Aparhant Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 05. 01

Aparhant Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Aparhant Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében kapott feladatkörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya

1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa, és szabályozza a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátások fajtáit, valamint azok eljárási és jogosultsági szabályait, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit.

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

 • a) Aparhanton lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra,
 • b) Aparhanton élő bevándoroltakra és letelepedettekre,
 • c) Aparhanton élő hontalanokra,
 • d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,
 • e) az 5. § (2) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében – az a) - d) pontban foglaltakon túlmenően – az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Aparhant közigazgatási területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira,
 • f) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (3) bekezdésében meghatározottakra,

3. § E rendelet alkalmazása során:

 • a) létfenntartást veszélyeztető helyzet:
  • aa) tartós betegség miatti jövedelem-kiesés,
  • ab) keresettel, jövedelemmel nem rendelkező időtartam,
  • ac) átmeneti, nehéz anyagi helyzet;
 • b) létfenntartási gond: amikor önmaga és családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, valamint alkalmanként többletkiadások jelentkeznek,
 • c) tartósan beteg: az a személy, aki – bár az Szt. 33. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott munkaképesség-csökkenést nem éri el – háziorvosa megítélése szerint előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb ideig fennálló átmeneti betegsége, mentális állapota miatt közfoglalkoztatásban való részvételre ideiglenesen nem alkalmas, és emiatt nincs olyan közmunka, amit részére adottságához, képességéhez fel lehetne ajánlani;

2. Eljárási szabályok

4. § E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit az Szt. meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

5. § (1) A bejelentett lakóhellyel nem rendelkező hajléktalan személynek – rászorultság esetén – joga van az e rendeletben meghatározott ellátások igénybevételére, ha a kérelem benyújtásakor Aparhant települést jelölte meg tartózkodási helyeként.

(2) A polgármester tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulóknak rendkívüli települési támogatást, étkeztetést és szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti.

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedésről haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet, egyidejűleg kérnie kell a kifizetett települési támogatás megtérítését.

6. § (1) A szociális ellátások iránti kérelmet az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: hivatal) kell benyújtani, de az ellátások hivatalból is megállapíthatóak.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmen kívül a következőket kell csatolni a kérelemhez:

 • a) a kérelmező és vele egy háztartásban élő családja jövedelmi, vagyoni helyzetéről szóló igazolást vagy nyilatkozatot;
 • b) a TAJ-számot,
 • c) a kérelmező havi kiadásait igazoló és nevére szóló bizonylatokat.

(3) A jövedelem igazolható;

 • a) a munkaviszonyból származó, havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással,
 • b) álláskeresési ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással,
 • c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével, számlára történt utalás esetén az utolsó havi bankszámla kivonattal,
 • d) nyugdíjszerű ellátás folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító tájékoztatója az adott év január 1-jétől, a kérelmező részére folyósított ellátás összegéről,
 • e) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem, vagy vállalkozó esetében a NAV igazolásával, a kérelem benyújtásának közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelme vagy személyi jövedelemadó alapjának egyhavi átlagával,
 • f) egyszerűsített foglalkoztatás esetén a kérelmező által tett nyilatkozattal.

(4) Amennyiben a kérelmező a szükséges iratokat nem csatolja, vagy a kért adatokat nem közli, vagy a kérelmében valótlan adatokat közöl az Ákr. 64. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak van helye.

7. § (1) A pénzbeli szociális ellátások megállapítását megelőzően a kérelmező vagyoni, szociális és lakáskörülményeinek tisztázása céljából a hivatal ügyintézője helyszíni szemlét tarthat, melynek megállapításait környezettanulmányban rögzíti.

(2) Nem kell környezettanulmányt felvenni, ha a kérelmező körülményeit a hivatal szociális ellátási ügyben féléven belül vizsgálta és nem feltételezhető, hogy abban lényeges változás következett volna be.

8. § (1) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a kérelmező bankszámlájára utalással, kivételesen – amennyiben a kérelmező nem rendelkezik bankszámlával, vagy a banki utalás aránytalan nehézséget, illetve késedelmet okozna – házipénztári kifizetéssel történik.

(2) A rendszeresen megállapított települési támogatást havonta utólag, minden hónap 5. napjáig, míg az eseti ellátást a polgármester döntését követő öt munkanapon belül kell kifizetni, vagy átutalni a közműszolgáltató részére.

