Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/1999. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a középületek és közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

Hatályos: 1999. 06. 24 - 2003. 11. 20

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/1999. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a középületek és közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

1999.06.24.

Szarvas város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésének a használatáról szóló 1995. LXXXIII. Törvény 21.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16.§. (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya Szarvas város közigazgatási területén kiterjed minden középületre és közterületre.

(2) Valamennyi középületet és közterületet fel kell lobogózni:

a) március 15-én, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napján,

b) augusztus 20-án, államalapító Szent István ünnepén,

c) október 23-án az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napján.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt napokon középületekre és közterületekre a magyar nemzeti lobogót, a Fő térre a magyar nemzeti lobogót, valamint Szarvas város zászlaját kell kitűzni.

2. § (1) A magyar nemzeti lobogó beszerzéséről a középület tulajdonosa, használója (továbbiakban tulajdonos), közterületek tekintetében Szarvas Város Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.

(2) Szarvas város zászlójának beszerzése, megfelelő tárolása és őrzése a Polgármesteri Hivatal feladata.

(3) A nemzeti ünnepekről történő méltó megemlékezés érdekében tiszta, jó állapotban lévő zászlókat kell használni a fellobogózáskor.

3. § (1) A fellobogózást az ünnepnap reggel 06.00 óráig, a zászlók leszedését az ünnepnap elteltét követő nap 18.00 óráig kell elvégezni.

(2) Közterületeken álló létesítményekre, különösen közvilágító berendezésekre zászlótartót csak úgy szabad felszerelni, hogy a létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, balesetet ne okozzon.

4. § (1) Szarvas Város Polgármestere (továbbiakban: polgármester) az 1. § (2) bekezdésben felsorolt ünnepeken kívül is elrendelheti Szarvas közterületeinek teljes vagy részleges fellobogózását.

(2) A közterületek közül azokat, melyeket az ünnepi esemény jellegéhez képest fel kell lobogózni, a polgármester határozza meg.

(3) A fellobogózás egyes útvonalakon vagy egyes útvonalak által határolt közterületekre is elrendelhető.

(4) Nemzetközi jelentőségű rendezvények alkalmából a rendezők kérhetik a polgármestertől a fellobogózás elrendelését, amennyiben vállalják annak költségeit.

5. § Magyarország történelmének tragikus eseményei, valamint köztiszteletben álló, így különösen a Magyar Köztársaság közjogi méltóságai, szarvas országgyűlési képviselői, díszpolgárai, a Képviselő-testület tagjai elhunyta vagy tömegszerencsétlenség esetén a polgármester elrendelheti az önkormányzati tulajdonban lévő középületek gyászlobogóval való fellobogózását, és/vagy a Fő tér zászlórúdjaira a magyar nemzeti lobogó és Szarvas város zászlajának felvonását, majd félárbócra eresztését.

6. § E rendelet 1999. június 24-én lép hatályba.