Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 06. 12

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Regöly község településfejlesztési koncepciójának, az integrált településfejlesztési stratégiának, a településrendezési eszközöknek, a településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 3/A. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

(2) Regöly község településfejlesztési koncepciójának, az integrált településfejlesztési stratégiának, a településrendezési eszközöknek, a településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

2. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

 • a) a Regöly település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
 • b) a Regöly településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
 • c) a Regöly településen székhellyel bejegyzett civil szervezet és egyház.

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. § (1) Az önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk elérhetőségét biztosítja az alábbiak szerint: kisebb terjedelmű anyagot teljes egészében, nagyobb terjedelmű anyagot kivonatosan, a teljes anyag megtekintésének lehetőségét biztosítva a helyben szokásos módon közzé teszi az önkormányzati hivatal hirdetőtábláin és az önkormányzat honlapján, valamint lakossági fórum keretében szóban.

(2) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokról az alábbi táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű, és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást állít össze, melynek elérhetőségéről felhívást tesz közzé az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján, továbbá lakossági fórumot tart a Korm. rendelet 29/A. § (4) bekezdésének figyelembe vételével.

Dokumentum

Eljárás fajtája

Előzetes tájékoztatás

Elfogadás előtti tájékoztatás

Településfejlesztési koncepció
készítésénél

-

teljes körű

teljes körű

Településfejlesztési koncepció
módosításánál

-

hirdetőfelületen, vagy honlapon

Integrált település-fejlesztési
stratégia

-

nincs

teljes körű

Integrált település-fejlesztési stratégia módosítás

-

nincs

hirdetőfelületen, vagy honlapon

Településrendezési eszközök (pl. helyi építési szabályzat, szabályozási terv, településszerkezeti terv)

teljes eljárás

teljes körű

teljes körű

egyszerűsített eljárás

nincs

teljes körű

tárgyalásos eljárás

nincs

teljes körű
kivétel a Korm. rendelet 32. § (6) b) pontja esetében

Állami főépítészi eljárás

nincs

hirdetőfelületen, vagy honlapon

Településképi eszközök (településképi rendelet és kézikönyv)

-

teljes körű

teljes körű

(3) A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására a Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt lakossági gyűlésre vonatkozó szabályozás az irányadó.

(4) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a) az írásos észrevétel a tájékoztatóban meghatározott címre történő megküldésével,

b) elektronikus levélben a tájékoztatóban meghatározott e-mail címre.

A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja

4. § (1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot követő 15 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

 • a) papíralapon a polgármesternek címezve, Regöly Község Önkormányzatának címére (7193 Regöly, Rákóczi utca 2.) történő megküldéssel, vagy
 • b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel, amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz.

(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és az elfogadási szakaszban egyaránt.

(3) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(4) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során, határidőn belül véleményt nem adott, vagy adott, de a (4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és az elfogadási szakaszban egyaránt.

(5) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően a megbízott főépítész véleményezi. A főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít, melyről a Képviselő-testület dönt.

(6) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben nem szabályozott kérdésben a polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett.

(7) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.

(8) A (7) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:

 • a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
 • b) a vélemény beérkezésének időpontját,
 • c) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
 • d) a véleményezési szakaszt lezáró, vagy az 5/A. § (1) bekezdés szerinti döntést követően a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, illetve a polgármester döntését.

(9) A (7) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.

5. § (1) A beérkezett véleményeket, észrevételeket, az arra adott írásos értékelést, illetve a képviselő-testület döntését közzé kell tenni:

 • a) az önkormányzat hirdetőfelületén,
 • b) az önkormányzat honlapján.

(2) A közzététellel a partnerségi egyeztetést lezárultnak kell tekinteni.

6. § Ez a rendelet 2021. június 12-én lép hatályba.

7. § Hatályát veszti a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017 (VII.20.) önkormányzati rendelete.