Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2021. 06. 14

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről

Taktaszada Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a Taktaszada Község közigazgatási területén történő házasságkötésekre terjed ki.

(2) Az önkormányzat a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget a Taktaszadai Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (3921 Taktaszada Kossuth u. 74.) és a Házasságkötő termében (3921 Taktaszada, Petőfi u. 17.) biztosítja.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

2. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezését, a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését, a házasságkötésre történő bejelentkezéskor kell kérni, melyről a jegyző az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szabályai szerint – az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével - dönt.

(2) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani hivatali munkaidőn túl hétfő, kedd, szerda, csütörtök napokon 16.00 órától - 18.00 óráig, pénteken 14.00 órától - 18.00 óráig, szombaton 10.00 órától- 19.00 óráig terjedő időintervallumban lehet.

(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés szombati napokon 10.00 órától -19.00 óráig terjedő időintervallumban tartható.

Az anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén az önkormányzat részére fizetendő díj

3. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény önkormányzat által biztosított hivatali helyiségeiben, továbbá a hivatal helyiségen kívül történő szolgáltatásért az anyakönyvi eseményt igénybe vevők ezen rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló orvosi igazolással alátámasztott súlyos egészségi állapota, mozgásképtelensége miatt különös erőfeszítés lenne számára a hivatalos helyiségben való megjelenés, mely esetén a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény az önkormányzat felé térítésmentes.

4. § (1) Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény szolgáltatási díja 16.220.-Ft. Ezen összeg magában foglalja a szervezési költséget és az anyakönyvvezető rendelkezésre állását.

(2) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli lebonyolításáért 21.630.- Ft szolgáltatási díjat kell fizetni. Ezen összeg magában foglalja a szervezési többletköltséget és az anyakönyvvezető rendelkezésre állásának huzamosabb időtartamát.

(3) A szolgáltatási díjat az anyakönyvi eseményt megelőzően öt nappal kell befizetni a Taktaszadai Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára.

(4) A szolgáltatási díj megfizetésének hiányában a rendezvény nem tartható meg.

(5) Ha a (1)-(2) bekezdés szerinti anyakönyvi esemény elmarad a megfizetett szolgáltatási díj külön értesítés alapján 15 napon belül kifizetésre kerül a befizető fél részére.

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

5. § (1) Hivatali munkaidőn kívüli, de hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, amennyiben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő kiadását nem kéri – eseményenként 13.000 Ft díjazás illeti meg.

(2) Hivatali munkaidőn kívüli, a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, amennyiben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő kiadását nem kéri, anyakönyvi eseményenként 17.000.-Ft díjazás illeti meg.

Záró rendelkezések

6. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívül történő engedélyezéséről és a fizetendő díjakról szóló 3/2017.(III.17.) önkormányzati rendelet.

7. § Hatályát veszti a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívül történő engedélyezéséről és a fizetendő díjakról szóló című 3/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelet.

8. § Ez a rendelet 2021. június 14-én lép hatályba.