Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01

Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét gyakorló Szedres Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (3)-(4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében és 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (3)-(4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében és 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Jövedelem igazolható)

  • „a) a munkaviszonyból származó, havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a Szoctv. 10. § (1) bekezdés szerinti igazolással;”

3. § Az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lakhatási célú települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.”

4. § Az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Bizottság jövedelmi helyzettől függetlenül hivatalból rendkívüli települési támogatást állapít meg különösen iskoláztatáshoz, a lakáscélú települési támogatás éves összegét meghaladó, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítéséhez, élelmezéshez.”

5. § Az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a ruházat, a tankönyv, a tanszer, a tüzelő biztosítása, a közüzemi és szolgáltatási díjak közvetlenül a szolgáltatónak történő kifizetése, átutalása, illetve a gyermekintézmények térítési díjának közvetlen befizetése.”

6. § Hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet

  • a) 1. §-a,
  • b) 23. § (2) bekezdése,
  • c) 26. § (3) bekezdés c) pontja,
  • d) 8. alcíme.

7. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

Kovács János
polgármester

Honti Sándor
jegyző