Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról

Hatályos: 2021. 09. 30 - 2021. 12. 31

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alapvető rendelkezések

1. § (1) Ahol a rendelet közzétételt említ, azon olyan fájlformátumban való közzétételt kell érteni, amely lehetővé teszi képként tárolt szöveges tartalom esetén is a szöveges tartalomban való keresést.

(2) A közzététel során felismerhetetlenné kell tenni

2. A közérdekű adatok közzététele, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igény teljesítése

2. § Az adatkezelő a közérdekű adatok főoldalán „Szervezeti, személyzeti adatok”, „Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” és „Gazdálkodási adatok” megjelöléssel linkeket helyez el, és az e linkekről elérhető weboldalakon közzéteszi az Infotv. 1. melléklete szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat.

3. § (1) Az adatkezelő a közérdekű adatok főoldalán „Adatigénylés” megjelöléssel linket helyez el, és az erről a linkről elérhető weboldalon közzéteszi

 • a) az adatigényléshez szükséges jogi tájékoztatást, amely tartalmazza az adatigénylés folyamatát végigkövető, a határidőkről és a jogi lehetőségekről, valamint a személyes adatok ahhoz kapcsolódó kezeléséről szóló tájékoztatást,
 • b) az adatigénylés teljesítésének koordinálására kijelölt munkatárs nevét, telefonszámát és az adatigénylés fogadására kijelölt elektronikus levélcímet, valamint
 • c) ha az adatigénylő közérthető tájékoztatást követően azt nem zárta ki, az adatkezelőnek küldött adatigényléseket és az azokra adott válaszokat a válaszadást követő 15 napon belül.

(2) Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatigénylés fogadására megjelölt elektronikus levélcímre érkező elektronikus levél beérkezéséről az elektronikus levél feladója elektronikus úton automatikus, az adatkezelő által a küldőtől kapott elektronikus levél szövegét is tartalmazó visszaigazolást kapjon.

4. § Az adatkezelő az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, eltérően a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltaktól, a kezelésében lévő közérdekű adat, valamint közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igény teljesítéséért kizárólag abban az esetben állapít meg költségtérítést, amennyiben az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás tartama meghaladja a 40 munkaórát.

5. § Az adatkezelő az adatokat olyan formában teszi közzé, amelyből naptári nap szerint megállapítható az adatok közzétételének időpontja.

3. Az adatkezelő működésének és gazdálkodásának átláthatósága

6. § (1) Az önkormányzat a közérdekű adatok főoldalán „Döntéshozatal” megjelöléssel linket helyez el.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon elektronikusan kereshető formában közzéteszi

 • a) a képviselőknek szóló meghívók kiküldésével egyidejűleg az önkormányzat valamennyi képviselő-testületi és bizottsági ülésének napirendjét,
 • b) legkésőbb a képviselő-testületi tagok számára történő elérhetővé tételét követő három munkanapon belül a képviselő-testület napirendjén szereplő valamennyi, nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztést,
 • c) legkésőbb a bizottsági tagok számára történő elérhetővé tételét követő három munkanapon belül a bizottság napirendjén szereplő valamennyi, nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztést,
 • d) a képviselő-testületi ülést követően a kormányhivatalnak történő megküldéssel egyidejűleg a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét, az ülésen készült hang- és képfelvételt,
 • e)[1]

7. § (1) Az adatkezelő a közérdekű adatok főoldalán „Javadalmazás” megjelöléssel linket helyez el.

(2) Az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon közzéteszi

 • a) az Infotv. 1. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 2. sora szerinti adatokat, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Kgttv.) 2. § (1)–(2) bekezdésében foglalt adatokat,
 • b) a polgármester, az alpolgármester, a tanácsnok, a bizottsági elnök, a bizottsági alelnök, valamint a bizottsági tagok nevét, tiszteletdíját, költségtérítését és természetbeni juttatásait,
 • c) a tanácsnok által ellátott feladatok jegyzékét és a tanácsnok előző évi munkájáról készített beszámolót.

8. § (1) Az adatkezelő a közérdekű adatok főoldalán „Szerződések” megjelöléssel linket helyez el.

(2) Az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon közzéteszi az általa megkötött polgári jogi szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződéskötés dátumát, a szerződő fél nevét, a szerződő fél adószámát, a szerződés ügyiratszámát, a szerződés tárgyát és a szerződés értékét olyan módon, hogy a szerződés alapján az adatkezelő által teljesített kifizetés összege megállapítható legyen.

(3) Amennyiben az erre vonatkozó adat az adatkezelő rendelkezésére áll, az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon közzéteszi az arra vonatkozó információt, hogy a szerződés megkötésére az önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján vagy a polgármester saját hatáskörében eljárva került sor.

