Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 11. 28

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.31.

A Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Buj Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

663.885.480.-Ft

Költségvetési bevétellel

1.067.899.810.-Ft

Költségvetési kiadással

-360.712.967.-Ft
-360.712.967.-Ft
0.-Ft

Költségvetési egyenleggel [1]
- ebből működési (hiány, többlet)
felhalmozási (hiány, többlet)

415.449.148.-Ft

Finanszírozási bevétellel

11.434.818.-Ft

Finanszírozási kiadással

404.014.330.-Ft

Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 1.179.334.628.-Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

2. § Buj Község Önkormányzata Képviselő – testülete 5/2020. (II.19.) rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

(1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1, 6.3., 6.4, mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

üres cím