Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében eljáró Pápakovácsi Község Önkormányzat polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) költségvetési bevételét 215.967.311 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 210.795.718 Ft-ban. belföldi finanszírozási bevételek 5.171.593 Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 225.039.615 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 150.194.563 Ft-ban, ebből: személyi jellegű kiadások 56.481.979 Ft-ban, munkaadókat terh. járulékok 9.649.672 Ft-ban, dologi kiadások33.946.496 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatása 3.139.478 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások 29.449.587 Ft-ban, tartalék 17.527.351 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 70.170.360 Ft-ban, ebből a felújítások előirányzatát 64.590.261 Ft-ban beruházások előirányzatát 5.535.099 Ft-ban, egyéb felhalmozási kidások 45.000 Ft-ban,

bc) finanszírozási kiadások 4.6.74.692 Ft-ban

c) költségvetési egyenlegének összegét: - -.072.304 Ft-ban állapítja meg

d) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 9.072.304 Ft

(2) A Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) a tartalék összegét 17.527.351 Ft-ban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 17.377.351 Ft, céltartalék 150.000 Ft”

2. § A Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület a kiadások között 17.527.351 Ft tartalékot állapít meg, melyből általános tartalék 17.377.351 Ft, céltartalék 150.000 Ft. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

3. § (1) A Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 31-én lép hatályba.

(2) A 1–3. § és az 1–8. melléklet 2021. május 31-én 15 óra 51 perckor lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Bevételek, kiadások

1. mell..docx

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

104 705 991

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 693 040

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

24 384 170

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 132 667

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 043 380

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

590 550

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

862 184

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

 

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 802 746

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

 

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

 

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

 

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 802 746

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

 

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

63 090 616

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 268 966

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

 

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

 

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

47 821 650

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

 

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

22 836 427

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

22 580 337

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

623 961

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

21 956 376

4.2.

Gépjárműadó

 

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

 

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

256 090

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 679 938

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

863 500

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

788 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

683 847

5.4.

Tulajdonosi bevételek

41 440

5.5.

Ellátási díjak

5 120 842

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

 

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

 

5.8.

Kamatbevételek

27

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

 

5.10.

Egyéb működési bevételek

182 282

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

 

6.1.

Immateriális javak értékesítése

 

6.2.

Ingatlanok értékesítése

 

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

 

6.4.

Részesedések értékesítése

 

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

 

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

 

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

 

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

 

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

 

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

 

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

3 680 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

 

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

3 680 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

 

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

 

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

210 795 718

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

 

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

 

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

 

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

 

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

 

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

 

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

 

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

 

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

 

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

9 072 304

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 072 304

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

 

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 171 593

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 171 593

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

 

13.3.

Betétek megszüntetése

 

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

 

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

 

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

 

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

 

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

 

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

 

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

14 243 897

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

225 039 6152. melléklet

2. melléklet

Működési, felhalmozási célu bevételek, kiadások, mérlege

2. melléklet.docx

Sor-
szám

Bevételek

 

Kiadások

 

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

104 705 991

Személyi juttatások

16 847 203

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 802 746

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 748 672

3.

2.-ból EU-s támogatás

 

Dologi kiadások

29 111 149

4.

Közhatalmi bevételek

22 836 427

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 139 478

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

 

Egyéb működési célú kiadások

29 449 587

6.

4.-ből EU-s támogatás

 

Tartalékok

17 527 351

7.

Egyéb működési bevételek

7 677 476

 

 

8.

 

 

 

 

9.


 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

144 022 640

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

98 823 440

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

 

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

 

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

 

Likviditási célú hitelek törlesztése

 

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

 

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

 

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

 

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

 

Kölcsön törlesztése

 

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

 

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

 

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

 

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 674 692

21.

Értékpapírok bevételei

 

Irányító szervi támogatás

51 729 871

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

 

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

56 404 563

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

144 022 640

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

155 228 003

24.

Költségvetési hiány:

 

Költségvetési többlet:

 

Sor-
szám

Bevételek

 

Kiadások

 


Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat


1

2

3

4

5


1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

 

Beruházások

3 471 649


2.

1.-ből EU-s támogatás

 

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

 


3.

Felhalmozási bevételek

 

Felújítások

64 590 261


4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3 680 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

 


5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

 

Egyéb felhalmozási kiadások

45 000


6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

63 090 616

 

 


7.

 

 

 

 


8.

 

 

 

 


9.

 

 

 

 


10.

 

 

 

 


11.

 

 

Tartalékok

 


12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

66 770 616

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

68 106 910


13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

7 370 064

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

 


14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 370 064

Hitelek törlesztése

 


15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

 


16.

Betét visszavonásából származó bevétel

 

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

 


17.

