Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 06. 16

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Csákvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (3) bekezdésében és 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a feladatellátásban társult helyi önkormányzatok – Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének – hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed:

 • a) a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében Csákvár Város Önkormányzata, Gánt Község Önkormányzata és Vértesboglár Község Önkormányzata közigazgatási területén élő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 4. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre.
 • b) a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén élő a Gyvt. 4. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. A gyermekek védelmének rendszere

2. § A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

 • a) gyermekjóléti szolgáltatás,
 • b) gyermekek napközbeni ellátása.

3. Gyermekjóléti alapellátások

3. § Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

 • a) gyermekjóléti szolgáltatás keretében, gyermekjóléti szolgálatot,
 • b) gyermekek napközbeni ellátása keretében, bölcsődei ellátást.

4. Gyermekjóléti szolgáltatás

4. § Az Önkormányzat a Gyvt. 39. §-ában meghatározott szolgáltatásokat a Csákvári Önkormányzati Társulás Gondozási Központ és Idősek Otthona Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egysége útján látja el.

5. Gyermekek napközbeni ellátása

5. § (1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását és étkeztetését a Mese-Vár Óvoda és Bölcsődéjében biztosítja.

(2) A bölcsődébe történő felvételi eljárás rendjét a Bölcsődei Felvételi Szabályzat, valamint a Bölcsődei Házirendben határozza meg.

(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti ellátásokat igénybe vevő, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában tanuló gyermekek számára az étkeztetést szerződés útján biztosítja.

6. Eljárási rendelkezések

6. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmeket az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított normatív- és intézményi kedvezmény megállapítása iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(3) A gyermekek napközbeni ellátása keretében a normatív- és intézményi kedvezmény iránti kérelmeket az intézményvezető bírálja el.

(4) A bölcsődei gondozás személyi térítési díját azokra a napokra kell megállapítani, amelyeken a gyermek az ellátást igénybe veszi.

7. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. §-ában szabályozott esetekben.

7. Térítési díjak

8. § (1) Az általános iskolában és az óvodában csak az étkeztetésért, a bölcsődében a gondozásért is térítési díjat kell fizetni.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított, gyermekek napközbeni ellátásának egyik formájaként nyújtott bölcsődei ellátásért fizetendő intézményi térítési díj mértéke:

 • a) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 360,-Ft + Áfa/ ellátási nap,
 • b) a gyermekgondozás intézményi térítési díja: 230,-Ft/nap.

(3) Az iskolában és az óvodában az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak mértéke az intézményekben:

 • a) napköziotthonos óvodában: 325,- Ft + Áfa/ ellátási nap
 • b) általános iskola menzai ellátás: 380,- Ft + Áfa/ ellátási nap
 • c) általános iskolai napközi otthonos ellátásban: 610,- Ft + Áfa/ ellátási nap.

9. § (1) Egyéni rászorultság alapján kedvezményként az intézményi étkezési térítési díj 50%-át biztosítja az Önkormányzat a normatív, vagy intézményi kedvezményben nem részesülő gyerek és tanuló számára, amennyiben a gyermeket nevelő család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át, és a teljes összegű térítési díj megfizetése a család létfenntartását veszélyeztetné.

(2) Az Önkormányzat a személyi térítési díj megfizetése alól mentesíti a kötelezettet, amennyiben a gyermekek napközbeni ellátás igénybevételére védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt vagy más törvényes képviselőt.

(3) Az e §-ban szabályozott kedvezmény, mentesség iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A kedvezmény, mentesség iránti kérelmet az intézményvezető bírálja el.

(4) A kedvezmény minden évben, az augusztus 31-ig benyújtott kérelmek alapján szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig kerül megállapításra. Az augusztus 31-e után benyújtott kérelmek esetében a támogatást a kérelem benyújtását követő hónap 1-jétől kell megállapítani.

8. Záró rendelkezések

10. § [1]

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

13. § A 6. § (4) bekezdésében meghatározott személyi térítési díjra vonatkozó szabály kizárólag 2021. március 8. napjától 2021. április 18. napja közötti időszak tekintetében alkalmazható.


[1] A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.