Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Pápakovácsi Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Pápakovácsi Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Pápakovácsi Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szervére.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve: Közös Önkormányzati Hivatal Pápakovácsi

2. Az önkormányzat zárszámadása

2. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi zárszámadását

 • a) 143.352.253 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal
 • b) 225.039.615 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal
 • c) 223.424.328 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 173.007.366 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel
 • d) 50.416.962 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

(3) A beruházási célú kiadások részletezését a 3. melléklet, míg a felújítási célú kiadások részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványának levezetését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat eredmény-levezetését a 6. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásait a 7. melléklet adja meg.

4. § (1) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.

(3) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatást 2020. évben nem kapott.

(4) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2020. évben nem volt.

(5) Az önkormányzat 2020. évi működése során hitelt nem vett fel.

5. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet mutatja be.

6. § (1) Az önkormányzat saját 2020. évi zárszámadását

 • a) 141.652.253 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal
 • b) 223.334.913 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
 • c) 221.719.626 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 172.704.483 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel
 • d) 49.015.143 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését önkormányzati szinten a 10.1. melléklet mutatja be.

(3) A Közös Hivatal 2020. évi zárszámadását

 • a) 45.878.000 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal
 • b) 53.434.573 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal
 • c) 53.434.573 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 52.032.754 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel
 • d) 1.401.819 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(4) A Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak részletezését a 10.2. melléklet mutatja be.

(5) A Közös Hivatal eredmény levezetését 11. melléklet, a maradvány kimutatását a 12. melléklet, a vagyonkimutatását a 13. melléklet és az egyszerűsített mérlegét a 14. melléklet mutatja be.

(6) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2020. évre teljesített létszámkeretét 9 főben hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) A rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) számú rendelet hatályát veszti.

1. melléklet

BEVÉTELEK

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

104 705 991

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 693 040

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

24 384 170

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 132 667

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 043 380

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

590 550

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

862 184

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 802 746

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 802 746

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

63 090 616

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 268 966

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

47 821 650

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

22 836 427

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

22 580 337

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

623 961

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

21 956 376

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

256 090

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 679 938

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

863 500

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

788 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

683 847

5.4.

Tulajdonosi bevételek

41 440

5.5.

Ellátási díjak

5 120 842

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

27

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

182 282

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

3 680 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

3 680 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

210 795 718

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

9 072 304

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 072 304

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 171 593

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 171 593

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

14 243 897

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

225 039 615

KIADÁSOK

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

132 667 212

1.1.

Személyi juttatások

56 481 979

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 649 672

1.3.

Dologi kiadások

33 946 496

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 139 478

1.5

Egyéb működési célú kiadások

29 449 587

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

145 032

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

28 804 555

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

70 170 360

2.1.

Beruházások

5 535 099

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

64 590 261

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

45 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

17 527 351

3.1.

Általános tartalék

17 377 351

3.2.

Céltartalék

150 000

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

220 364 923

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

4 674 692

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 674 692

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

4 674 692

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

225 039 615

2. melléklet

2.1 melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

104 705 991

Személyi juttatások

16 847 203

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 802 746

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 748 672

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

29 111 149

Közhatalmi bevételek

22 836 427

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 139 478

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

29 449 587

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

17 527 351

Egyéb működési bevételek

7 677 476

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

144 022 640

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

98 823 440

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 674 692

Értékpapírok bevételei

Irányító szervi támogatás

51 729 871

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

56 404 563

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

144 022 640

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

155 228 003

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

2.2 melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

3

4

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

3 471 649

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

64 590 261

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3 680 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

45 000

Egyéb felhalmozási célú bevételek

63 090 616

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

66 770 616

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

68 106 910

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

7 370 064

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 370 064

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

5 171 593

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 171 593

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

12 541 657

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

79 312 273

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

68 106 910

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

3. melléklet

Bevételek, kiadások tervezése 2021-2023Bevételek, kiadások tervezése

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. év

2022. év

2023. év

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

100 407 000

101 050 000

101 700 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

57 000 000

57 500 000

58 000 000

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

22 100 000

22 300 000

22 500 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

19 507 000

19 450 000

19 400 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 500 000

5 000 000

5 000 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 500 000

5 000 000

5 000 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 000 000

10 100 000

10 150 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

500 000

500 000

500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

8 100 000

8 150 000

8 200 000

4.2.

Gépjárműadó

1 400 000

1 450 000

1 450 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

6 400 000

6 400 000

6 400 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

1 100 000

1 100 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

500 000

500 000

500 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

4 900 000

4 800 000

4 800 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

122 307 000

122 550 000

123 250 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

8 500 000

11 500 000

11 500 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 500 000

8 200 000

8 000 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

Függő bevétel

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

119 377 995

118 090 000

118 190 000

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. év

2022. év

2023. év

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

83 050 000

84 650 000

84 850 000

1.1.

Személyi juttatások

14 800 000

15 000 000

15 000 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 550 000

2 650 000

2 750 000

1.3.

Dologi kiadások

33 000 000

34 000 000

34 000 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

4 100 000

4 100 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

28 700 000

28 900 000

29 000 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

28 200 000

28 400 000

28 500 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

500 000

500 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

350 000

230 000

230 000

3.1.

Általános tartalék

200 000

80 000

80 000

3.2.

