Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről

Hatályos: 2021. 06. 15

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati kitüntetések

1. § Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen rendeletével elismerő címeket, szakmai elismerő címeket és önkormányzati elismerést (a továbbiakban együtt: önkormányzati kitüntetések) alapít; rendelkezik továbbá az azokkal összefüggő anyagi és eljárási jogi kérdésekről.

2. § Elismerő címek: Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csákvár város kulturális, sport és művészeti értékeinek megőrzéséért és gyarapításáért, gazdasági fejlődésének előmozdításáért, a Csákváron élők és a településre érkező vendégek kapcsolatainak, együttműködésének erősítéséért, a helyi közösségi értékek ápolásáért és a helyi közélet színesítéséért végzett kiemelkedő teljesítmények elismerésére a következő önkormányzati elismerő címeket (a továbbiakban: elismerő cím) alapítja:

 • a) „Csákvár Ifjúsági Díja”
 • b) „Csákvár Tiszteletbeli Polgára Díj”
 • c) „Csákvárért Díj”
 • d)[1] „Csákvár Város Díszpolgára Elismerő Cím”
 • e)[2] „Nyugdíjba Vonuló Elismerése".

3. § (1) Szakmai elismerő címek: Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szakmai elismerő címeket (a továbbiakban: szakmai elismerő cím) alapít azon személyek településért végzett – legalább egy évtizedes – munkájának elismerésére, akik magas szintű tárgyi tudással, hivatástudattal Csákvár város lakóinak közszolgáltatásokkal történő ellátását szolgálják, vagy egyéb közérdekű tevékenységükkel a közjó érvényesülését elősegítik.

(2) A szakmai elismerő cím megnevezése a képviselő-testület döntése alapján: „Csákvár Város ….(közszolgáltatás/közérdekű tevékenység megnevezése)..-ért Emlékplakett” lehet.

(3) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalapítja továbbá a „Csákvár Város Közszolgálatáért Díj” szakmai elismerő címet.

4. § Önkormányzati elismerés: Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvár város közigazgatási területén családi házzal, sorházi lakással, vagy egyéb lakással rendelkező magánszemély - beleértve az ingatlantulajdonost és más, az ingatlant egyéb jogcímen jogszerűen használó személyeket -, továbbá a Csákvár város közigazgatási területén székhely, telephely birtokában vállalkozási tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozás részére ingatlana tiszta, rendezett állapota, harmonikus, kulturált megjelenése alapján Kulturált Környezetért Díjat adományozhat.

2. Az odaítélés és adományozás általános szabályai

5. § (1) Önkormányzati kitüntetés adományozását – önkormányzati elismerés kivételével – bárki kezdeményezheti.

(2) Kitüntetésben részesülő személyre javaslatot – az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – különösen a helyi önkormányzat tisztségviselői, a képviselő-testület bizottságai, az önkormányzati képviselők, a hivatal vezetői, továbbá a térség országgyűlési képviselője, a településen működő civil szervezetek, egyházak, intézmények képviselői és a magánszemély javaslattevők tehetnek.

(3) Javaslattételi felhívás közzétételére helyben szokásos módon, legkésőbb a rendelet 15. §-ában foglalt határidőkig kerül sor. Javaslattételre a felhívás hivatalos önkormányzati honlapon történő megjelenésétől számított 30 napig van lehetőség.

(4)

(5) Önkormányzati kitüntetés adományozásával összefüggő személyi javaslat érdemi bizottsági és képviselő-testületi tárgyalására kizárólag akkor kerülhet sor, ha az határidőben érkezett és tartalmazza a felterjesztett természetes személy nevét, lakcímét, elérhetőségét, jogi személy esetén annak megnevezését, székhelyét és a vezető tisztségviselő nevét, elérhetőségét, továbbá a javaslattal érintett önkormányzati kitüntetés pontos megnevezését, a javaslattétel indokát és a javasolt személy méltatását.

