Felsővadász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 7/2020.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 11 - 2021. 06. 12

Felsővadász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 7/2020.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.11.

Felsővadász Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4/A.§. (1) bekezdésében és a 132.§. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdés és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet 7.§-a esetében biztosított hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

A rendelet 1.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.