Értékpapír értékesítése

 

Kölcsön törlesztése

 


18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

 

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

 


19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

5 171 593

Betét elhelyezése

 


20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

 

Pénzügyi lízing kiadásai

 


21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

 

 

 


22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

 

 

 


23.

Értékpapírok kibocsátása

 

 

 


24.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 171 593

 

 


25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

12 541 657

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

 


26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

79 312 273

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

68 106 910


27.

Költségvetési hiány:

 

Költségvetési többlet:

 


28.

Tárgyévi hiány:

 

Tárgyévi többlet:

 


3. melléklet

3. melléklet

Támogatások, bevételek

3. melléklet.docx

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. év

2022. év

2023. év

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

100 407 000

101 050 000

101 700 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

57 000 000

57 500 000

58 000 000

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

22 100 000

22 300 000

22 500 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

19 507 000

19 450 000

19 400 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

 

 

 

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

 

 

 

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 500 000

5 000 000

5 000 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

 

 

 

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

 

 

 

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 

 

 

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

 

 

 

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 500 000

5 000 000

5 000 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

 

 

 

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

 

 

 

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

 

 

 

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

 

 

 

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 

 

 

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

 

 

 

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

 

 

 

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

 

 

 

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 000 000

10 100 000

10 150 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

 

 

 

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

500 000

500 000

500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

8 100 000

8 150 000

8 200 000

4.2.

Gépjárműadó

1 400 000

1 450 000

1 450 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

 

 

 

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

 

 

 

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

6 400 000

6 400 000

6 400 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

 

 

 

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

1 100 000

1 100 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

500 000

500 000

500 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

 

 

 

5.5.

Ellátási díjak

4 900 000

4 800 000

4 800 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

 

 

 

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

 

 

 

5.8.

Kamatbevételek

 

 

 

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

5.10.

Egyéb működési bevételek

 

 

 

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

 

 

 

6.1.

Immateriális javak értékesítése

 

 

 

6.2.

Ingatlanok értékesítése

 

 

 

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

 

 

 

6.4.

Részesedések értékesítése

 

 

 

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

 

 

 

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

 

 

 

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

 

 

 

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

 

 

 

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

 

 

 

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

 

 

 

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

 

 

 

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

 

 

 

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

 

 

 

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

 

 

 

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

 

 

 

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

122 307 000

122 550 000

123 250 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

 

 

 

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

 

 

 

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

 

 

 

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

 

 

 

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

 

 

 

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

 

 

 

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

 

 

 

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

 

 

 

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

 

 

 

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

8 500 000

11 500 000

11 500 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 500 000

8 200 000

8 000 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

 

 

 

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

 

 

 

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

 

 

 

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

 

 

 

13.3.

Betétek megszüntetése

 

 

 

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

 

 

 

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

 

 

 

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

 

 

 

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

 

 

 

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

 

 

 

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

 

 

 

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

 

 

 

17.

Függő bevétel

 

 

 

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

119 377 995

118 090 000

118 190 000

 

 

 

 

 

K I A D Á S O K

 


 

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. év

2022. év

2023. év

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

83 050 000

84 650 000

84 850 000

1.1.

Személyi juttatások

14 800 000

15 000 000

15 000 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 550 000

2 650 000

2 750 000

1.3.

Dologi kiadások

33 000 000

34 000 000

34 000 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

4 100 000

4 100 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

28 700 000

28 900 000

29 000 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

 

 

 

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

 

 

 

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

 

 

 

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

 

 

 

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

28 200 000

28 400 000

28 500 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

 

 

 

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

 

 

 

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

 

 

 

1.14.

- Kamattámogatások

 

 

 

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

500 000

500 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2.1.

Beruházások

 

 

 

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

 

 

 

2.3.

Felújítások

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

 

 

 

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

 

 

 

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

 

 

 

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

 

 

 

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

 

 

 

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

 

 

 

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

 

 

 

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

 

 

 

2.12.

- Lakástámogatás

 

 

 

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 

 

 

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

350 000

230 000

230 000

3.1.

Általános tartalék

200 000

80 000

80 000

3.2.

Céltartalék

150 000

150 000

150 000

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

85 400 000

86 880 000

87 080 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

 

 

 

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

 

 

 

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

 

 

 

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

 

 

 

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

 

 

 

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

 

 

 

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

 

 

 

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

 

 

 

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

 

 

 

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

43 077 995

39 800 000

39 500 000

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

 

 

 

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 000 000

4 100 000

4 150 000

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

 

 

 

7.4.

Irányító szervi támogatás

39 077 995

36 800 000

36 500 000

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

 

 

 

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

 

 

 

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

 

 

 

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

 

 

 

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

 

 

 

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

 

 

 

10.