(6) Az önkormányzati kitüntetések adományozásáról szóló előterjesztéseket kötelezően véleményezi a pénzügyi és jogi területen véleményezési jogkört gyakorló bizottság. Ezen kívül a kitüntetésre javasolt személyekkel kapcsolatos véleményezésre az ifjúsági, sport és oktatási ügyekért felelős bizottság, az elismerésre javasolt ingatlanok tekintetében a településrendezésért és - fejlesztésért felelős bizottság jogosult.

(7) Önkormányzati kitüntetés – önkormányzati elismerés kivételével – élő, vagy elhunyt (posztumusz) személy részére adományozható.

(8) E rendeletben megfogalmazott kitüntetések a képviselő-testület tagjainak és a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóiknak a képviselői megbízatás ideje alatt csak kivételesen adhatóak. A kivételességről a képviselő-testület külön határozatban dönt.

6. § (1) Önkormányzati kitüntetés adományozásáról Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján határoz.

(2)

(3) Önkormányzati kitüntetés adományozására az arról szóló képviselő-testületi határozat – e rendelet 16. §-a szerinti időpontban – ünnepélyes keretek között történő kihirdetését, annak nyilvános szóbeli közlését követően oklevél, díszoklevél, vagy emléklap, és az egyes kitüntető címekhez kapcsolódóan e rendeletben meghatározott ajándéktárgy átadásával kerül sor.

(4) Az önkormányzati kitüntetéshez járó oklevélnek, díszoklevélnek, vagy emléklapnak tartalmaznia kell:

 • a) az adományozás megjelölését,
 • b) a kitüntetett nevét, megnevezését,
 • c) az elismerés alapjául szolgáló tény, vagy tevékenység rövid leírását,
 • d) a képviselő-testületi határozat számát, keltezését,
 • e) a polgármester és a jegyző aláírását, hivatalos bélyegző lenyomatát.

(5) A (4) bekezdés szerinti okiratot nem magyar állampolgárnak történő adományozás esetén annak anyanyelvén kell kiállítani, ha pedig az nem lehetséges – német, angol, vagy francia nyelven. Az okirat hiteles fordítását is mellékelni kell.

(6) Az elismerő címek és szakmai elismerő címek elhunyt részére történő adományozásakor a (4)-(5) bekezdése szerinti oklevelet az elhunyt családja képviselőjének kell átadni. Amennyiben ez nem lehetséges, a település múzeumában kell elhelyezni.

3. Az egyes önkormányzati kitüntetésekre vonatkozó különös rendelkezések

7. § (1) Csákvár Ifjúsági Díja adományozásával az önkormányzat elismerését fejezi ki azoknak a fiataloknak, akik a tanulás, a sport, a szabadidő kulturált, hasznos eltöltése terén kimagasló eredményeket értek el, és teljesítményükkel Csákvár város jó hírét öregbítették, követendő példát állítva a jövő generációk számára.

(2) Az elismerő címben az a 25. életévét be nem töltött magyar állampolgár, csákvári lakos, valamint az a 30. életévét be nem töltött fiatalokból álló szervezet, csoport részesülhet, amely a 7. § (1) bekezdésébe foglalt elvárásoknak megfelel, és az elismerésre érdemes.

(3) Az elismerő címmel a rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti oklevél, valamint emléktárgy jár.

(4) Az adományozás ténye bejegyzésre kerül a Csákvár Ifjúsági Díjában részesültek könyvébe.

8. § (1) Csákvár Tiszteletbeli Polgára Díj annak a nem csákvári, külföldi, vagy magyar állampolgárnak adományozható, aki a munkájával jelentős mértékben elősegítette Csákvár és polgárai szellemi és gazdasági fejlődését, gyarapodását.

(2) Az elismerő cím adományozása az önkormányzat és a város lakossága részéről megnyilvánuló tiszteletet, erkölcsi megbecsülést mutatja, amely a rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti oklevél átadásával jut kifejezésre.

9. § (1) Csákvárért Díj adományozható annak a személynek, aki folyamatosan, éveken keresztül kifejtett munkásságával az egészségügy, a szociálpolitika, a sport, a kultúra, a művészet, az oktatás, a város fejlesztése, a környezetvédelem és egyéb területen kiemelkedő érdemeket szerzett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elismerő cím magánszemély, szervezet, vagy csoport részére adományozható.