3. A szociális ellátás ellenőrzése

9. § (1) A jelen rendelettel megállapított pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a jogosultság megállapítását követően is – a hivatal bármikor jogosult ellenőrizni, kivéve a lakáscélú települési támogatás.

(2) A szociális ellátásban részesülő köteles az ellenőrzést tűrni és az ellenőrzést végzővel együttműködni, a kért adatok rendelkezésre bocsájtani és az ellátás cél szerinti felhasználását igazolni.

(3) Amennyiben az ellenőrzés során a szociális ellátásban részesülő nem működik együtt a hivatallal, úgy a rendszeres ellátás megszüntethető.

4. Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése

10. § (1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Ha a hatáskör gyakorlója szociális ellátás megtérítését rendeli el, a polgármester megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét, amennyiben a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme a nyugdíjminimum

 • a) 100 %-át, egyedül élőnél 150 %-át nem haladja meg, elengedheti,
 • b) 100 - 150 %-a, egyedül élőnél 150 - 200 %-a között van, csökkenheti,
 • c) 150 %, egyedül élőnél 200% felett van, részletfizetést engedélyezhet, melynek időtartama maximum 12 (tizenkettő) hónapig terjedhet.

(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatás mérséklése vagy elengedése kizárólag a visszafizetésre kötelezett személy írásos kérelemére történhet.

II. FEJEZET Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások

Települési támogatás

5. Lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás

11. § (1) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló személyek részére a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2) A kérelmező támogatásra jogosult, ha a háztartásnak igazoltan van lakbér vagy közüzemi díjfizetési kötelezettsége.

(3) Kérelmet a Rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell a háztartás - a kérelem benyújtását megelőző hónapban keletkezett - közüzemi számláit, valamint bérleti jogviszony fennállása esetén a bérleti szerződést, valamint a benyújtást megelőző egy hónap jövedelemigazolását.

(4) A támogatás 2.000 Ft-tól 5.000 Ft-ig terjedhet, amely a benyújtást követő hónap első napjától állapítható meg, egy év időtartamra.

(5) A támogatás összege a következők szerint állapítható meg;

 • a) egy vagy többszemélyes háztartásban, ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át nem haladja meg, a támogatás havi összege 5.000 Ft.
 • b) egy vagy többszemélyes háztartásban, ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át nem haladja meg, a támogatás havi összege 4.000 Ft.
 • c) egy vagy többszemélyes háztartásban, ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, a támogatás havi összege 3.000 Ft.
 • d) egy vagy többszemélyes háztartásban, ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, a támogatás havi összege 2.500 Ft.
 • e) egyszemélyes háztartásban, ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg, a támogatás havi összege 2.000 Ft.

(6) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás az ügyfél kérelmére, a kérelem benyújtásának hónapja utolsó napjával megszűnik.

(7) A támogatás természetbeni támogatásként állapítható meg. A megállapított összeget az önkormányzat közvetlenül a szolgáltató számlájára utalja.

(8) A háztartások egy főre jutó jövedelmének meghatározásánál a Szt. 4. § (1) bek. e) és f) pontjai az irányadók.

6. Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás

12. § (1) Azok igényelhetnek gyógyszerkiadáshoz nyújtott rendkívüli települési támogatást, akik – a járási hivatal határozata alapján – nem jogosultak közgyógyellátásra és a gyógyszerkiadásaik létfenntartásukat veszélyeztetik.

(2) A támogatás iránti kérelmet a Rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.

(3) A támogatás összege legfeljebb 5.000 Ft-ig terjedhet és évente több alkalommal is megállapítható.

III. FEJEZET

7. Rendkívüli települési támogatás

13. § (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani, ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén annak 250%-át.

(2) A 14. §, a 15. §, 17. § és 20. § alapján megállapított rendkívüli támogatás esetén jövedelmi viszonyokat és vagyoni helyzetet nem kell vizsgálni.

(3) A 18. § alapján megállapított rendkívüli támogatás esetén a vagyoni helyzetet nem kell vizsgálni.

8. Vis maior települési támogatás

14. § (1) Elemi kár, ipari szerencsétlenség vagy más – a kérelmező önhibáján kívül - bekövetkezett vis maior helyzet esetén az érintett személynek vagy családnak 500.000,- Ft-ig terjedő azonnali és visszatérítendő vagy azonnali vissza nem térítendő rendkívüli támogatást kell megállapítani. Az önkormányzat a támogatást természetben, a károk helyreállításához szükséges anyagok és munkaerő biztosításával is nyújthatja.