Függő kiadás

 

 

 

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

128 477 995

126 680 000

126 580 0004. melléklet

4. melléklet

Bevételek tervezése

4. melléklet.docx

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

9 100 000

9 100 000

9 100 000

9 100 000

9 100 000

9 100 000

9 100 000

9 100 000

4 791 970

9 100 000

9 100 000

8 914 021

104 705 991

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

600 000

600 000

600 000

534 000

587 500

600 000

600 000

800 000

800 000

1 000 000

1 000 000

1 081 246

8 802 746

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

 

 

 

 

 

 

15 442 224

 

15 268 966

32 379 426

 

 

63 090 616

5.

Közhatalmi bevételek

 

 

2 770 311

1 000 000

 

 

10 571 670

 

3 600 000

4 094 446

 

800 000

22 836 427

6.

Működési bevételek

500 000

500 000

600 000

600 000

600 000

600 000

662 145

608 700

680 053

650 000

650 000

1 026 578

7 677 476

7.

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

3 680 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 680 000

10.

Finanszírozási bevételek

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

818 651

862 841

800 000

800 000

1 703 418

1 700 000

1 856 747

12 541 657

 

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 300 000

1 300 000

1 100 000

1 200 000

1 300 000

1 728 638

1 200 000

1 200 000

1 300 000

1 300 000

1 900 000

2 018 565

16 847 203

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

200 000

200 000

200 000

220 000

200 000

287 500

200 000

200 000

300 000

300 000

197 172

244 000

2 748 672

15.

Dologi kiadások

2 700 000

2 700 000

2 401 556

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 100 000

1 500 000

2 000 000

2 209 593

29 111 149

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

289 478

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

3 139 478

17.

Egyéb működési célú kiadások

2 300 000

2 300 000

2 443 205

2 300 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 600 000

2 600 000

2 645 000

2 706 382

29 494 587

18.

Beruházások

 

 

 

 

 

 

522 116

 

319 543

2 629 990

 

 

3 471 649

19.

Felújítások

 

 

222 118

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 268 838

 

 

15 220 106

44 879 199

 

64 590 261

20.

Tartalék

 

 

100 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 500 000

2 727 351

17 527 351

21.

Finanszírozási kiadások

8 000 000

5 000 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 567 253

4 500 000

4 197 204

4 100 000

4 100 000

4 100 000

4 340 106

56 404 5635. melléklet

5. melléklet

támogatások

5. melléklet.docx

Jogcím

2020. évi támogatás összesen

1

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 693 040

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

24 384 170

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

12 132 667

Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

2 043 380

Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások

590 550

Elszámolásból származó bevételek

862 184

 

 

Összesen:

104 705 9916. melléklet

6. melléklet

Szervezetek támogatása

6. melléklet.docx

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Pápakovácsi SE

működési támogatás

250 000

2.

Vakok és Gyengénlátók

működési támogatás

20 000

3.

Mentők

működési támogatás

20 000

5.

Háromhatár KSE

működési támogatás

20 000

7.

Egyéb támogatás

működési támogatás

190 000

Összesen:

 

500 0007. melléklet

7. melléklet

Felújítások

7. melléklt.docx

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Játszótéri játékok felújítása

1 276 770

2020.

 

1 276 770

 

Járdafelújítás

17 963 489

2020.

 

17 963 489

 

Árkok, utak felújtása

15 600 566

2020.

 

15 600 566

 

Villanybojler

30 050

2020.

 

30 050

 

Sörpad

160 000

2020.

 

160 000

 

Védőnő telefon

47 998

2020.

 

47 998

 

Védőnő Stefánia szoftver

81 286

2020.

 

81 286

 

Mikrosütő beszerzése

21 900

2020.

 

21 900

 

Porszívó beszerzés

22 999

2020.

 

22 999

 

LG televízió beszerzés

139 998

2020.

 

139 998

 

Fűnyíró, sövénynyíró beszerzés

44 980

2020.

 

44 980

 

HIFI berendezés beszerzés

33 999

2020.

 

33 999

 

Sövénynyíró beszerzés

79 390

2020.

 

79 390

 

Gáz főzőzsámoly

179 059

2020.

 

179 059

 

elhagyott épület vásárlás, felúíjítás

4 995 364

2020.

 

4 995 364

 

óvodaépület felújítás

27 384 062

2020.

 

27 384 062

 

Összesen

68 061 910

 

 

68 061 910

 8. melléklet

8. melléklet

Bevételek, kiadások

8. melléklet.docx


Megnevezés

Pápakovácsi Község Önkormányzata

  

Összes bevétel, kiadás

 Száma


forintban1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat 

2

31.

Bevételek

 1.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

104 705 9911.2.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 693 0401.3.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

24 384 1701.4.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 132 6671.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 043 3801.6.

Működési célú központosított előirányzatok

590 5501.7.