(4) Keretszerződés esetében az adatkezelő közzéteszi az az alapján ténylegesen teljesített kifizetések összegét legalább negyedévente.

(5) Az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon a szerződés megkötését követő 30 napon belül – a szerződés (2) bekezdés szerint közzétett adatai mellett feltüntetett elérhetőséggel – közzéteszi az általa kötött polgári jogi szerződéseket oldalhű másolatban.

(6) Az adatkezelő a (4) bekezdés alkalmazása során mellőzheti az egymillió forintnál kisebb értékű szerződések közzétételét.

(7) Az adatkezelő biztosítja a (4) bekezdés alapján közzétett szerződések szabadszavas elektronikus kereshetőségét, valamint az adatkezelővel szerződő fél neve és a szerződéskötés dátuma szerinti elektronikus kereshetőségét.

(8) A (2)-(5) bekezdés szerint közzétett adatok a szerződés megszűnését követő ötödik naptári év utolsó napját követően távolíthatóak el.

9. § (1) Az önkormányzat a közérdekű adatok főoldalán „Alapítványok és Költségvetési Szervek” megjelöléssel linket helyez el.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon közzéteszi az alapítványok és a költségvetési szervek listáját.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon közzéteszi az alapítványok

 • a) ügyvezető szerve tagjainak a nevét,
 • b) felügyelő szerve tagjainak a nevét,
 • c) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát,
 • d) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát,
 • e) beszámolóját és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést, valamint – ha ennek készítésére köteles – a közhasznúsági mellékletet.

(4) A (3) bekezdés e) pontjában megjelölt adatokat az ezen adatok alapítvány általi közzétételére vonatkozó határidőt követő 30 napon belül kell közzétenni. A (3) bekezdés a)-d) pontjában megjelölt adatokat azok módosulását követő 30 napon belül közzé kell tenni.

(5) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon közzéteszi valamennyi költségvetési szerv vezetőjének a nevét, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát. Ezeket az adatokat a módosulásukat követően 30 napon belül közzé kell tenni.

(6) A közalapítvány és a költségvetési szerv az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalra mutató linket helyez el a saját honlapjának nyitó oldalán „Közzététel” elnevezéssel, amennyiben saját honlappal rendelkezik.

10. § (1) Az önkormányzat a közérdekű adatok főoldalán „Gazdasági Társaságok” megjelöléssel linket helyez el.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon közzéteszi

 • a) a gazdasági társaságok,
 • b) az a) ponton kívül az önkormányzatot megillető tulajdoni hányadot megjelölve, a tulajdoni arány mértékétől függetlenül valamennyi az önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdálkodó szervezet,
 • c) a közalapítványt megillető tulajdoni hányadot megjelölve, a tulajdoni arány mértékétől függetlenül alapítvány tulajdonosi részvételével működő valamennyi gazdálkodó szervezet

listáját.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon közzéteszi a (2) bekezdésben megjelölt jogalanyok

 • a) ügyvezető szerve tagjainak a nevét,
 • b) felügyelő szerve tagjainak a nevét,
 • c) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát,
 • d) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát,
 • e) üzleti tervét,
 • f) a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést, és – ha annak készítésére köteles – közhasznúsági mellékletét.

(4) A (3) bekezdés e)-f) pontjában megjelölt adatokat az ezen adatok közzétételére vonatkozó határidőt követő 30 napon belül kell közzétenni. A (3) bekezdés a)-d) pontjában megjelölt adatokat azok módosulását követő 30 napon belül közzé kell tenni.

(5) A gazdasági társaságra vonatkozóan a Kgttv. 2. § (3) bekezdésében megjelölt adatokat is közzé kell tenni az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon.

(6) A (2) bekezdésben megjelölt jogalany az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalra mutató linket helyez el a saját honlapjának nyitó oldalán „Közzététel” elnevezéssel, amennyiben saját honlappal rendelkezik.

4. A vagyonnyilatkozatok átláthatósága

11. § (1) Az adatkezelő a közérdekű adatok főoldalán „Vagyonnyilatkozatok” megjelöléssel linket helyez el.

(2) Az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon közzéteszi az önkormányzat képviselőjének, továbbá az ott írt feltétel teljesülése esetén a (3) bekezdésben felsoroltaknak a vagyonnyilatkozatát legkésőbb a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség utolsó napjáig.

