Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/1999. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

az 1999. évi belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról

Hatályos: 1999. 08. 27 - 1999. 10. 28

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/1999. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

az 1999. évi belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról

1999.08.27.

A lakás célú támogatásokról szóló 106/1988. (XII. 26) MT. rendelet 10. §-ban biztosított hatáskörében eljárva a Képviselő-testület, a településen kialakult rendkívüli belvíz által a személyi tulajdonú lakásokban okozott károk enyhítése céljából továbbá az ezen ok miatt veszélybe került lakhatási feltételek biztosítása érdekében a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra a személyekre, akiknek a belvíz Szarvas Város közigazgatási területén található a káresemény bekövetkeztekor a kérelmező által lakott lakóházban kárt okozott, és lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e támogatás nélkül nem képes megoldani.

A támogatás feltételei és mértékei

2. § (1) Támogatásban részesülhetnek azok a személyek, akiknek lakóháza megsemmisült, életveszélyessé vált és az építési hatóság a bontást jogerős határozatában elrendelte. Támogatást kérhet a további károk megelőzése érdekében a lakóház javításához az a személy is, akinek az általa lakott ingatlanában a rendkívüli belvíz miatt olyan mérvű károsodás következett be, hogy az a biztonságos lakhatást veszélyezteti. A fent meghatározott esetekben az alábbi mértékű támogatás állapítható meg:

a) Lakás építése esetén a támogatás mértéke legfeljebb 1.600.000.-Ft.

b) Lakás vásárlás esetén a támogatás mértéke legfeljebb 1.400.00.-Ft.

c) Felújítás, javítás esetén a támogatás mértéke legfeljebb 500.000.-Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás mértékéről a kár nagysága, a család jövedelmi viszonya, szociális helyzete alapján a Képviselő-testület Népjóléti Bizottsága dönt.

(3) A támogatás vissza nem térítendő támogatásból, és kamatmentes hitelből áll. A vissza nem térítendő támogatás a megállapított támogatás 50 %-a.

(4) A kamatmentes hitel 100 ezer Ft-ig maximum 5 évi, míg e feletti összeg esetén maximum 15 évi időtartamra lehet igénybe venni, kamatmentesen. A törlesztési idő alatt 1 alkalommal maximum 6 hónapi halasztást engedélyezhet a Népjóléti Bizottság.

(5) A részletfizetési kötelezettségnek elmulasztása esetén /3 hónapi türelmi idő után/ a fennmaradó tartozás összege a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározottt kamattal megemelve egyösszegben esedékessé válik, kivéve, ha a törlesztésre halasztást kért és kapott az igénylő.

(6) Nem részesülhet támogatásban az

a) akinek tulajdonában másik lakóház ingatlan van,

b) aki tőle elvárhatóan nem tett meg mindent lakhatásának biztosítása érdekében,

c) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3-szorosát, egyedülálló esetében ötszörösét.

(7) A támogatás csak olyan lakóház ingatlan megszerzésére állapítható meg, mely nem haladja meg a 106/1988. (XII.26.) MT rendeletben meghatározott méltányolható lakás igényt. A támogatás csak olyan lakóházas ingatlan megvásárlásához adható, amely az építésügyi hatóság szerint 15 évig jelentősebb felújítást nem igényel, és legalább azonos komfortfokozatú a kárt szenvedett ingatlannal.

(8) Új lakás építése esetén támogatás csak a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII.26.) MT. rendeletben rögzített méltányolható lakásigény mértékét meg nem haladó lakás építéshez adható.

(9) A méltányolható jogos lakás igény meghatározása a káresemény bekövetkezésekor a közös háztartásban a kárt szenvedett ingatlanban együtt lakó személyek száma alapján történik.

3. § (1) A támogatást kérő köteles a kérelméhez az 1993 évi III. tv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyairól igazolásokat becsatolni, továbbá a belvíz kárt szenvedett ingatlanra vonatkozó tulajdoni lapját, valamint vásárlás esetén a megvásárolni kívánt ingatlan tulajdoni lapját becsatolni. A kérelemhez mellékelni kell a közüzemi tartozásáról, pénzintézeti, önkormányzati tartozásáról szóló igazolásokat.

(2) A támogatást kérőnek nyilatkozni kell, hogy neki, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak - a megsemmisült (gazdaságosan nem helyreállítható) ingatlanon túlmenően - lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti jogviszonya nincs.

Eljárási, ügyviteli szabályok

4. § (1) A támogatás iránti kérelmet Szarvas Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályánál, az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.

(2) A támogatási kérelem elbírálásáról az e rendelet hatályba lépését megelőzően benyújtott kérelmekről a Népjóléti Bizottság 30 napon belül dönt. A hatályba lépést követően benyújtott kérelmekről a kérelem benyújtását követő 30 napon belül dönt. A döntés és az 5. § (l) bekezdésben szabályozott megállapodás alapján a támogatott részére a támogatás összegének 50 %-a előlegként kifizethető. A támogatás végösszege csak az építési, javítási, helyreállítási tevékenységgel kapcsolatos számlák alapján fizethető ki, úgy, hogy a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya csak akkor rendelkezhet támogatás végösszegének kifizetéséről, ha a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Gazdasági Osztálya az előzetes helyszíni ellenőrzést követően igazolja.

(3) Amennyiben a Népjóléti Bizottság lakásvásárláshoz állapít meg támogatást, úgy a támogatás összege csak az adásvételi szerződés alapján az eladó kezeihez fizethető ki, illetve utalható át az általa írásban megnevezett számlára.

(4) Ha az igénylő a támogatás igénybevétele céljából tudatosan valótlan adatot közöl, a támogatást visszamenőleges hatállyal meg kell szüntetni és reá a 2. § (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, türelmi idő nélkül.

5. § (1) A támogatás igénybevételére és felhasználására vonatkozó megállapodást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Gazdasági Osztálya köti meg, a támogatás megállapítását követő 8 napon belül. A megállapodás tartalmazza a támogatás teljes összegét, a felvehető előleget, a felhasználás feltételeit, a támogatás teljes összege folyósításának időpontját, célját, a rendeltetésszerű felhasználás igazolásához szükséges dokumentumokat, számlákat, a visszafizetési kötelezettséget a céltól eltérő felhasználás esetén, valamint az ellenőrzési kötelezettséget.
A megállapodást az önkormányzat részéről a Polgármester írja alá.

(2) A vissza térítendő támogatásból befolyó összeget, Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Osztálya köteles elkülönített főkönyvi számlán kezelni, azzal, hogy az így keletkezett alapot, az önkormányzat csak a belvíz miatt még esetlegesen adódó személyi tulajdonban lévő lakóház ingatlanokban bekövetkezett kártételek elhárítására használhatja fel.

(3) A Polgármesteri Hivatal köteles a támogatás nyújtásával egyidejűleg jelzálogjogot az Önkormányzat javára a kamatmentes kölcsön futamidejére telekkönyvileg bejegyeztetni.

Záró rendelkezések

6. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

(2) 1999. augusztus 31.-ét követően benyújtott kárigények alapján támogatás nem adható.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 12/1999.(IV.22.) számú rendelet 21/A. és 21/B. §-ait beiktató 20/1999.(VI.24.) számú önkormányzati rendelet.