(2) A támogatás iránti kérelmet a Rendelet 3. melléklete alapján lehet benyújtani.

(3) A támogatásban részesülő személlyel megállapodás keretében kell részletesen rögzíteni a támogatás összegét, formáját, a visszatérítés szabályait, az elszámolási kötelezettséget. A 250.000 Ft-ot meghaladó visszatérítendő támogatás esetén a fizetési kötelezettség biztosítására jelzálogjogot jegyeztet be a Hivatal, a támogatásban részesülő ingatlantulajdona terhére.

(4) A visszatérítendő támogatást legfeljebb 10 év alatt kell visszafizetni.

(5) A visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásban részesülő személy tételes számlák benyújtásával – a támogató határozat átvételétől számított 90 napon belül – köteles elszámolni. Amennyiben az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a számlával nem igazolt támogatást köteles a megállapodásban foglaltak szerint visszafizetni.

9. Temetéshez nyújtott települési támogatás

15. § (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és az e miatt keletkezett többletkiadások saját és családja megélhetését veszélyeztetik.

(2) A támogatás iránti kérelmet a Rendelet 4. melléklete alapján lehet benyújtani, amihez csatolni kell az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés költségeiről szóló – a kérelmező nevére a temetkezési szolgáltató által kiállított – számla eredeti példányát.

(3) A támogatás összege a helyben szokásos legkisebb összegű temetés költségének 20%-a, melynek összege 200.000 Ft, így a temetéshez nyújtott támogatás összege 40.000,- Ft lehet. A támogatási összeg meghatározásánál figyelembe kell venni a temetkezési szolgáltató által kiállított számla összegét.

10. Létfenntartáshoz nyújtott települési támogatás

16. § (1) Létfenntartási célra nyújtott rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azokat, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni.

(2) A támogatás iránti kérelmet a Rendelet 5. melléklete alapján lehet benyújtani.

(3) A támogatás összege 40.000,- Ft-ig terjedhet, amely évente többször megállapítható.

11. Gyermekek szünidei táborozásához nyújtott települési támogatás

17. § Az általános iskolák 1-8. évfolyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére a szünidei táborozás költségeihez történő hozzájárulás céljából, személyenként napi 2.000 Ft pénzbeli támogatás kerül – kérelemre – megállapításra. A kérelmet a Rendelet 6. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani, tárgyév május 15. napjáig. A beadási határidő jogvesztő.

12. Iskola- és óvodakezdéshez nyújtott települési támogatás

18. § (1) Iskola- és óvodakezdési célra települési támogatásban részesülnek, akik nappali tagozaton tanulnak, az igénylés benyújtásakor a 25. életévüket nem töltötték be és a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.

(2) A támogatás iránti kérelmet a Rendelet 7. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani, tárgyév október 15. napjáig. A beadási határidő jogvesztő.

(3) A támogatás összege óvodás korú gyermek esetén gyermekenként 5.000 Ft-ig, általános és középiskolás korú gyermek esetén gyermekenként 10.000,- Ft-ig, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója esetén gyermekenként 15.000,- Ft-ig terjedhet.

13. Gyermekek és időskorúak települési támogatása

19. § A tárgyévben a 18. életévüket betöltő és annál fiatalabb, valamint a 60. életévüket betöltő és annál idősebb állampolgárok részére az önkormányzat évente egy alkalommal, hivatalból, minden év december 20. napjáig, természetbeni támogatásként a gyermekek részére élelmiszercsomag, illetve vásárlási utalvány, az időskorúak részére vásárlási utalvány formájában támogatást biztosít, az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg alapján.

14. Gyermek születése esetén nyújtott települési támogatás

20. § (1) Az önkormányzat települési támogatást állapít meg a településen állandó lakóhellyel rendelkező szülők számára újszülött gyermekükkel kapcsolatban felmerült költségek fedezésére.

(2) A támogatás iránti kérelmet a Rendelet 8. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.

(3) A támogatás összege gyermekenként 40.000,-Ft.

15. Köztemetés

21. § (1) Aparhant Község Önkormányzata az Szt. 48. §-a alapján gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.

(2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól mentesülhet, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 200.000 Ft.

16. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz nyújtott települési támogatás

22. § (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében települési támogatásban részesülnek azok az Aparhant Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben nappali tagozaton, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A támogatás mértékének meghatározása az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg terhére, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21. §-ban meghatározott szociális helyzet figyelembevételével történik.

(2) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatás kerül megállapításra azoknak, akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

(3) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében igényelt rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérelmet a pályázatkezelő által összeállított pályázati adatlapon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni szükséges a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat.

(4) A támogatásban részesülőnek a hallgatói jogviszony megszűnését, illetve a lakóhely megváltozását 5 munkanapon belül az önkormányzatnak írásban be kell jelentenie.

(5) A hallgatói jogviszony megszűnése, illetve a lakóhely adott település közigazgatási területén történő megszüntetése esetén a következő tanulmányi félévtől ható hatállyal a támogatást meg kell szüntetni.

IV. FEJEZET Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

17. Alapellátások

23. § (1) Aparhant Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat saját feladatellátásban, illetve a (2) bekezdésben felsorolt alapellátásokat a Völgységi Önkormányzatok Társulása által fenntartott Bonyhádi Gondozási Központon keresztül biztosítja.

(2) Aparhant Község Önkormányzata a következő ellátásokat biztosítja Bonyhád Város Önkormányzata szociális ellátásokról szóló rendeletében, valamint a Szt.-ben meghatározottak szerint:

 • a) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás,
 • b) család-és gyermekjóléti központi szolgáltatások,
 • c) támogató szolgálat,
 • d) házi segítségnyújtás,
 • e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

18. Étkeztetés

24. § (1) A szociális étkeztetést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a Polgármester az Szt. 62. §-ának (1) bekezdése szerint biztosítja.

(2) Szociális étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, akinek képessége olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud, mert

 • a) a 60. életévét betöltötte és nyugdíjas, vagy
 • b) egészségi állapota alapján, vagy
 • c) fogyatékos, pszichiátriai beteg, vagy
 • d) szenvedélybeteg, vagy
 • e) hajléktalan.

(3) A szociális étkeztetés igénybevétele a Rendelet 9. melléklete szerinti kérelem alapján állapítható meg, amely kérelemhez csatolni kell a szociális rászorultság igazolását, illetve jogosultságot megalapozó következő igazolásokat, dokumentumokat:

 • a) a (2) bekezdés b) és d) pontokban meghatározott esetekben a Rendelet 10. számú melléklete szerinti háziorvosi, szakorvosi igazolást,
 • b) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát megállapító határozatot, illetve pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt,
 • c) a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.

(4) Az ellátásra való jogosultság elbírálása polgármesteri hatáskörbe tartozik, aki határozatban állapítja meg a jogosultságot, a fizetendő térítési díjat, továbbá az egyéb kérdésekre megállapodást köt a szociális étkeztetésre jogosulttal.

(5) Hajléktalan személy esetén az ellátást külön eljárás nélkül is biztosítani kell.

(6) A szociális étkeztetés igénybevételére való jogosultság megszűnik, amennyiben

 • a) az ellátás feltételei már nem állnak fenn,
 • b) az ellátott szakosított ellátást nyújtó intézetbe kerül elhelyezésre,
 • c) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül bejelenti az ellátás megszűntetését,
 • d) az ellátott elhunyt.

(7) A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, vagy az Szt. 114. § (2) bekezdése szerinti tartásra köteles és képes személy köteles megfizetni.

(8) Az intézményi térítési díjat a Szt. 115. §-ában foglaltakra figyelemmel kell megállapítani úgy, hogy az intézményi térítési díj összege ne haladja meg a szolgáltatási önköltséget.

(9) Az önkormányzat a szociális étkeztetést saját elvitellel vagy kiszállítással biztosítja.

(10) Az étkeztetés térítési díját Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés és szociális ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló hatályos önkormányzati rendelete tartalmazza.

V. FEJEZET Záró rendelkezések

19. Átruházott hatáskörök

25. § (1) A Rendeletben meghatározott szociális települési támogatások és az étkeztetés hatáskörét a Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át.

(2) A Polgármester írásban köteles beszámolni a Képviselő-testületnek a képviselő-testületi ülések között átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

20. Hatályba léptető rendelkezések

26. § Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

27. § A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 5/2016. (VIII.10.) önkormányzati rendelete.