Karancsberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Karancsberény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Karancsberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Karancsberény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Karancsberény Község Önkormányzatának Polgármestere a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Karancsberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a 2020. évi költségvetési beszámolóját az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 163 325 e Ft azaz százhatvanhárommillió-háromszázhuszonötezer Ft bevétellel

b) 123 596 e Ft azaz százhuszonhárommillió-ötszázkilencvenhatezer Ft kiadással

c) 39 729 e Ft azaz harminckilencmillió-hétszázhuszonkilencezer Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat részletes, intézményenkénti és feladatonkénti bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. és 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát, a 2020. évi személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

3. § Az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadások teljesítését, valamint ezek feladatonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

38 176 e Ft azaz harmincnyolcmillió-százhetvenhatezer Ft főösszegben

hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján

429 232 e Ft azaz négyszázhuszonkilencmillió-kettőszázharminckettőezer Ft-ban

állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2017-2020. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait a 7. számú melléklet szerint elfogadja.

6. § Az önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását a 8. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt az önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójának közzétételére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ának megfelelően.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1.sz. mell..pdf

2. melléklet

2. sz. mell..pdf

3. melléklet

3. sz. mell..pdf

4. melléklet

4. sz. mell..pdf

5. melléklet

5. sz. mell..pdf

6. melléklet

6. sz. mell..pdf

7. melléklet

7. sz. mell..pdf

8. melléklet

8. sz. mell..pdf