Céltartalék

150 000

150 000

150 000

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

85 400 000

86 880 000

87 080 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

43 077 995

39 800 000

39 500 000

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 000 000

4 100 000

4 150 000

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi támogatás

39 077 995

36 800 000

36 500 000

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

Függő kiadás

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

128 477 995

126 680 000

126 580 000

4. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

9 100 000

9 100 000

9 100 000

9 100 000

9 100 000

9 100 000

9 100 000

9 100 000

4 791 970

9 100 000

9 100 000

8 914 021

104 705 991

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

600 000

600 000

600 000

534 000

587 500

600 000

600 000

800 000

800 000

1 000 000

1 000 000

1 081 246

8 802 746

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

15 442 224

15 268 966

32 379 426

63 090 616

5.

Közhatalmi bevételek

2 770 311

1 000 000

10 571 670

3 600 000

4 094 446

800 000

22 836 427

6.

Működési bevételek

500 000

500 000

600 000

600 000

600 000

600 000

662 145

608 700

680 053

650 000

650 000

1 026 578

7 677 476

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 680 000

3 680 000

10.

Finanszírozási bevételek

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

818 651

862 841

800 000

800 000

1 703 418

1 700 000

1 856 747

12 541 657

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 300 000

1 300 000

1 100 000

1 200 000

1 300 000

1 728 638

1 200 000

1 200 000

1 300 000

1 300 000

1 900 000

2 018 565

16 847 203

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

200 000

200 000

200 000

220 000

200 000

287 500

200 000

200 000

300 000

300 000

197 172

244 000

2 748 672

15.

Dologi kiadások

2 700 000

2 700 000

2 401 556

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 100 000

1 500 000

2 000 000

2 209 593

29 111 149

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

289 478

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

3 139 478

17.

Egyéb működési célú kiadások

2 300 000

2 300 000

2 443 205

2 300 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 600 000

2 600 000

2 645 000

2 706 382

29 494 587

18.

Beruházások

522 116

319 543

2 629 990

3 471 649

19.

Felújítások

222 118

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 268 838

15 220 106

44 879 199

64 590 261

20.

Tartalék

100 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 500 000

2 727 351

17 527 351

21.

Finanszírozási kiadások

8 000 000

5 000 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 567 253

4 500 000

4 197 204

4 100 000

4 100 000

4 100 000

4 340 106

56 404 563

5. melléklet

működés és ágazati feladatok támogatása

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

2020. évi támogatás összesen

1

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 693 040

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

24 384 170

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

12 132 667

Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

2 043 380

Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások

590 550

Elszámolásból származó bevételek

862 184

Összesen:

104 705 991

6. melléklet

céljellegű támogatások

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Pápakovácsi SE

működési támogatás

250 000

2.

Vakok és Gyengénlátók

működési támogatás

20 000

3.

Mentők

működési támogatás

20 000

5.

Háromhatár KSE

működési támogatás

20 000

7.

Egyéb támogatás

működési támogatás

190 000

Összesen:

500 000

7. melléklet

Beruházások, felújítások

Beruházási, felújítási kiadások előirányzata

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Játszótéri játékok felújítása

1 276 770

2020.

1 276 770

Járdafelújítás

17 963 489

2020.

17 963 489

Árkok, utak felújtása

15 600 566

2020.

15 600 566

Villanybojler

30 050

2020.

30 050

Sörpad

160 000

2020.

160 000

Védőnő telefon

47 998

2020.

47 998

Védőnő Stefánia szoftver

81 286

2020.

81 286

Mikrosütő beszerzése

21 900

2020.

21 900

Porszívó beszerzés

22 999

2020.

22 999

LG televízió beszerzés

139 998

2020.

139 998

Fűnyíró, sövénynyíró beszerzés

44 980

2020.

44 980

HIFI berendezés beszerzés

33 999

2020.

33 999

Sövénynyíró beszerzés

79 390

2020.

79 390

Gáz főzőzsámoly

179 059

2020.

179 059

elhagyott épület vásárlás, felúíjítás

4 995 364

2020.

4 995 364

óvodaépület felújítás

27 384 062

2020.

27 384 062

Összesen

68 061 910

68 061 910

8. melléklet

8.1 melléklet

Megnevezés

Pápakovácsi Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

104 705 991

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 693 040

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

24 384 170

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 132 667

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 043 380

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

590 550

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

862 184

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 802 746

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 802 746

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

63 090 616

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 268 966

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

47 821 650

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

22 836 427

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

623 961

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

21 956 376

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

256 090

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 677 476

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

863 500

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

788 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

683 847

5.4.

Tulajdonosi bevételek

41 440

5.5.

Ellátási díjak

5 120 842

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

27

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

179 820

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

3 680 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

3 680 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

210 793 256

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7 370 064

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 370 064

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 171 593

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 171 593

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

12 541 657

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

223 334 913

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

81 296 089

1.1.

Személyi juttatások

16 847 203

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 748 672

1.3.

Dologi kiadások

29 111 149

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 139 478

1.5

Egyéb működési célú kiadások

29 449 587

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

145 032

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

28 804 555

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

68 106 910

2.1.

Beruházások

3 471 649

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

64 590 261

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

45 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

45 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

17 527 351

3.1.

Általános tartalék

17 377 351

3.2.

Céltartalék

150 000

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

166 930 350

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

56 404 563

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 674 692

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi támogatás

51 729 871

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

56 404 563

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

223 334 913

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1

8.2 melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Közös Önkormányzati Hivatal

Összes bevétel, kiadás

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 462

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2 462

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 462

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

53 432 111

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 702 240

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

51 729 871

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

53 434 573