Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 24/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15 - 2021. 06. 15

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 24/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Csákvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés e értelmében, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 24/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) „Csákvár Város Díszpolgára Elismerő Cím””

(2) Az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 24/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

„e) „Nyugdíjba Vonuló Elismerése". ”

2. § Az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 24/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § (1) A Nyugdíjba Vonuló Elismerése annak a Csákvár Város Önkormányzatától (a továbbiakban: önkormányzat), illetve intézményeitől nyugdíjba vonuló munkavállalóra vonatkozik, aki az önkormányzatnál vagy intézményeinél folyamatosan eltöltött jogviszonyban áll, független a jogviszony típusától (közalkalmazottra, köztisztviselőre, munkavállalóra egyaránt egységes), valamint a munkavállaló beosztásától (vezető vagy alkalmazott volt, illetve fizikai vagy szellemi munkakörben dolgozott).

(2) Az önkormányzat és intézményei közötti jogviszonyváltás nem szakítja meg a jogviszonyok összeszámítását, bármelyik fél kezdeményezésére történt a jogviszonyváltás.

(3) A Nyugdíjba Vonuló Elismerésének összege az e §-ban meghatározott jogviszonyt alapul véve legkésőbb a nyugdíjba vonulás napján átutalással kerül kifizetésre, vagy a (4) bekezdésnek megfelelő időtartamú - a munkavállaló nyugdíjba vonulását megelőző 6 hónappal korábban tett kérelme alapján - munkavégzés alóli felmentés kerülhet sor.

(4) A Nyugdíjba Vonuló Elismerés összege

  • a) 20-24 év folyamatos jogviszony esetén 1 havi,
  • b) 25-34 év folyamatos jogviszony esetén 2 havi,
  • c) 35-40 év folyamatos jogviszony esetén 3 havi

illetményének, illetve munkabérének megfelelő juttatásban részesül.

(5) Nyugdíjba Vonuló Elismerése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója jelzi a fenntartó felé a költségvetés előkészítésekor az adott költségvetési évben elismerésre jogosultak létszámát, valamint a (4) bekezdésben meghatározott juttatásuk mértékét.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.