Elszámolásból származó bevételek

862 1842.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

 2.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 802 7462.2.

Elvonások és befizetések bevételei

 2.3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

 2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 2.5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

 2.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 802 7463.

2.5.-ből EU-s támogatás

 3.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

63 090 6163.2.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 268 9663.3.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

 3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 3.5.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

 3.6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

47 821 6504.

3.5.-ből EU-s támogatás

 4.1.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

22 836 4274.1.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

 4.1.2.

- Vagyoni típusú adók

623 9614.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

21 956 3764.3.

Gépjárműadó

 4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

 5.

Egyéb közhatalmi bevételek

256 0905.1.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 677 4765.2.

Készletértékesítés ellenértéke

863 5005.3.

Szolgáltatások ellenértéke

788 0005.4.

Közvetített szolgáltatások értéke

683 8475.5.

Tulajdonosi bevételek

41 4405.6.

Ellátási díjak

5 120 8425.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

 5.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

 5.9.

Kamatbevételek

275.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

 6.

Egyéb működési bevételek

179 8206.1.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

 6.2.

Immateriális javak értékesítése

 6.3.

Ingatlanok értékesítése

 6.4.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

 6.5.

Részesedések értékesítése

 7.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

 7.1.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

 7.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

 7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

 7.4.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

 8.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

 8.1.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

3 680 0008.2.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

 8.3.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

3 680 0008.4.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

 9.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

 10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

210 793 25610.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

 10.2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

 10.3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

 11.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

 11.1.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

 11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

 11.3.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

 11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

 12.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

 12.1.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7 370 06412.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 370 06413.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

 13.1.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 171 59313.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 171 59313.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

 14.

Betétek megszüntetése

 14.1.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

 14.2.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

 14.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

 14.4.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

 15.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

 16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

 17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

12 541 657
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

223 334 913
 

1.

Kiadások

 1.1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

81 296 0891.2.

Személyi juttatások

16 847 2031.3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 748 6721.4.

Dologi kiadások

29 111 1491.5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 139 4781.6.

Egyéb működési célú kiadások

29 449 5871.7.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

145 0321.8.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

 1.9.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

 1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

 1.11.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

28 804 5551.12.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

 1.13.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

 1.14.

- Árkiegészítések, ártámogatások

 1.15.

- Kamattámogatások

 2.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 0002.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

68 106 9102.2.

Beruházások

3 471 6492.3.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

 2.4.

Felújítások

64 590 2612.5.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

 2.6.

Egyéb felhalmozási kiadások

45 0002.7.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

 2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

 2.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

 2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

 2.11.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

 2.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

 2.13.

- Lakástámogatás

 3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

45 0003.1.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

17 527 3513.2.

Általános tartalék

17 377 3514.

Céltartalék

150 0005.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

166 930 3505.1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

 5.2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

 5.3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

 6.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

 6.1.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

 6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

 6.3.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

 6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

 7.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

 7.1.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

56 404 5637.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

 7.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 674 6927.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

 8.

Irányító szervi támogatás

51 729 8718.1.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

 8.2.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

 8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

 8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

 9.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

 10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

56 404 563
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

223 334 913Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

 

3Költségvetési szerv megnevezése

 

1 

Közös Önkormányzati Hivatal

 


Összes bevétel, kiadás

 

Száma


forintban

1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

 

2

3

1.

Bevételek

 

1.1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 462

1.2.

Készletértékesítés ellenértéke

 

1.3.

Szolgáltatások ellenértéke

 

1.4.

Közvetített szolgáltatások értéke

 

1.5.

Tulajdonosi bevételek

 

1.6.

Ellátási díjak

 

1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

 

1.8.

Általános forgalmi adó visszatérülése

 

1.9.

Kamatbevételek

 

1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

 

2.

Egyéb működési bevételek

2 462

2.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

 

2.2.

Elvonások és befizetések bevételei

 

2.3.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

 

2.4.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 

3.

- ebből EU támogatás

 

4.

Közhatalmi bevételek

 

4.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

 

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

 

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 

5.

- ebből EU-s támogatás

 

5.1.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

 

5.2.

Immateriális javak értékesítése

 

5.3.

Ingatlanok értékesítése

 

6.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

 

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

 

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

9.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 462

9.1.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

53 432 111

9.2.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 702 240

9.3.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

 

10.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

51 729 871


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

53 434 573
 1.

Kiadások

 

1.1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

51 371 123

1.2.

Személyi juttatások

39 634 776

1.3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 901 000

1.4.

Dologi kiadások

4 835 347

1.5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

2.

Egyéb működési célú kiadások

 

2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2 063 450

2.2.

Beruházások

2 063 450

2.3.

Felújítások

 

2.4.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

 

3.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

 


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

53 434 573

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

 

9


 

0