(3) Az elismerő címhez a rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti oklevél, valamint emlékplakett és tárgyjutalom jár.

10. § (1) Csákvár Város Díszpolgára Elismerő Cím annak a magyar állampolgárságú, vagy külföldi személynek adományozható, aki Csákvár város gazdasági gyarapodását, fejlődését, kulturális és művészeti értékeinek megőrzését és azok tiszteletben tartását szolgálta, a települési közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, tevékenysége érdemben és elválaszthatatlanul kapcsolódik Csákvár városhoz.

(2) Az elismerő címben részesülő részére a rendelet 6. § (4) bekezdésében meghatározott tartalmú díszoklevél kerül átadásra, mely a város címerével ékesített, díszes kivitelű, kétoldalas, bőrkötésű okirat.

(4) A díszpolgárok nevét a „Díszpolgári Névkönyv” tartalmazza. Az abba történő bejegyzésről a polgármester gondoskodik, a bejegyzést a polgármester és a jegyző írja alá.

(5) A város díszpolgára:

 • a) az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívásra kerül,
 • b) a települést képviselő delegáció tagjai sorába felkérhető képviselő-testületi határozat alapján,
 • c) az önkormányzat művészeti és közművelődési rendezvényeit, létesítményeit díjtalanul látogathatja.

11. § (1) Csákvár Város ….(közszolgáltatás/közérdekű tevékenység megnevezése)..-ért Emlékplakett annak a személynek adományozható, aki a települési közszolgáltatások szervezésében, színvonaluk javításában, valamint a közérdek szolgálatában – különösen a közbiztonság, az közegészségügy, a nevelés és oktatás, a közösség egyéb szükségleteinek árukkal, szolgáltatásokkal történő kielégítése – jelentős érdemeket szerzett.

(2) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elismerés alapjául szolgáló közszolgáltatást/közérdekű tevékenységet és a díjazott személyét az adományozásról szóló határozatában nevezi meg.

12. § (1) Csákvár Város Közszolgálatáért Díj – nyugdíjba vonulása alkalmából – azon köztisztviselő részére adományozható, aki évtizedeken át eredményesen, közmegelégedésre szolgálta Csákvár város lakosságát.

(2) Ezzel a szakmai elismerő címmel a rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti oklevél és ajándéktárgy jár.

12/A. § [3] (1) A Nyugdíjba Vonuló Elismerése annak a Csákvár Város Önkormányzatától (a továbbiakban: önkormányzat), illetve intézményeitől nyugdíjba vonuló munkavállalóra vonatkozik, aki az önkormányzatnál vagy intézményeinél folyamatosan eltöltött jogviszonyban áll, független a jogviszony típusától (közalkalmazottra, köztisztviselőre, munkavállalóra egyaránt egységes), valamint a munkavállaló beosztásától (vezető vagy alkalmazott volt, illetve fizikai vagy szellemi munkakörben dolgozott).

(2) Az önkormányzat és intézményei közötti jogviszonyváltás nem szakítja meg a jogviszonyok összeszámítását, bármelyik fél kezdeményezésére történt a jogviszonyváltás.

(3) A Nyugdíjba Vonuló Elismerésének összege az e §-ban meghatározott jogviszonyt alapul véve legkésőbb a nyugdíjba vonulás napján átutalással kerül kifizetésre, vagy a (4) bekezdésnek megfelelő időtartamú - a munkavállaló nyugdíjba vonulását megelőző 6 hónappal korábban tett kérelme alapján - munkavégzés alóli felmentés kerülhet sor.

(4) A Nyugdíjba Vonuló Elismerés összege

 • a) 20-24 év folyamatos jogviszony esetén 1 havi,
 • b) 25-34 év folyamatos jogviszony esetén 2 havi,
 • c) 35-40 év folyamatos jogviszony esetén 3 havi

illetményének, illetve munkabérének megfelelő juttatásban részesül.

(5) Nyugdíjba Vonuló Elismerése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója jelzi a fenntartó felé a költségvetés előkészítésekor az adott költségvetési évben elismerésre jogosultak létszámát, valamint a (4) bekezdésben meghatározott juttatásuk mértékét.

