetel.

15. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

23. §

24. §

25. §

16. Ingatlanok, közterületek tisztán tartása

26. § (1) Az Önkormányzat köteles gondoskodni a közterületek rendszeres tisztításáról, portalanításáról, a téli üzemeltetés megszervezéséről (hóeltakarítás, síkosság-mentesítés), a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról.

(2) Az Önkormányzat a jogszabályokban előírtak alapján gondoskodik a közutak állapotának felülvizsgálatáról és a szükséges javítások elvégzéséről, járdák létesítéséről, az úttest és a járda közötti zöldsávban lévő árkok, csapadékvíz-elvezető rendszerek terv szerinti kialakításáról.

27. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

 • a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), valamint az úttestig terjedő közterület tisztántartásáról, a nyílt árkok folyamatos rendben tartásáról, továbbá műtárgyainak tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról;
 • b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek (kapualj, lépcsőház, folyosó, pince, padlástér, stb.) valamint udvarok és kertek környezet-egészségügyi (köztisztasági-, települési környezet tisztasági) tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló-mentesítéséről.

(2) Tilos a csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkok betemetése.

(3) Tilos az ingatlanokon minden olyan lom, hulladék tárolása, mely veszélyezteti az emberi egészséget, szennyezi a környezetet és rontja a rendezett városképet.

28. § (1) Az ingatlan tulajdonosa téli időszakban, havazást követően az ingatlanát közvetlenül határoló közterületen lévő járdáról a havat, jeget haladéktalanul köteles eltakarítani, a síkosság-mentesítést elvégezni.

(2) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell felhalmozni, hogy az a csapadékvíz elfolyását ne gátolja, illetve oly módon, hogy a gyalogos- és közúti forgalom biztonsága és zavartalansága biztosított legyen.

(3) Tilos az összegyűjtött hó elhelyezése gyalogos közlekedési útvonalon, útkereszteződésben, úttorkolatban, a kapubejáró elé annak szélességében, a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, a tömegközlekedésre szolgáló jármű és a járda közötti területen, a közüzemi-, szolgáltatási-, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.

(4) A hóeltakarítás és a jégmentesítés során tilos környezetszennyező anyagokat (pl. konyhasó), darabos, sérülést okozó anyagokat, valamint bomló és szerves anyagokat használni.

(5) A jégmentesítésre homokot, hamut, fűrészport, kőporlisztet kell szóróanyagként használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra, síkosság-mentesítésre kötelezettnek kell gondoskodnia.

17. Az építtető, kivitelező felelősségei

29. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az ingatlan tulajdonosának és az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2) Építési beruházás esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.

(3) Építésnél, felújításnál, vagy bontásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.

(4) Közterületen- a (7) bekezdésben foglalt kivételekkel-építési és egyéb törmelék csak konténerben és legfeljebb 3 napig tárolható, ezután a Polgármester a mulasztó költségére és veszélyére elrendelheti a jogtalanul tárolt anyagok elszállítását.

(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a Polgármester, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.

(6) Közterületen- a (7) bekezdésben foglalt kivétellel-építőanyag legfeljebb 3 napig tárolható.

(7) Tilos közúton, útpadkán építési törmeléket, valamint bármilyen egyéb hulladékot elhelyezni.

30. § (1) A község területén hulladékot elszórni, eldobni, egészségre és környezetre ártalmas anyagot és folyadékot, szennyvizet kiönteni, kivezetni, vagy a környezetet bármilyen egyéb módon szennyezni tilos.

(2) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg — ellenkező bizonyításig — az ingatlan tulajdonosát terheli.

31. § A község területén szennyező anyagot (hulladékot, folyadékot, stb.) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítás során por, elfolyás, vagy egyéb szennyeződés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

32. § (1) Állati tetemet és minden olyan anyagot, amely a környezetet szennyezi, a lakosság egészségét veszélyezteti, vagy élősdiek számára tápot nyújthat, sem köz-, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.

(2) Elhullott állat tetemét az állat tulajdonosa köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnak és saját költségén - a tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkező személlyel, vállalkozóval - azonnal elszállíttatni. Az állati tetemek közterületről történő elszállíttatásáról a Polgármesteri Hivatal a bejelentést követően azonnal gondoskodik.

