Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

Hatályos: 2021. 06. 15

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

Szántód Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat és hatáskörében, az önkormányzat Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja községképi, kereskedelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi, köztisztasági és közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározni a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályait.

(2) A közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit, állaguk sérelme nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával, rendeltetésszerűen, mindenki ingyenesen használhatja.

(3) E rendelet alkalmazásában a közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosítása, a pihenő és emlékhelyek kialakítása és a közművek elhelyezése.

(4) E rendelet alkalmazásában:

 • a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos vagy a használó (a továbbiakban együtt: tulajdonos) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat
 • b) üdülőterület: a hatályos rendezési terv szerint üdülő övezetbe tartozó tömbök

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

 • a) Szántód Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földterületekre,
 • b) az önkormányzat tulajdonában lévő földterületnek és építménynek közhasználatra átadott részére,
 • c) magánszemély vagy jogi személy tulajdonában álló földterület közhasználatra átadott részére.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a piaci helyhasználat engedélyezésére és az ezzel kapcsolatos díj megfizetésére.

3. A közterület rendeltetéstől eltérő célú használata

3. § (1) A közterületet, mások közterület-használatát korlátozó vagy kizáró módon használni, kizárólag e rendeletben szabályozott esetekben és módon, az önkormányzattal kötött közterület bérleti szerződés (a továbbiakban: bérleti szerződés) alapján, közterület bérleti díj (a továbbiakban: bérleti díj) ellenében lehetséges.

(2) A bérleti díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Közterületet rendeltetésétől eltérő célra csak bérleti szerződés alapján szabad használni. A rendeltetéstől eltérő használat ideiglenes jellegű, bérleti szerződés határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre, köthető.

(2) A bérleti szerződés megkötésére irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmet annak kell benyújtania, aki a közterületet használni kívánja.

(3) A kérelmekről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(4) A kérelmet a szükséges szakhatósági engedélyekkel együtt a közterület igénybevétele előtt legalább 15 nappal kell benyújtani.

(5) Építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezése céljára a bérleti szerződés megkötését a kivitelezést megrendelő ingatlan tulajdonosának a kivitelező vállalkozó megjelölésével, vagy a kivitelezőnek kell kérnie. A közterület igénybevételének befejezése után az eredeti állapot helyreállításáért a bérlő és a kivitelező egyetemlegesen felelős.

(6) Kereskedelmi tevékenység folytatása céljára bérleti szerződés a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) kormányrendelet alapján köthető.

5. § (1) A bérleti szerződés iránti kérelemnek tartalmazni kell:

 • a) a kérelmező családi és utónevét, lakóhelyének és székhelyének címét, adóazonosító számát,
 • b) a közterület igénybevételének célját és időtartamát,
 • c) a közterület nagyságát, helyét, a használat módjának meghatározását és a napi árusítás időtartamát,

(2) A bérleti szerződés iránti kérelemhez csatolni kell

 • a) a mezőgazdasági kistermelők és őstermelők esetében az őstermelői igazolvány másolatát, vállalkozó esetén a vállalkozói engedély vagy a cégbírósági végzés másolatát, egyéb esetben a folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát,
 • b) a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek másolatát,
 • c) út, járda, térburkolat, zöldterület esetén a terület helyreállítására vonatkozó megrendelés másolatát, vagy a kérelmező nyilatkozatát és igazolását, hogy a helyreállítást önerőből és kellő szakértelemmel el tudja végezni,
 • d) idényjellegű és alkalmi árusítás esetén a mobil árusítópult megjelenését ábrázolótervet vagy fényképet,
 • e) rendezvény, vásár esetén, továbbá közterületi szemétgyűjtőbe kerülő, a termék jelentős hányadát kitevő hulladékot eredményező áru értékesítésére irányuló kérelem esetén a közterület fenntartójával kötött megállapodás másolatát a terület takarítására és az értékesítésből származó hulladék elszállítására vonatkozóan,
 • f) azon berendezési tárgyak elhelyezése és üzemeltetése esetén, melyeknek időszakos felülvizsgálata szükséges, az utolsó érvényes felülvizsgálati szakvélemény másolatát,
 • g) a tüzelőanyag-tárolás és a politikai célú közterület-használat kivételével a közterület tervezett használatát és berendezését bemutató helyszínrajzot 1:200 vagy 1:1000 méretarányban, valamint műszaki leírást,
 • h) üzleti előkert létesítése esetén az előkertet, annak berendezéseit és környezetét ábrázoló nézetrajzokat 1:50 vagy 1:100 méretarányban, vagy távlati képet, fotómontázst,
 • i) közterületi épületek, pavilonok, hirdető- és információs berendezések, valamint szárazföldhöz csatlakozó vízi állások esetén ezek tervdokumentációját.

6. § (1) A bérbeadó nem köt bérleti szerződést azzal:

 • a) akivel szemben jogosulatlan vagy szerződésellenes közterület-használat miatt 2 éven belül szerződésbontásra, felmondásra, felmondás érvényességének megállapítására vagy kártérítési eljárásra került sor,
 • b) akit jogosulatlan kereskedés miatt 2 éven belül szabálysértési bírsággal sújtottak,
 • c) akinek az önkormányzattal szemben köztartozása, vagy polgári jogi megállapodásból eredő egyéb tartozása van.

