Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

Közterületi szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmáról

Hatályos: 2021. 07. 01

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

Közterületi szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmáról

Sajóvelezd Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 17. pontja szerinti feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el

1. § (1) Sajóvelezd Község közigazgatási területén, közterületen szeszesitalt árusítani, azzal kiszolgálni, szeszesitalt fogyasztani – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – tilos.

(2) A tilalom nem vonatkozik a közterületen engedélyezett ünnepi és alkalmi rendezvényekre a rendezvény helyszínén, a rendezvény ideje alatt, továbbá az év utolsó és első napjára.

2. § (1) Közterületnek minősül a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 29. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott terület.

(2) Szeszesital a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Ker. tv.) 2.§ 23a) pontja.

3. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.