Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet

a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról

Hatályos: 2021. 06. 15- 2021. 08. 26

Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet

a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról[1]

Sajóvelezd Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Sajóvelezd község közigazgatási területén kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében foglalt személyekre.

2. § (1) E rendeletben szabályozott ellátások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton- Hivatali kapura- kell benyújtani a Serényfalva Közös Önkormányzati Hivatal Sajóvelezdi Kirendeltségéhez (3656 Sajóvelezd Rákóczi út 10.)

(2) A rendelet alkalmazásában, a szociális igazgatásban alkalmazott fogalmakat - jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, házastárs, tartásra köteles és képes személy, szociális intézmény, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedülálló, hajléktalan stb.- az Szt. 4. §-a tartalmazza.

(3) A támogatás megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.

3. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles – az igényelt támogatástól függően – a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat, hallgatói jogviszonyát tanúsító, 30 napnál nem régebbi igazolást becsatolni. Köteles továbbá a kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat – illetve ezek hivatalból történő beszerzéséhez szükséges hozzájárulásokat – mellékelni.

(2) E rendeletben szabályozott ellátások tekintetében a jövedelem számításának és igazolásának módjára az Szt. 10. § (2) - (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak. Ha a hatáskör gyakorlója a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, akkor az Szt. 10. § (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A kérelmező vagyoni, szociális, lakáskörülményeinek tisztázása érdekében helyszíni szemle tartható és környezettanulmány készítése rendelhető el.

4. § (1) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27) Korm. rendelet előírásai szerint történik.

(2) E rendelet alapján támogatásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyai, családi állapota, lakhelye) megváltozását, annak bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles a Hivatalba bejelenteni.

(3) A szociális törvényben és e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy ezen rendelkezések megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell az ellátás visszafizetésére. A jogosulatlanul igénybevett ellátásra vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §-a tartalmazza.

A települési támogatások formái

5. § (1)[2] A Képviselő-testület a jogosultsági feltételek fennállása esetén az arra jogosult személynek települési támogatást állapít meg:

 • a) Rendkívüli települési támogatás
 • b) Születési támogatás
 • c) Iskolakezdési támogatás
 • d) Tanulmányi eredményhez kapcsolódó támogatás
 • d) Gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez nyújtott támogatás
 • e) Temetési támogatás

(2) A Képviselő-testület hatáskörének gyakorlását:

ruházza át.

(3) Ezen döntésekről a hatáskör gyakorolója a következő soros ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Rendkívüli települési támogatás

6. § (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére települési támogatást nyújt.

(2) Települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 75.000,-Ft-ot, egyedül élő esetében a 100.000,-Ft-ot.

(3) Települési támogatás leghamarabb a megállapítását követő 4. hónapban kérelmezhető újra.

(4) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról nem tudnak gondoskodni, vagy az alkalmanként jelentkező, különösen az alábbi okok miatt anyagi támogatásra szorulnak:

 • a) betegséghez,
 • b) halálesethez,
 • c) elemi kár elhárításához,
 • d) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához szükséges.

(5) A támogatás természetben ellátásként is nyújtható.

Születési támogatás

7. § (1) A Képviselő-testület a fiatalok helyben tartása érdekében a születendő gyermek érkezéséhez születési támogatást biztosít az életvitelszerűen Sajóvelezden élő és bejelentett lakóhellyel rendelkező családnak.

(2) Születési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 300.000,-Ft-ot.

(3) A támogatás egyszeri 50.000,-Ft.

(4) A kérelmet a gyermek születését követő 2 hónapon belül kell benyújtani.

(5) Születés alatt az örökbefogadást is érteni kell, melynek időpontja az örökbefogadásról rendelkező határozat véglegessé válásának napja.

Iskolakezdési támogatás

8. § (1) A képviselő-testület a bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő alap- és középfokú köznevelési és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló diákok törvényes képviselői, illetve diákok (hallgatók) részére gyermekenként 10.000.-Ft összegű egyszeri tanévkezdési támogatást biztosít.

(2)[5] Az iskolakezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 400.000,-Ft-ot.