33. § Közterületet fekáliával és állati ürülékkel szennyezni tilos. A közterületen sétáltatott háziállatok ürülékét az állat tulajdonosa azonnal köteles feltakarítani.

18. Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése

34. § (1) A hulladék-gazdálkodási közszolgáltatásban bekapcsolt területeken a hulladék gyűjtése gyűjtő edényben történik.

(2) A kerti hulladék elégetése a 34. § (3)–(5) bekezdésében szabályozott módon engedélyezett az ingatlan tulajdonos tulajdonát képező ingatlan határain belül.

(3) A kerti hulladékot jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet égetni oly módon, hogy az égetés hősugárzása emberi egészséget és környezetet ne veszélyeztesse.

(4) Kerti égetés keretében nem égethető ipari eredetű hulladék például PVC, műanyag fólia, flakon, veszélyes hulladék, stb.

(5) A napi égetést a nyári időszámítás szerinti időszakban 10 és 19 óra között és téli időszámítás szerinti időszakban 10 és 17 óra között szabad végezni, szélcsendes időben, hétfőtől péntekig.

(6) Hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

(7) Amennyiben a nyílttéri égetés gazdasági tevékenység keretében történik az égetésről jegyzőkönyvet (fényképet) kell készíteni és azt meg kell küldeni az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére az eljárás lefolytatása céljából.

19. Ellenőrzés

35. § Jelen rendeletben írt kötelezettségek teljesítését, illetőleg annak ellenőrzését az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője végzi.

20. Záró rendelkezések

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

37. § Hatályát veszti:

 • 1) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2003.(XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) ,
 • 2) Az R-t módosító 14/2008.(XII.21.) önkormányzati rendelet,
 • 3) Az R-t módosító 9/2007.(XII.4.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

NYILATKOZAT TERMÉSZETES SZEMÉLY INGATLANTULAJDONOS ÜGYFÉL

* Ügyfél neve:

* Anyja leánykori neve:

* Születési helye:

* Születési ideje:

* Fogyasztási hely címe:

Abod

* Levelezési címe:

* Számlázási címe:

Telefonszám:

E-mail:

Ügy típusa:

* Szabványos gyűjtőedény mérete, mellyel a közszolgáltatást igénybe kívánja venni:

.... db 110 literes

..... db 120 literes

.... db 240 literes

.... db 1100 literes

* Amennyiben 2014.01.01 után lett kötelezett a szolgáltatás igénybevételére (akkor költözött az adott ingatlanba), abban az esetben kérjük, itt adja meg a szolgáltatás igénybevételének kezdeti dátumát:

Csatolt dokumentumok:

adás-vételi szerződés □
tulajdoni lap □
bérleti szerződési □
egyéb................................................................. □

a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Abod, 201_______________________ .____ .__________________ Előfizető aláírása

2. melléklet

NYILATKOZAT NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY INGATLANTULAJDONOS VAGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜGYFÉL

* Ügyfél neve:

* Adószáma:

* Cégjegyzék/nyilvántartási/regisztrációs száma:

* Fogyasztási hely címe:

Abod

* Levelezési cím:

* Számlázási cím:

Kapcsolattartó neve:

Telefonszám:

E-mail:

Ügy típusa:

* Szabványos gyűjtőedény mérete, mellyel a közszolgáltatást igénybe kívánja venni:

... db 110 literes

... db 120 literes

... db 240 literes

.... db 1100 literes

* Amennyiben 2014.01.01 után lett kötelezett a szolgáltatás igénybevételére (akkor költözött az adott ingatlanba), abban az esetben kérjük, itt adja meg a szolgáltatás igénybevételének kezdeti dátumát:

Csatolt dokumentumok:

adás-vételi szerződés □
tulajdoni lap □
bérleti szerződési □
cégkivonat □
vállalkozói igazolványt □
aláírási címpéldány □
egyéb................................................................. □

a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Abod, 201_______________________ .____ .__________________ Előfizető aláírása

3. melléklet

Abod Község területére kihelyezett gyűjtőedényzetek típusai

60 l-es gyűjtőedényzet

120 l-es gyűjtőedényzet

240 l-es gyűjtőedényzet

770 l-es gyűjtőedényzet

1100 l-es gyűjtőedényzet


[1] A 9. § az Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.