13. § (1) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati elismerést adományozhat a rendelet 4. §-ába foglalt feltételek szerint.

(2) Kulturált Környezetért Díj adományozására a rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti oklevél, továbbá a Képviselő-testület által évente meghatározott, elismerésben részesített ingatlanonként azonos összegű dísznövény utalvány átadásával kerül sor.

(3) A (2) bekezdés szerinti díjhoz az épület homlokzatára kihelyezhető kerámia tábla jár, melynek felirata az elismerésre és az ingatlan lakó, vagy egyéb funkciójára utaló szöveget tartalmaz. A tábla pontos szövegét a képviselő-testület elismerés adományozásáról szóló döntésében határozza meg.

14. § (1) A rendelet 2. § és 3. § (2) bekezdése szerinti elismerő címekből és szakmai elismerő címekből évente címenként legfeljebb kettő adományozható.

(2) Csákvár Közszolgálatáért Díj évente a Képviselő-testület határozatában megállapított számban adományozható.

(3) Önkormányzati elismerés évente legfeljebb öt adományozható.

15. § (1) Az egyes önkormányzati kitüntetésekre vonatkozó javaslattételi felhívást legkésőbb a következő időpontig közzé kell tenni:

 • a) Csákvárért Díj esetén minden év január 10. napja,
 • b) Csákvár Város Díszpolgára Elismerő Cím és Csákvár Tiszteletbeli Polgára Díj esetén minden év június 10. napja,
 • c) a szakmai elismerő címek esetén minden év augusztus 10. napja,
 • d) Csákvár Ifjúsági Díja esetén minden év november 30. napja.

(2) Önkormányzati elismerésről szóló előterjesztést a képviselő-testület településrendezési és –fejlesztési véleményezési jogkört gyakorló bizottsága, majd javaslatára a képviselő-testület legkésőbb a munkaterv szerinti júliusi ülésén köteles megtárgyalni.

(3) A javaslattételi felhívás (1) bekezdés szerinti közzétételi időpontjától és a tárgyalási kötelezettségre vonatkozó (2) bekezdés szerinti időponttól a Képviselő-testület indokolt esetben eltérhet.

16. § Az önkormányzati kitüntetések átadásának időpontja:

 • a) a Csákvárért Díj átadására az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen, lehetőség szerint minden év március 15. napján,
 • b) a Csákvár Város Díszpolgára Elismerő Cím, a Csákvár Tiszteletbeli Polgára Díj és az önkormányzati elismerés átadására a Szent István napi ünnepségen, lehetőség szerint minden év augusztus 20. napján,
 • c) a szakmai elismerő címek átadására az 1956-os forradalom- és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés keretében, lehetőség szerint minden év október 23. napján,
 • d) a Csákvár Ifjúsági Díja átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen, lehetőség szerint minden év január 22. napján kerül sor.

4. Méltatlanság miatti visszavonás

17. § (1) A Képviselő-testület által adományozott elismerő címek és szakmai elismerő címek méltatlanság címén visszavonhatók.

(2) Méltatlan a 2-3. § szerinti önkormányzati kitüntetésre különösen az a személy:

 • a) akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek,
 • b) aki a város jó hírnevét viselkedésével, magatartásával csorbítja,
 • c) akinek magatartása, tevékenysége a város érdekei ellen irányul,
 • d) akinek magatartása, viselkedése embertársai jogait sérti.

(3) Méltatlanság miatti visszavonásról a polgármester javaslata alapján az adományozásnál véleményezési jogkört gyakorló bizottságok álláspontja ismeretében – a képviselő-testület határozatban dönt.

(4) A kitüntetett nevét a méltatlanság miatti visszavonást követően törölni kell kitüntetettek nyilvántartásából.

5. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a kulturált környezetű lakóház elismerő cím adományozásáról szóló 8/2001. (VII. 19.) önkormányzati rendelete és Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete.


[1] A 2. § d) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[2] A 2. § e) pontját a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
[3] A 12/A. §-t a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.