Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 06. 15

Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Kötegyán Község Önkormányzatának Polgármestere - tekintettel a 271/2021. (V.21.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbítására, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Kötegyán Község Önkormányzata képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó, Kötegyán Község közigazgatási területén lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre.

2. § Kötegyáni Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a Gyvt-ben meghatározott természetbeni ellátások, gyermekjóléti alapellátások közül az alábbiakat biztosítja:

 • a) gyermekétkeztetés,
 • b) gyermekjóléti szolgáltatás,
 • c) gyermekek napközbeni ellátása,
 • d) gyermekek esélynövelő szolgáltatása.

3. § Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés helyi formái:

 • a) intézményi gyermekétkeztetés,
 • b) szünidei gyermekétkeztetés.

4. § (1) Az óvodai és az általános iskolai intézményi gyermekétkeztetést és a szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha Intézménye útján biztosítja.

(2) Az intézményi gyermekétkeztetés iránti kérelmeket Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha Intézménye vezetőjéhez kell benyújtani.

(3) Az önkormányzat az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés a Gyvt. 21/B §-a szerint biztosítja, további kedvezményeket, mentességeket nem állapít meg.

(4) Az óvodai és iskolai intézményi gyermekétkeztetés térítési díját az igénybevételt követő hónap 15. napjáig kell megfizetni.

(5) Az óvodai és iskolai intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait külön rendelet állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a kötegyáni lakóhellyel, vagy amennyiben életvitelszerűen tartózkodási helyén lakik, tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a szünidei étkezést a tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendeletben meghatározott

 • a) őszi, téli és tavaszi tanítási szünet időtartama alatt,
 • b) nyári tanítási szünet időtartama alatt, a tanév végét követő hét első munkanapja és augusztus 31. napja közötti időszakban, legalább 43 munkanap, valamint
 • c) az a) és b) pontok időtartamára eső, az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon biztosítja.

(3) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényeket a szülő vagy más törvényes képviselő az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújthatja be a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatalban írásban, vagy elektronikusan az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott módon.

(4) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényeket a jegyző bírálja el.

6. § (1) Ha az intézményi vagy szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a kötelezett a Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha Intézménye vezetőjénél bejelenti

 • a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
 • b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést

(2) A kötelezett az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül az intézményi gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(3) A távolmaradás bejelentését elmulasztó ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre jogosult igénybe vevő a mulasztással érintett étkezési napokra teljes összegű térítési díj megfizetésére kötelezett.

7. § Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Sarkadi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata útján látja el.

8. § Az önkormányzat az óvodáskorú gyermekek napközbeni ellátását Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha Intézménye útján biztosítja.

9. § Az önkormányzat a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaként a Gyvt. 38/A. §- szerinti Biztos Kezdet Gyerekházat tart fent.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi feladatairól szóló 9/2006. (VIII.22.) számú önkormányzati rendelete.