(2) A bérleti szerződés nem mentesíti a bérlőt a közterület-használathoz kapcsolódó egyéb hatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól.

(3) A bérleti szerződés egyedi pályázati kiírás alapján a pályázat nyertesével köthető.

(4) Az alkalmi rendezvények helyét és idejét a bérbeadó esetenként állapítja meg.

7. § (1) Bérleti szerződés nélkül használható a közterület:

 • a) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásakor,
 • b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezésekor,
 • c) a közterületen, és az alatta vagy felette elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,
 • d) a közterületbe a járdaszinttől mért 3,0 m magasságig legfeljebb 10 cm-re, 3,0 m magasság felett legfeljebb 50 cm-re benyúló üzlethomlokzat elhelyezéséhez,
 • e) háztartási hulladéktároló edényzetnek kizárólag a szállítás napján történő elhelyezéséhez,
 • f) szervezett lomtalanítás előzetesen meghirdetett idejére a háztartási lim-lom elhelyezéséhez.

(2) Közterületet felbontani – az azonnali hibaelhárítás kivételével – a közút kezelőjének előzetes hozzájárulása alapján, szeptember 1. és június 1. közötti időszakban lehet oly módon, hogy a teljes helyreállításnak is meg kell történnie az engedélyezett időszakban. Amennyiben az engedélyezett időszakban nem fejeződik be az építés és helyreállítás, úgy a terület ezen időszakban történő használatáért az 1. melléklet szerinti bérleti díjat köteles az építtető fizetni.

4. A közterület használatának módja

8. § (1) Közterületet – az egyéb feltételek megléte esetén is – csak úgy szabad bérbe adni, hogy a szükséges gyalogos közlekedési sáv mindenkor biztosítva legyen.

(2) A bérbeadó a szerződésben kikötheti, hogy a bérlő a közterületen milyen anyagú, színű, formájú és méretű tárgyakat helyezhet el.

(3) A bérlőnek a közterületet úgy kell használnia, hogy az ne zavarja a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát.

(4) A közterületen elhelyezett tárgyakat, valamint a használt közterületet a bérlő köteles rendben és tisztán tartani. A keletkezett hulladék elszállítása a bérlő kötelessége. Építési törmelék tárolására csak azzal köthető bérleti szerződés, aki vállalja, hogy konténerben helyezi el a törmeléket.

(5) A bérlő vagy megbízottja a bérleti szerződés eredeti példányát köteles a tevékenység folytatásának helyén tartani, és azt az ellenőrzésre jogosult személynek bemutatni.

(6) A bérleti szerződésben a bérlőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a bérlet megszűnésével a közterületet eredeti állapotba visszaállítja.

9. § (1) A bérbeadó nem köthet bérleti szerződést, kivéve önkormányzati érdekből:

 • a) a vízből kiemelt vízi állások, vízi járművek elhelyezésére,
 • b) üzemképtelen jármű, roncsjármű, járműkarosszéria tárolására,
 • c) autóbusz, tehergépkocsi, pótkocsi, utánfutó, lakókocsi, büfékocsi tárolására,
 • d) cirkusz és állatbemutató elhelyezésére a városközpontban és az üdülőterületen,
 • e) mutatványos tevékenység folytatására – az alkalmi rendezvényeket kivéve – a az üdülőterületen,
 • f) építésből és bontásból származó anyagok tárolására június 1. – augusztus 31. közötti időszakban a Balaton-part és a 7-es főút közötti területen, az üdülőterületen, kivéve az élet- és balesetveszély, valamint a hibaelhárítás, továbbá a városrekonstrukció miatt halaszthatatlan munkákat,
 • g) üdülőterületen olyan üzleti előkert létesítésére, amely nem vendéglátó-ipari célt szolgál,
 • h) sátorgarázsok felállítására, elhelyezésére,
 • i) lakó-és szállítókonténer elhelyezésére,
 • j) szállás-, üdülés céljára szolgáló eszköz, tárgy felállítására, elhelyezésére,
 • k) közparkok, közkertek, közterületen lévő füves-, fás zöldfelületek területén járművek, eszközök, használati tárgyak felállítására, elhelyezésére, gépkocsik parkolására,
 • l) koldulás célját szolgáló eszköz elhelyezésére.

(2) Üdülőterületen június 1 - augusztus 31. közötti időszakban kizárólag az alábbi árusító, szolgáltató tevékenység folytatására köthető bérleti szerződés:

 • a) hírterjesztéssel, művelődéssel, idegenforgalommal, szerencsejátékkal, sportrendezvénnyel, politikával kapcsolatos kiadványok, jegyek árusítása, vendéglátó-ipari előkert, portrérajzolás, bérkocsi, taxi állomáshely,
 • b) alkalmi rendezvényen, vásáron az alkalomnak megfelelő cikkek árusítása.

10. § (1) A bérbeadó azzal köt bérleti szerződést, aki az 1. mellékletben meghatározott bérleti díj megfizetését vállalja.