(3) A kérelmet tárgy év szeptember hóban lehet előterjeszteni, melyhez mellékelni kell az aktív tanulói, hallgatói jogviszonyról szóló 30 napnál nem régebbi igazolást.

(4) A támogatást a Hivatal tárgy év október 31. napjáig fizeti ki.

8/A. § [6] Tanulmányi eredményhez kapcsolódó támogatás

(1) A képviselő-testület a 8.§ (1) bekezdésében meghatározott tanulók részére az év végi tanulmányi eredményhez kapcsolódó egyszeri támogatást állapít meg az alábbiak szerint:

 • a) 4,5 és 4,9 közötti év végi tanulmányi átlag esetén a támogatás mértéke
  • aa) általános iskolai tanulók esetében 9.000,-Ft/fő
  • ab) középiskolai tanulók esetében 18.000,-Ft/fő
  • ac) felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esetében 36.000,-Ft/fő
 • b) Kitűnő tanulmányi eredmény (5,0) esetén
  • ba) általános iskolai tanulók esetében 12.000,-Ft/fő
  • bb) középiskolai tanulók esetében 25.000,-Ft/fő
  • bc) felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esetében 50.000,-Ft/fő

(2) A kérelmet a tanévet követő július 15. napjáig lehet előterjeszteni, mely határidő jogvesztő.

(3) A támogatás kifizetéséről az Önkormányzat Hivatala augusztus 15. napjáig gondoskodik.

Gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez nyújtott támogatás

9. § (1) A Képviselő-testület gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez támogatást nyújt annak a bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 300.000,-Ft-ot és az eszköz beszerzését igazoló, a kérelmező nevére kiállított számla másolatát a kérelméhez mellékeli.

(2) Gyógyászati segédeszköznek minősül: szemüveg, fogszabályozó, járást segítő orvostechnikai eszköz (bot, mankó, járókeret), fűző, ortopédiai lábbeli, hallókészülék, egyéb, orvosi vélemény által az élet minőséget könnyítő, segítő eszköz.

(3) A támogatást évente egy személy legfeljebb két alkalommal veheti igénybe.

(4) A támogatás mértéke a számlán szereplő bruttó vételár 50%-a, de maximum 30.000,-Ft.

(5) A kérelem benyújtásának határideje az eszköz beszerzését követő 2 hónapon.

10. §

Temetési támogatás

(1) A képviselő-testület a Sajóvelezd községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, hozzátartozóját, vagy egyéb elhunytat eltemettető lakos részére temetési támogatást nyújt.

(2) A temetési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 300.000,-Ft-ot.

(3) A támogatás egyszeri 50.000,-Ft.

(4) A kérelmet a halálesetet követő 2 hónapon belül kell benyújtani.

(5) A kérelemhez be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, illetve csatolni kell az eltemettető nevére kiállított eredeti temetési számlákat, melyre a döntéshozatalt követően fel kell vezetni annak eredményét és vissza kell származtatni a kérelmezőnek. Az ügyiratban a záradékkal ellátott temetési számla eredetivel mindenben egyező másolatát kell megőrizni.

11. §

Személyes gondoskodás keretében nyújtott szolgáltatások

(1) A Képviselő-testület által, az illetékességi területén az arra rászorultak részére személyes gondoskodás keretébe nyújtott szociális alapszolgáltatás: a falugondnoki szolgáltatás.

(2) A Képviselő-testület az Szt. 57. § (1) bekezdés c)-j) pontjában meghatározott alapszolgáltatást a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás intézményrendszerén keresztül biztosítja a székhely szerinti települési önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint.

(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást az Önkormányzat nem nyújt.

12. §

Falugondnoki szolgáltatás

A falugondnoki szolgáltatást az Önkormányzat külön önkormányzati rendelet és a tanyagondnoki szolgálat szakmai programja előírásai alapján biztosítja.

13. §

Záró rendelkezések

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselőt-testületének a települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális és egyéb ellátásokról szóló 10/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete és Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 10/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelete.


[1] Az önkormányzati rendeletet a Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2021. augusztus 27. napjával.
[2] Az 5. § (1) bekezdése a Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 8. § (2) bekezdése a Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[6] A 8/A. §-t a Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.