Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (III.27.) önkormányzati rendelete

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2021. 06. 16

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (III.27.) önkormányzati rendelete

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (a továbbiakban együtt: egyes anyakönyvi esemény) terjed ki.

2. § Értelmező rendelkezések:

  • 1.[1] Hivatali helyiség: Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. szám alatt Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Városháza épületében az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas helyiségek: A épület, I. emelet, Díszterem; A épület, földszint 3. szoba, anyakönyvi iroda; A épület, földszint 2. szoba, kis tárgyaló.
  • 2. Hivatali munkaidő: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.24.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében meghatározott munkarend.

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő egyes anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

3. § Egyes anyakönyvi eseményt lebonyolítani - a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvényben meghatározott munkaszüneti nap kivételével – hivatali munkaidőn túl, pénteken 12.30 óra és 16.00 óra, szombaton 14.00 óra és 19.00 óra között lehet.

4. § (1) A hivatali helyiségen kívül történő egyes anyakönyvi esemény engedélyezése előtt az anyakönyvvezető helyszíni szemlét köteles tartani.

(2)[2]

(3) Hk.

(4)[3]

(5) Sem a hivatali helyiségen kívüli, sem a hivatali időn kívüli egyes anyakönyvi esemény a már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem veszélyeztetheti.

3. Az egyes anyakönyvi események lebonyolítása esetén az önkormányzat részére fizetendő díj mértéke

5. § (1) Az egyes anyakönyvi esemény hivatali helyiségeiben, továbbá a hivatali helyiségen kívül történő szolgáltatásért az egyes anyakönyvi eseményt igénybe vevők ezen rendeletben meghatározott szolgáltatási díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamely házasuló orvosi igazolással alátámasztott súlyos egészségi állapota, mozgásképtelensége miatt a hivatali helyiségben való megjelenés nem lehetséges.

6. § (1) Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény szolgáltatási díja az anyakönyvvezető rendelkezésre állási, szervezési és részvételi díját, valamint a gépzene biztosítását tartalmazza, mely összesen 8.300 Ft. Az anyakönyvvezető díja bruttó 6.000.- Ft, a gépzene szolgáltatásé bruttó 2.300 Ft.

(2) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn kívül egységesen bruttó 20.000.- Ft szolgáltatási díjat kell fizetni az önkormányzat részére. Ezen összeg foglalja magában a szervezési többletköltségeket, és az anyakönyvvezető rendelkezésre állásának huzamosabb időtartamát.

(3) A szolgáltatási díjat az anyakönyvi eseményt megelőzően tíz nappal készpénzátutalási megbízással, vagy a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában kell megfizetni, melyről a befizető számlát kap. A szolgáltatási díj megfizetésének hiányában a rendezvény nem tartható meg.

4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

7. § (1) A hivatali munkaidőn kívül, de hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, amennyiben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő kiadását nem kéri, eseményenként bruttó 10.000,- Ft díjazás illeti meg.

(2) A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, amennyiben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását nem kéri – eseményenként bruttó 15.000,- Ft díjazás illeti meg.

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszíti Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete.


[1] A 2. § 1. pontja a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 4. § (2) bekezdését a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
[3] A 4. § (4) bekezdését a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.