(2) A hat hónapnál rövidebb időtartamra kötött bérleti szerződés esetén a bérleti díjat a szerződéskötéskor egy összegben, ennél hosszabb időtartalmú bérleti jogviszony esetén a szerződésben foglaltak szerint kell megfizetni.

(3) Ha pályázat útján történik a szerződéskötés, akkor a pályázat nyertese által felajánlott díjjal kell a szerződést megkötni.

(4) A bérbeadó az 1. mellékletben szereplő bérleti díjnál alacsonyabb összegű bérleti díjra is szerződést köthet, illetve a bérleti díj fizetésétől eltekinthet, ha

 • a) a közterület-használat különösen fontos önkormányzati érdeket szolgál,
 • b) a bérlő a szerződésben olyan módon ellentételezi a bérleti díjat, mellyel az önkormányzat tulajdonában vagyonnövekedést eredményez, vagy önkormányzati feladatot vállal át,
 • c) úszótelkes lakóépület építésénél, átalakításánál, bővítésénél vagy felújításánál építési, és anyagtároló terület szükséges.

(5) A bérleti díj meghatározásakor minden megkezdett négyzetméter, és a hónapokban meghatározott bérleti időtartam minden megkezdett hónapja egésznek számít.

(6) Az egy évet meghaladó bérleti szerződések esetén a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő éves értékállandósági tényezőt kell kikötni a szerződésben foglalt bérleti díjon felül.

11. § (1) A zöldterületnek minősülő közterület az általános szabályoknak megfelelően használható.

(2) Ha a zöldterület használata bérleti szerződés alapján történik, és ennek során a zöldterületen lévő növényzet károsodása várható, a bérlő köteles az önkormányzat részére előzetes kártalanítást fizetni.

(3) A zöldkár minimális mértékét a 2. melléklet állapítja meg, mely alapján a bérlő és az önkormányzat, vagy az önkormányzati vagyon kezelésével megbízott szerv megállapodást köt a kártalanítás tárgyában.

(4) A bérlő a tevékenység megkezdése előtt köteles igazolni a kártalanítás megfizetésének tényét. A megállapodás alapján fizetett összeg nem mentesíti a bérlőt a ténylegesen okozott kár megtérítése alól.

12. § (1) A bérleti szerződés a szerződésben meghatározott idő lejártával megszűnik.

(2) A határozott időtartam lejárta előtt azonnali hatályú rendkívüli felmondással élhet a bérbeadó, ha a bérlő

 • a) a közterületet nem a bérleti szerződésben foglalt célra és a szerződésben meghatározott feltételek szerint használja,
 • b) nem, vagy nem csak azt a közterületet használja, amelyre a bérleti szerződés alapján jogosultságot szerzett,
 • c) a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, különösen ha az esedékessé váló bérleti díjat felhívás ellenére sem fizeti meg.

(3) A bérlőt is megilleti a határozott időtartam lejárta előtt a rendkívüli, azonnali hatályú felmondás joga, ha a bérbeadónak felróható okból a közterületet a szerződésben meghatározott célra nem tudja használni.

(4) Ha a bérlő, az érdekkörében felmerülő bármely okból, a bérelt közterületen a határozott időtartam lejárta előtt tevékenységét megszünteti, egyoldalú felmondással nem élhet, de kezdeményezheti a bérbeadónál a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését.

13. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, az Mgtv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(3) A közterület filmforgatási célú használata díjának felső határa forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás esetén a turisztikailag kiemelt területen 500,- Ft/m2/nap, egyéb területen 200 Ft /m2/ nap. Mentesül a díj megfizetése alól a kérelmező, amennyiben oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú filmalkotást forgat, és kérelmében a díjmentességre vonatkozó igényét megjelöli.

(4) Turisztikailag kiemelt terület a 7-es úttól északra lévő terület és Szántódpuszta.

14. § (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá, ha az az önkormányzati rendezvényeket akadályozza.

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(4) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.”

5. A jogosulatlan közterület használat

15. § (1) A közterületen bérleti szerződés nélkül elhelyezett tárgyakat az Önkormányzat a tulajdonos veszélyére, kárára és költségére elszállíttathatja. Az elszállítás nem mentesíti a közterület jogcím nélküli használóját e rendeletben, vagy más jogszabályban előírt szankciók viselése alól.

(2) A tulajdonos az elszállított tárgyat, az eltávolítástól számított 90 napon belül, a megállapított költségek megfizetése után, visszakaphatja. E határidő letelte után csak a tárgy értékesítéséből befolyt, és a megállapított költségekkel csökkentett összegre tarthat igényt.

(3) Engedély nélküli közterület-használat esetén, annak megállapításáról történő értesítést követően kötött szerződésben, a bérleti díjra 50 % pótdíj állapítandó meg.

(4) Az engedély nélküli használat időtartamára vonatkozóan a bérleti díjra 100 % pótdíj állapítandó meg.

(5) Amennyiben a bérelt közterületet a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül másnak továbbadja, úgy a bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a bérlő a bérleti díjon felül 200 % pótdíjat köteles fizetni.

6. Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet 2021. június 15. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet.pdf