(3) Az érintett személy kifejezett, írásbeli hozzájárulása esetén a (2) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően közzé tehető

 • a) az önkormányzati képviselővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának,
 • b) az önkormányzat bizottsága nem képviselő tagja és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának,
 • c) a nem képviselő alpolgármester és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának,
 • d) a gazdasági társaság képviseletére jogosult személy és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának,
 • e) az alapítvány képviseletére jogosult személy és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának,
 • f) a költségvetési szerv képviseletére jogosult személy és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának

vagyonnyilatkozata.

(4) A vagyonnyilatkozatot a (2) bekezdésben meghatározott személyek esetében oldalhű másolatban, valamint elektronikusan kereshető formátumban is közzé kell tenni.

(5) Az önkormányzat képviselőjének, továbbá a (3) bekezdésben felsorolt többi személy valamennyi vagyonnyilatkozatának a vagyonnyilatkozat tételére vonatkozó kötelezettséget keletkeztető jogviszony fennállásától az e jogviszony megszűnését követő naptári év utolsó napjáig kell elérhetőnek lennie.

(6) Az önkormányzat vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottsága az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon közzéteszi az önkormányzat képviselőjének a vagyonnyilatkozatára vonatkozó vagyonnyilatkozati eljárás során hozott döntését és annak írásba foglalt indokolását.

(7) Az önkormányzat vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottsága a (3) bekezdésben meghatározott személy vagyonnyilatkozatára vonatkozó vagyonnyilatkozati eljárás során hozott döntését és annak írásba foglalt indokolását az érintett személy erre irányuló kifejezett, írásos hozzájárulása esetén teszi közzé az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon.

(8) A (3) bekezdésben meghatározott személyek cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú közeli hozzátartozójának a vagyonnyilatkozata, valamint az önkormányzat vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottsága által a vagyonnyilatkozatára vonatkozó vagyonnyilatkozati eljárás során hozott döntés és annak írásba foglalt indokolása kizárólag a kiskorú személy törvényes képviselőjének kifejezett, írásbeli hozzájárulása esetén hozható nyilvánosságra.

5. Az önkormányzat költségvetésének átláthatósága

12. § (1) Az önkormányzat a közérdekű adatok főoldalán „Költségvetés” megjelöléssel linket helyez el.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon közzéteszi

 • a) a kihirdetést követő 15 munkanapon belül a költségvetését, zárszámadását, valamint szöveges formátumban az elfogadott költségvetés és zárszámadás indokolását,
 • b) az adatszolgáltatás teljesítését követő 15 munkanapon belül a Magyar Államkincstárnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 108. § (1) bekezdése, valamint az Áht. 108/A. §-a alapján szolgáltatott adatokat gépi feldolgozásra alkalmas, szöveges formátumban,
 • c) elfogadásuktól számított 15 munkanapon belül az elemi költségvetés módosításait, a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókat, az éves beszámolót, valamint
 • d) kihirdetésüket követő 30 munkanapon belül a költségvetés és az éves beszámoló közérthető, ábrákkal illusztrált változatát.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon közzéteszi a költségvetési tervezés folyamatának minden olyan dokumentumát, amelyet a képviselő-testület elé terjesztettek, vagy a képviselő-testület tagjainak megküldtek, legkésőbb a beterjesztést, vagy a megküldést követő három munkanapon belül.

13. § (1) Az önkormányzat a közérdekű adatok főoldalán „Pályázatok” megjelöléssel linket helyez el.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon közzéteszi

 • a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 1. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott szervezetek által vagy nevében kezelt pénzügyi forrásból finanszírozott támogatás elnyerése érdekében benyújtott pályázatok és más hasonló kérelmek listáját,
 • b) a pályázatban vagy más hasonló kérelemben igényelt támogatás pontos összegét,
 • c) a pályázat vagy más hasonló kérelem elbírálásának várható időpontját,
 • d) a pályázat vagy más hasonló kérelem eredményeként elnyert támogatás pontos összegét,
 • e) a pályázat vagy más hasonló kérelem eredményeként elnyert támogatásra vonatkozó támogatási szerződést,
 • f) a pályázat vagy más hasonló kérelem alapján végrehajtott tevékenységről készített beszámolót.

6. A közbeszerzések és a beszerzések átláthatósága

14. § (1) Az adatkezelő a közérdekű adatok főoldalon „Közbeszerzések” megjelöléssel linket helyez el.

(2) Az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon közzéteszi

 • a) az Infotv. 1. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 8. sora szerinti adatokat,
 • b) az elektronikus közbeszerzési rendszerben történő közzététellel egyidejűleg az ajánlatkérőként az elektronikus közbeszerzési rendszerben közzétett dokumentumokat, az eljárás azonosítóját és az eljárásra mutató linkeket,
 • c) az ajánlattételi felhívások megküldésével egyidejűleg a hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban meghívott ajánlattevők nevét,
 • d) amennyiben az erre vonatkozó adat az adatkezelő rendelkezésére áll, meghívásos közbeszerzési eljárás esetén a részvételi felhívás kibocsátásával egyidejűleg az arra vonatkozó megállapításokat tartalmazó iratot, hogy a meghívott ajánlattevők nem állnak egymással olyan viszonyban, amely korlátozza a tisztességes versenyt.

