Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásáról szóló 5/2021.(IV.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásáról szóló 5/2021.(IV.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Taktaszada Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletében kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésben, 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésben, 45. § (1) bekezdésben, 48. § (4) bekezdésben, 62. § (2) bekezdésben, 92. § (1) bekezdésben és a 132. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 és a 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásról szóló 5/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Rendkívüli települési támogatás nyújtható az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő, a településen lakóhellyel rendelkező személynek, aki családjáról valamint saját maga fenntartásáról nem képes gondoskodni.”

2. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.