Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 12 - 2021. 06. 12

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése és a 6. §-a szerinti személyekre, akik Regöly község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.”

3. § (1) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendeletben szabályozott szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) kell előterjeszteni.”

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 2. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A képviselő-testület a szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át, kivéve a 8. § (6) bekezdésében szabályozott esetet.

(4) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a rendszeres pénzbeli ellátásokat minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. Ha bármely okból a folyósítás megszüntetésre kerül, akkor a tárgyhónap utolsó napjáig jár a megítélt támogatás.

(5) A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát és a települési támogatás felhasználását – ha jogszabály másként nem rendelkezik – évente, egy ízben felül kell vizsgálni.”

4. § (1) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„d) vállalkozó esetében az illetékes adóhatóság által kiállított jövedelem igazolást;

e) egyéb jövedelmek esetében a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.”

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A kérelmező köteles adatainak és jövedelmi-vagyoni helyzetének megváltozását a Hivatalnál 15 napon belül bejelenteni, a jogosultság fennállásának felülvizsgálatát elősegíteni.”

5. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 5. §-a a következő rendelkezéssel egészül ki:

„A jogosultsági feltételek fennállása esetén

 • a) rendkívüli települési támogatás,
 • b) köztemetés,

állapítható meg az Szt. 45. §-ában és a 48. §-ában foglaltak figyelembe vételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.”

6. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 6. §-a a következő rendelkezéssel egészül ki:

„A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás nyújtható

 • a) temetési támogatás,
 • b) eseti támogatás

formájában.”

7. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás annak a Regöly községben lakóhellyel rendelkező személynek folyósítható, aki

 • a) regölyi lakóhellyel rendelkező hozzátartozó eltemettetéséről gondoskodott, vagy
 • b) regölyi lakóhellyel rendelkező személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, és
 • c) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének négyszeresét.”

8. § (1) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek az alábbi feltételek legalább egyike fennáll.

 • a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülése érdekében,
 • b) Regöly község közigazgatási területén lévő ingatlant ért elemi kár esetén,
 • c) önhibáján kívül átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából.”

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az eseti támogatás egyszeri minimális összege ötezer forint, az évente, egy igénylőnek adható maximális összege összesen ötvenezer forint.”

(3) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A (6) bekezdés szerinti rendkívüli méltánylást érdemlő eset minden olyan esemény, mint például fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, különösen tűz, robbanás, vihar miatt kialakult élethelyzet, amely csak a (3) bekezdés szerinti legmagasabb adható támogatási összegnél magasabb támogatással javítható.”

9. § (1) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a Szt. szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák közül saját fenntartásában a falugondnoki szolgáltatást biztosítja.”

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) ,,A (2a) bekezdés d) pontja szerinti házi segítségnyújtás igénylése iránti kérelmet a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja intézményvezetőjéhez kell benyújtani, aki gondoskodik az Szt. 63. § (5) bekezdés szerinti gondozási szükséglet vizsgálatáról. A szolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a személyi térítési díj mértékét az Intézménnyel kötött megállapodás tartalmazza.”

10. § Hatályát veszti a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

 • a) 5. § (1) bekezdése,
 • b) 6. § (1) bekezdése,
 • c) 10. § (2a) bekezdés c) pontja.

11. § Ez a rendelet 2021. június 12-én lép hatályba.