(3) Az adatkezelő a (2) bekezdés alapján közzétett adatok szerinti közbeszerzés és az ezen közbeszerzéshez kapcsolódó, a 8. § alapján közzétett szerződés között egymásra mutató linket helyez el.

15. § (1) Az adatkezelő a közérdekű adatok főoldalon „Közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzések” megjelöléssel linket helyez el.

(2) Az adatkezelő az adat keletkezését követő 15 munkanapon belül az (1) bekezdésben meghatározott linkről elérhető weboldalon közzétesz minden egymillió forintot meghaladó összegű beszerzési eljárásban

 • a) kibocsátott ajánlattételi felhívást,
 • b) az ajánlatok bírálatáról készült jegyzőkönyvet vagy más hasonló iratot,
 • c) a győztes ajánlattevővel megkötött szerződéseket és a szerződések mellékleteit, valamint azok módosításait, továbbá
 • d) a teljesítésről tájékoztató dokumentumot.

7. A közérdekű bejelentők védelme

16. § (1) Az adatkezelő a közérdekű adatok főoldalon „Közérdekű Bejelentések” megjelöléssel linket helyez el.

(2) Az adatkezelő az (1) bekezdésben megjelölt linkről elérhető weboldalon közzéteszi

 • a) a közérdekű bejelentések fogadásának és intézésének, valamint tartalmuk kivizsgálásának az adatkezelő által alkalmazott eljárásrendjéről szóló szabályzatot,
 • b) a közérdekű bejelentők védelmére vonatkozó jogszabályi előírások ismertetését,
 • c) az a) pontban meghatározott szabályzat alapján készített, közérthetően fogalmazó, folyamatábrát is tartalmazó ismertetést a közérdekű bejelentések kezeléséről,
 • d) a közérdekű bejelentések adatkezelő által történő fogadásának és intézésének, valamint a közérdekű bejelentés tartalma kivizsgálásának az adatkezelőnél alkalmazott eljárásrendjét,
 • e) a közérdekű bejelentések fogadására szolgáló elektronikus levelezési címet vagy olyan párbeszédablak vagy felület elérhetőségét, amelyen keresztül a közérdekű bejelentés közvetlenül megtehető.

(3) Az önkormányzat dönthet úgy, hogy a többi adatkezelőre is kiterjedően gondoskodik az (1)-(3) bekezdésben foglalt előírások végrehajtásáról. Ebben az esetben az adatkezelő által – az önkormányzat kivételével – a közérdekű adatok főoldalon elhelyezett „Közérdekű Bejelentések” link az önkormányzat által létrehozott közérdekű adatok főoldalon elhelyezett „Közérdekű Bejelentések” megjelöléssel elhelyezett linkre kell mutasson.

8. Az átláthatósági biztos

17. § (1) Az adatkezelőt e rendelet alapján terhelő kötelezettségek, valamint a más jogszabályban az adatkezelő részére előírt közzétételi kötelezettség teljesítését az önkormányzat által megbízott vagy alkalmazott átláthatósági biztos ellenőrzi.

(2) Az önkormányzat az átláthatósági biztosi feladatok ellátására az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá eső szervezetet is megbízhat.

(3) Az önkormányzat a közérdekű bejelentések kivizsgálásával, valamint a közérdekű bejelentések alapján szükséges intézkedések megtételével összefüggő feladatok ellátását az átláthatósági biztosra bízhatja.

(4) Az átláthatósági biztos évente tájékoztatja az önkormányzat képviselő-testületét az e rendeletben előírtak teljesüléséről, valamint szükség esetén a képviselő-testület által történő rendkívüli meghallgatást vagy a polgármester intézkedését kezdeményezi.

9. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. szeptember 30-án lép hatályba.

(2) A 6. § (2) bekezdés e) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

19. § Az adatkezelő az e rendelet hatálybalépését megelőző 2. éven belül kötött, nettó ötmillió forintot meghaladó értékű polgári jogi szerződéseket folyamatosan, de legkésőbb 2021. december 31-ig közzéteszi a 8. §-ban foglaltak szerint eljárva, feltéve, hogy a szerződéssel összefüggésben a 8. § (7) bekezdése szerinti körülmény nem következett be.


[1] A 6. § (2) bekezdés e) pontja a(z) 18. § (2) bekezdés alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.